Anerkennung von Studienleistungen durch die Abteilung für Germanistik

Information zur Genehmigung von Kursen und Vorlesungen an einer ausländischen Universität durch die Abteilung für Germanistik
 

Die Studierenden der Studiengänge Deutsche Sprache und Literatur, Europäische Territoriale Studien: Tschechien und die deutschsprachigen Länder sowie Tschechisch-Deutsche Areale Studien  füllen das Formular Schválení předmětů pro studijní pobyt v SRN aus und besprechen die Genehmigung der Fächer mit dem Garanten des betreffenden Unterrichtsfaches. Der Garant bestätigt mit seiner Unterschrift die Genehmigung des gewählten Kurses an der Gastuniversität. Das ausgefüllte Formular (plus eine Kopie) muss danach der Leitung der Abteilung Germanistik zur Unterschrift vorgelegt werden. Erst nach der Genehmigung der gewählten Fächer durch die zuständigen Lehrkräfte erfolgt die Genehmigung der Fächer nach Vorlage des ausgefüllten Formulars durch Frau Dr. Kubatová Pitrová.  

Sollte der Studierende die ausgewählten und genehmigten Kurse während seines Auslandsaufenthaltes erfolgreich abgeschlossen haben, erfolgt die Beantragung der Anerkennung der Studienleistungen im Ausland im Akademischen Auslandsamt (FF JU). Wir möchten darauf aufmerksam machen, dass die Lehrenden der Abteilung für Germanistik im Falle genehmigter und erfolgreich abgeschlossener Fächer nicht mehr berechtigt sind, Eintragungen im Index vorzunehmen.


  • Postup před studijním výjezdem do zahraničí:
     

Student je povinen řídit se pokyny referentky pro vědu a zahraničí Mgr. Zdeňky Novotné

  • Výběr předmětů:
     

- před výjezdem je třeba pečlivě zvážit, které předměty v AR bude mít student zapsány na FF JU (tedy bude je plnit, resp. chtěl by je splnit i při studiu v zahraničí. Zde je nutná domluva s jednotlivými vyučujícími) a jaké bude plnit v zahraničí

1. student si předvybere předměty na zahraniční univerzitě

2. vytiskne příslušný formulář UAG (Schválení předmětů před studijním pobytem v SRN)

3. do interního formuláře UAG vyplní pouze ty předvybrané předměty, které by chtěl na zahraniční univerzitě studovat a spadají do gesce UAG:

a) předmět na zahraniční univerzitě se jeví jako identický či podobný předmětu, který je součástí studijního plánu příslušného studenta (povinný či povinně volitelný na UAG), dále se řídí se postupem uvedeným výše: tj. kontaktuje garanta příslušného předmětu, resp. s vedoucí oddělení germanistiky prohovoří adekvátnost vybraných disciplín,

b) předmět nespadá do kategorie a) a nebude na interním formuláři UAG uveden.
 

4. po schválení předmětů na interním formuláři oddělením germanistiky student vyplní příslušný formulář ERASMUS+ (pakliže stipendium čerpá z uvedeného zdroje), kde budou uvedeny všechny předměty, které student v zahraničí chce studovat

5. s vyplněným formulářem ERASMUS+ a podepsaným interním formulářem kontaktuje a fyzicky v KH navštíví garantu zahraničních mobilit na UAG, která mu předměty svým podpisem schválí (dr. Kubatová Pitrová)

- všechny předměty, které student v zahraničí splnil, budou na FF JU uznány a započítány jako splněné v daném akademickém roce; některé z těchto předmětů mohou být uznány a započítány jako ekvivalenty povinných, resp. povinně volitelných předmětů studijního plánu (proto se vyplňuje interní formálář UAG).

Předměty, které student splní, ale ekvivalent nemají, budou uznány jako výběrové.


Po příjezdu ze zahraničí:
 

1. na zahraničním oddělení FF JU je třeba podat žádost o uznání předmětů ze zahraničního pobytu + přiložit Transcript of Records (řídí se bodem 5E Opatření děkana č. 5/2017, jímž se upravují podmínky pro uznávání zápočtů, zkoušek a etapy studia na FF JU), tato žádost není zpoplatněna!

- pokud předmět byl před výjezdem schválen jako povinný nebo povinně volitelný a student jej v zahraničí splnil, po návratu student žádá o jeho uznání. Nechodí za vyučujícími a oni mu do indexu nic nevpisují!

- pokud si student zapsal předmět a plnil jej v ČR, zapisuje splnění, resp. známku příslušný pedagog, se kterým byl student před výjezdem na tomto postupu domluven.