Historický proseminář III

Historický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Historický proseminář III

III. semestr: Metodologie a metody historikovy práce

Přednášející: prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.

 

Témata přednášek

 1. Role historického prosemináře v profesionální přípravě historika
 2. Aktuální problémy historické vědy v České republice
 3. Metodologie, metody a techniky v postupu historikovy práce
 4. Škola Annales a strukturální pojetí dějin kolektivních mentalit
 5. Recepce školy Annales v české historické vědě
 6. Historická antropologie – člověk jako aktér dějin a jeho myšlenkový svět
 7. Průnik strukturálních, sociologizujících a antropologizujících přístupů k dějinám společnosti – cesta k syntéze
 8. Kulturní dějiny – každodennost jako metodologické východisko
 9. Symbolická komunikace – cesta k novým politickým dějinám ?
 10. Postmodernistický vědecký diskurs – narativní přístup, lingvistický obrat, diskursivní analýza

 

Další témata (v seminářích)

 1. Induktivní a deduktivní metody; přímá a nepřímá metoda
 2. Diachronní a synchronní přístup k dějinám
 3. Kvantitativní metody
 4. Historické analogie a modely
 5. Komparativní metoda, stratifikace a typologie
 6. Reprezentativní výběr, sonda
 7. Geografická metoda
 8. Historickodemografické přístupy

 

Literatura historiografického, metodologického a obecně teoretického významu

a) povinná

Peter Burke, Francouzská revoluce v dějepisectví. Škola Annales (1929-1989), Praha 2004.

Richard van Dülmen, Historická antropologie. Vývoj, problémy, úkoly, Praha 2002.

Georg G. Iggers, Dějepisectví ve 20. století. Od vědecké objektivity k postmoderní výzvě, Praha 2002. 

 

b) doporučená

Peter Burke, Co je kulturní historie?, Praha 2011.

Robert Darnton, Velký masakr koček a další epizody z francouzské kulturní historie, Praha 2013.

Richard J. Evans, Na obranu historie, Praha 2019.

Martin Nodl – Daniela Tinková (edd.), Antropologické přístupy v historickém bádání, Praha 2007.

Lucie Storchová (ed.), Conditio humana – konstanta či historická proměnná? Koncepty historické antropologie a teoretická reflexe v současné historiografii, Praha 2007.

Lucie Storchová (ed.), Koncepty a dějiny. Proměny pojmů v současné historické vědě, Praha 2014.

Lucie Storchová, Jan Horský a kol., Paralely, průsečíky, mimoběžky. Teorie, koncepty a pojmy v české a světové historiografii 20. století, Praha 2009.

Dušan Třeštík, Mysliti dějiny, Praha 1999.

Dušan Třeštík, Češi a dějiny v postmoderním očistci, Praha 2005.

Dušan Třeštík, Zápisník a jiné texty k dějinám, Praha 2008.

 

Zkouška

Jde o soubornou zkoušku po třech semestrech, která má dvě části. Obě její části vykonají posluchači před komisí v jednom dnu. Zkouška začíná písemným testem, který ověřuje ve 20 otázkách znalost historikova řemesla, metod a metodologie (první a třetí semestr výuky). Aby mohl student postoupit k druhé části zkoušky, musí úvodní písemný test úspěšně absolvovat (kritérium průchodnosti je maximálně 7 chybných odpovědí v tomto testu). Druhá část zkoušky má opět podobu písemného testu, jenž ověřuje znalosti a interpretaci pramenů (druhý semestr výuky). Každá část zkoušky se klasifikuje zvlášť. Zkušební komise stanoví výslednou známku, kterou v den konání zkoušky sdělí studentovi.