Dějiny novověku I (přednášky)

Historický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

DĚJINY NOVOVĚKU I (1500 – 1650)

Přednášející: prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.

                               

1.   Vymezení pojmu raný novověk jako dějinné epochy, periodizace raně novověkých dějin, hlavní tendence vývoje, vydané a nevydané prameny k dějinám raného novověku, přehled odborné literatury, domácích a zahraničních časopisů s raně novověkou tématikou, hlavní proudy bádání a badatelská centra v České republice a Evropě

2.    Člověk v hierarchicky uspořádané společnosti raného novověku a jeho svět

3.    Evropská a česká renesance, humanismus – myšlení a kultura renesanční doby

4.    Evropská reformace, německá selská válka, papežství, protireformace, konfesionalizace

5.    Nástup Habsburků na český trůn, vytvoření středoevropského soustátí, Habsburkové a císařský dvůr v raném novověku jako badatelská témata evropské historiografie

6.    Politický systém stavovské monarchie na lokální, regionální a zemské úrovni moci    

7.    Od vládního centralismu k panovnickému absolutismu v 16. a 17. století (Anglie, Španělsko, Francie, Rusko), evropská diskuse o povaze absolutismu a jeho politický systém

8.    Obraz toho druhého na prahu novověku – obraz Turka a obraz původních obyvatel kolonizovaných území v zámoří

9.    Politické konflikty stavovské a panovnické moci a jejich náboženské pozadí – země Koruny české v předbělohorské době (srovnání s Nizozemím ve druhé polovině 16. století)

10.  Společnost a kultura doby manýristického labyrintu – císařská rezidence Rudolfa II. v Praze  

11. Evropská diplomacie na přelomu 16. a 17. století, třicetiletá válka a poválečné uspořádání starého kontinentu

 

LITERATURA (s výjimkou alternativních učebnic předloží posluchač/posluchačka ke zkoušce seznam prostudovaných 10 titulů z nabídky předepsané četby)

I. Alternativní učebnice

Dějiny Československa I (do roku 1648), Praha 1990.

Dějiny středověku I-II, Praha 1968.

Přehled dějin Československa I/2, 1526-1848, Praha 1982.

Petráň, J.: Dějiny hmotné kultury II. Kultura každodenního života od 16. do 18. století, Praha 1995-1997.

Vorel, P.: Velké dějiny zemí Koruny české VII. 1526-1618, Praha-Litomyšl 2005.

Čornejová, I. – Kaše, J. – Mikulec, J. – Vlnas, V.: Velké dějiny zemí Koruny české VIII. 1618-1683, Praha-Litomyšl 2008.

Bůžek, V. a  kol.: Společnost českých zemí v raném novověku. Struktury, identity, konflikty, Praha 2010.

Bůžek, V. – Smíšek, R. (edd.): Habsburkové. Země Koruny české ve středoevropské monarchii (1526-1740), Praha 2017.

 

II. Doporučená literatura (z tučně vytištěných titulů si posluchač/posluchačka závazně vybere a prostuduje pět knih, ostatní si zvolí podle svého zájmu)

Ariès, P.: Dějiny smrti I-II, Praha 2000.

Bejblík, A.: Život a smrt renesančního kavalíra, Praha 1989.

Bergold, K.: Černá smrt v Evropě. Velký mor a konec středověku, Praha 2002.

Bloch, M.: Králové divotvůrci. Studie o nadpřirozenosti přisuzované královské moci, zejména ve Francii a Anglii, Praha 2004.

Buňatová, M.: Hedvábí, sklo a koření. Obchod mezi Prahou a Itálií (1500-1620), Praha 2019.

Burke, P.: Italská renesance. Kultura a společnost v Itálii, Praha 1996.

Burke, P.: Lidová kultura v raně novověké Evropě, Praha 2005.

Bůžek, V.: Ferdinand Tyrolský mezi Prahou a Innsbruckem. Šlechta z českých zemí na cestě ke dvorům prvních Habsburků, České Budějovice 2006.

Bůžek, V.: Nižší šlechta v politickém systému a kultuře předbělohorských Čech, Praha 1996.

Bůžek, V.: Rytíři renesančních Čech, Praha 1995.

Bůžek, V.: Úvěrové podnikání nižší šlechty v předbělohorských  Čechách, Praha 1989.

Bůžek, V.: Smrt a pohřby Ferdinanda I. a jeho synů. Reprezentace katolické víry, politické moci a dynastické paměti Habsburků, Praha 2020.

Bůžek, V. a kol.: Světy posledních Rožmberků, Praha 2011.

Bůžek, V. – Hrdlička, J. a kol.: Dvory velmožů s erbem růže. Všední a sváteční dny posledních Rožmberků a pánů z Hradce, Praha 1997.

Bůžek, V. – Hrdlička, J. – Král, P. – Vybíral, Z.: Věk urozených. Šlechta v českých zemích na prahu novověku, Praha 2002.

Bůžek, V. – Jakubec, O.: Kratochvíle posledních Rožmberků, Praha 2012.

Bůžek, V. – Jakubec, O. – Král, P.: Jan Zrinský ze Serynu. Životní příběh synovce posledních Rožmberků, Praha 2009.

Bůžek, V. – Král, P. (edd.): Člověk českého raného novověku, Praha 2007.

Bůžek, V. – Král, P. (edd.), Paměť urozenosti, Praha 2007.

Bůžek, V. – Koreš, F. – Mareš, P. – Žitný, M.: Rytíři renesančních Čech ve válkách, Praha 2016.

Bůžek, V. – Marek, P.: Smrt Rudolfa II., Praha 2015.

Catalano, A.: Zápas o svědomí. Kardinál Arnošt Vojtěch z Harrachu (1598-1667) a protireformace v Čechách, Praha 2008.

Čornejová, I.: Tovaryšstvo Ježíšovo. Jezuité v Čechách, Praha 1995.

Dějiny obyvatelstva českých zemí, Praha 1996.

Dvořáčková-Malá, D. a kol.:, Děti a dětství. Od středověku na práh osvícenství, Praha 2019.

Delumeau, J.: Strach na západě ve 14. - 18. století I-II, Praha 1997-1999.

Englund, P.: Nepokojná léta. Historie třicetileté války, Praha 2000.

Englund, P.: Nepřemožitelný. Historie první severní války, Praha 2003.

Evans, R. J. W.: Rudolf II. a jeho svět, Praha 1997.

Evans, J. J. W.: Vznik habsburské monarchie 1550-1700, Praha 2003.

Foucault, M.: Dějiny šílenství, Praha 1993.

Francek, J.: Zločin a trest v českých dějinách, Praha 1999.

Fukala, R.: Role Jana Jiřího Krnovského ve stavovských hnutích, Opava 1997.

Ginzburg, C.: Sýr a červi. Svět jednoho mlynáře kolem roku 1600, Praha 2000.

Grulich, J.: Populační vývoj a životní cyklus venkovského obyvatelstva na jihu Čech v 16. až 18. století, České Budějovice 2008.

Hamannová, B. (ed.): Habsburkové – životopisná encyklopedie, Praha 1996.

Himl, P.: Zrození vagabunda. Neusedlí lidé v Čechách 17. a 18. století, Praha 2007.

Hlobil, I. – Petrů, E.: Humanismus a raná renesance na Moravě, Praha 1992.

Holý, M.: Zrození renesančního kavalíra. Výchova a vzdělávání šlechty z českých zemí na prahu novověku (1500-1620), Praha 2010.

Holý, M.: Vzdělanostní mecenát v zemích České koruny (1500-1700), Praha 2016.

Horský, Z.: Kepler v Praze, Praha 1980.

Hrbek, J.: České barokní korunovace, Praha 2010.

Hrbek, J.: Barokní Valdštejnové v Čechách 1640-1740, Praha 2013.

Hrbek, J.: Proměny valdštejnské reprezentace. Symbolické sítě valdštejnského rodu v 17. a 18. století, Praha 2015.

Hrdlička, J.: Hodovní stůl a dvorská společnost. Strava na raně novověkých aristokratických dvorech v českých zemích (1550-1650), České Budějovice 2000.

Hrdlička, J.: Víra a moc. Politika, komunikace a protireformace v předmoderním městě (Jindřichův Hradec 1590-1630), České Budějovice 2013.

Hroch, M. – Skýbová, V.: Králové, kacíři, inkvizitoři, Praha 1987.

Hrubá, M.: Zvonění na sv. Alžbětu. Odraz norem a sociální praxe v životních strategiích měšťanek na prahu raného novověku, Praha 2011.

Hrubý, F.: Ladislav Velen ze Žerotína, Praha 1930.

Huizinga, J.: Podzim středověku, Praha 1999.

Chaline, O.: Bílá hora, Praha 2013.

Janáček, J.: České dějiny. Doba předbělohorská 1526-1547, I-II, Praha 1968-1984.

Janáček, J.: Řemeslná výroba v českých městech v 16. století, Praha 1961.

Janáček, J.: Pivovarnictví v českých královských městech v 16. století, Praha 1959.

Janáček, J.: Dějiny obchodu v předbělohorské Praze, Praha 1955.

Janáček, J.: Valdštejn a jeho doba, Praha 1978.

Janáček, J.: Rudolf II. a jeho doba, Praha 1987 (1997).

Janáček, J.: Ženy české renesance, Praha 1976 (1987, 1996).

Janáček, J.: Století zámořských objevů, Praha 1959.

Janáček, J.: Valdštejnova pomsta, Praha 1992.

Jouannová, A: Bartolomějská noc. Zločin v zájmu státu. 24. srpna 1572, Praha 2010.

Just, J.: 9.7.1609 – Rudolfův Majestát. Světla a stíny náboženské svobody, Praha 2009.

Kollmann, J.: Valdštejn a evropská politika 1625-1630, Praha 1999.

Kopčan, V.: Turecké nebezpečenstvo a Slovensko, Bratislava 1986.

Kopecký, M.: Český humanismus, Praha 1988.

Knoz, T.: Karel st. ze Žerotína. Don Quijote v labyrintu světa, Praha 2008.  

Knoz, T.: Pobělohorské konfiskace. Moravský průběh, středoevropské souvislosti, obecné aspekty, Brno 2006.

Král, P.: Smrt a pohřby české šlechty v raném novověku, České Budějovice 2004.

Kybal, V.: Jindřich IV. a Evropa v letech 1609-1611, Praha 1911.

Ladurie Le Roy, E.: Karneval v Romans, Praha 2000.

Ledvinka, V.: Úvěr a zadlužení feudálního velkostatku v předbělohorských Čechách (Finanční hospodaření pánů z Hradce 1560-1596), Praha 1985.

Marek, P.: Pernštejnské ženy. Marie Manrique de Lara a její dcery ve službách habsburské dynastie, Praha 2018.

Maťa, P.: Svět české aristokracie (1500-1700), Praha 2004.

Matějek, F.: Morava za třicetileté války, Praha 1992.

Pozdně gotické umění v Čechách, Praha 1978 (1984).

Míka, A.: Poddaný lid v Čechách v 1. polovině 16. století, Praha 1960.

Míka, A.: Osud slavného domu, České Budějovice 1970.

Mikulec, J. a kol.: Církev a společnost raného novověku v Čechách a na Moravě, Praha 2013.

Molnár, A.: Na rozhraní věků. Cesty reformace, Praha 1985.

Munck, T.: Evropa v XVII. století (1598-1700), Praha 2002.

Nodl, M. – Šmahel, F. (edd.): Člověk českého středověku, Praha 2002.

Nodl, M. – Šmahel, F. (edd.): Slavnosti, ceremonie a rituály v pozdním středověku, Praha 2014.

Ohler, N.: Náboženské poutě ve středověku a novověku, Praha 2002.

Pánek, J.: Poslední Rožmberk. Životní příběh Petra Voka, Praha 1996.

Pánek, J.: Petr Vok z Rožmberka. Život renesančního kavalíra, Praha 2010.

Pánek, J.: Poslední Rožmberkové – velmoži české renesance, Praha 1989.

Pánek, J.: Vilém z Rožmberka. Politik smíru, Praha 1998, 2011.

Pánek, J.: Výprava české šlechty do Itálie v letech 1551-1552, Praha 1987.

Pánek, J.: Stavovská opozice a její zápas s Habsburky. K politické krizi feudální třídy v předbělohorském českém státě, Praha 1982.

Petráň, J.: Poddaný lid v Čechách na prahu třicetileté války, Praha 1964.

Petráň, J.: Staroměstská exekuce, Praha 1971 (1985, 1996).

Petráň, J.: Zemědělská výroba v Čechách v 2. polovině 16.  století a počátkem 17. století, Praha 1963.

Polišenský, J.: Třicetiletá válka a evropská krize 17. století, Praha 1970.

Polišenský, J.: Nizozemská politika a Bílá hora, Praha 1957.

Pražáková, K.: Obraz Polsko-litevského státu a Ruska ve zpravodajství české šlechty (1450-1618), České Budějovice 2015.

Prescott, W. A.: Dějiny dobytí Peru, Praha 1980.

Prchal, V.: Společenstvo hrdinů. Válka a reprezentační strategie českomoravské aristokracie 1550-1750, Praha 2015.

Prchal Pavlíčková, R.: O útěše proti smrti. Víra, smrt a spása v pohřebních kázáních v období konfesionalizace, Praha 2017.

Raková, S.: Víra, rasa, etnicita v koloniální Americe, Praha 2005.

Rataj, T.: České země ve stínu půlměsíce. Obraz Turka v raně novověké literatuře z českých zemí, Praha 2002.

Rejchrtová, N.: Václav Budovec z Budova, Praha 1984.

Ryantová, M.: Polyxena z Lobkovic. Obdivovaná i nenáviděná první dáma království, Praha 2016.

Skřivan, A. – Křivský, P.: Moře, objevy, staletí, Praha 1980.

Svatošovi, M. a M.: Živá tvář Erasma Rotterdamského, Praha 1985.

Smíšek, R.: Císařský dvůr a dvorská kariéra Ditrichštejnů a Schwarzenberků za vlády Leopolda I., České Budějovice 2009.

Starý, M.: Přední klenot zemský. Větší zemský soud Království českého v době rudolfínské, Praha 2014.

Šimek, E.: Česká mince v peněžním oběhu 2. poloviny 16. století, Praha 1972.

Šimůnek, R.: Reprezentace české středověké šlechty, Praha 2013.

Šindelář, B.: Vestfálský mír a česká otázka, Praha 1969.

Tinková, D.: Hřích, zločin, šílenství v čase odkouzlování světa, Praha 2004.

Urbánek, V.: Eschatologie, vědění a politika. Příspěvek k dějinám myšlení pobělohorského exilu, České Budějovice 2008.

Válka, J.: Česká společnost v 15. - 18. století. II. Bělohorská doba. Společnost a kultura manýrismu, Praha 1983.

Válka, J.: Dějiny Moravy I-II (Středověká Morava; Morava reformace, renesance a baroka), Brno 1991-1995.

Vorel, P.: Páni z Pernštejna. Vzestup a pád rodu zubří hlavy v  dějinách Čech a Moravy, Praha 1999.

Vybíral, Z.: Bitva u Moháče. Krvavá porážka uherského a českého krále Ludvíka Jagellonského v boji s Osmany 29. srpna 1526, Praha 2008.

Vybíral, Z.: Politická komunikace aristokratické společnosti českých zemí na počátku novověku, České Budějovice 2005.

Vybíral, Z. (ed.): Paměti Pavla Korky z Korkyně. Zápisky křesťanského rytíře z počátku novověku, České Budějovice 2014.

Winter, Z.: Zlatá doba českých měst. Praha 1991.

 

III. Orientační znalost pramenů:

Ze starých letopisů českých, Praha 1980.

Václav Hájek z Libočan: Kronika česká, Praha 1981.

Sixt z Ottersdorfu: O pokoření stavu městského léta 1547, Praha 1950 (ed. J. Janáček).

Svět za tří českých králů, Praha 1987 (ed. J. Kolár).

Dějiny evropského světa 1453-1576. Historický obraz počátku raného novověku v pojetí Daniela Adama z Veleslavína ..., Praha 2008 (ed. P. Vorel).

Březan, V.: Životy posledních Rožmberků I-II, Praha 1985 (ed. J. Pánek).

Pavel Skála ze Zhoře: Historie česká, Praha 1984 (ed. J. Janáček).

Příběhy Jindřicha Hýzrla z Chodů, Praha 1979 (edd. V. Petráčková a V. Vogeltanz).

Mikuláš Dačický z Heslova: Paměti. Praha 1996 (ed. J. Mikulec).

Deník rudolfínského dvořana. Adam mladší z Valdštejna 1602-1633, Praha 1997 (edd. M. Koldinská a P. Maťa).

Bohuslav Balbín: Krásy a bohatství české země, Praha 1986 (ed. H. Businská).

Josef František Beckovský: Poselkyně starých příběhů, Praha 1879-1880 (ed. A. Rezek).

Jan Kořínek: Staré paměti kutnohorské, Praha 2001 (edd. A. Stich a R. Lunga).

 

Syntézy a prameny