Publikační činnost

Odborné monografie

 • Bůžek, Václav, Smrt a pohřby Ferdinanda I. a jeho synů. Reprezentace katolické víry, politické moci a dynastické paměti Habsburků, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2020, 420 s.
 • Bůžek, Václav – Smíšek, Rostislav (edd.), Habsburkové 1526-1740. Země Koruny české ve středoevropské monarchii, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2017, 912 s.
 • Bůžek, Václav – Koreš, František – Mareš, Petr – Žitný, Miroslav, Rytíři renesančních Čech ve válkách, Praha 2016, 406 s.
 • Bůžek, Václav – Marek, Pavel, Smrt Rudolfa II., Praha 2015, 155 s. 
 • Bůžek, Václav – Jakubec, Ondřej, Kratochvíle posledních Rožmberků, Praha 2012, 308 s.
 • Bůžek, Václav a kolektiv, Světy posledních Rožmberků, Praha 2011, 792 s.
 • Bůžek, Václav a kolektiv, Společnost českých zemí v raném novověku. Struktury, identity, konflikty, Praha 2010, 1026 s.
 • Bůžek, Václav, Ferdinand von Tirol zwischen Prag und Innsbruck. Der Adel aus den böhmischen Ländern auf dem Weg zu den Höfen der ersten Habsburger, Wien-Köln-Weimar 2009, 378 s.
 • Bůžek, Václav – Jakubec, Ondřej – Král, Pavel, Jan Zrinský ze Serynu. Životní příběh synovce posledních Rožmberků, Praha 2009, 272 s.
 • Bůžek, Václav – Král, Pavel (edd.), Člověk českého raného novověku, Praha 2007, 488 s.
 • Bůžek, Václav – Král, Pavel (edd.), Paměť urozenosti, Praha 2007, 234 s.
 • Bůžek, Václav, Ferdinand Tyrolský mezi Prahou a Innsbruckem. Šlechta z českých zemí na cestě ke dvorům prvních Habsburků, České Budějovice 2006 (= Monographia historica 7), 326 s.
 • Bůžek, Václav – Hrdlička, Josef – Král, Pavel – Vybíral, Zdeněk, Věk urozených. Šlechta v českých zemích na prahu novověku, Praha-Litomyšl 2002, 440 s.
 • Bůžek, Václav – Dvořák, Jiří – Novotný, Miroslav – Šimůnek, Robert, Historický atlas měst České republiky. Svazek 11 - Český Krumlov, Praha 2002.
 • Bůžek, Václav – Hrdlička, Josef a kol., Dvory velmožů s erbem růže. Všední a sváteční dny posledních Rožmberků a pánů z Hradce, Praha 1997, 320 s.
 • Bůžek, Václav, Nižší šlechta v politickém systému a kultuře předbělohorských Čech, Praha 1996, 240 s.
 • Bůžek, Václav – Dvořák, Jiří – Novotný, Miroslav – Rameš, Václav – Sak, Robert – Semotanová, Eva – Žemlička, Josef, Historický atlas měst České republiky. Svazek 3 - České Budějovice, Praha - České Budějovice 1996.
 • Bůžek, Václav, Rytíři renesančních Čech, Praha 1995, 159 s.
 • Bůžek, Václav, Úvěrové podnikání nižší šlechty v předbělohorských Čechách, Praha 1989.

 

Kapitoly v odborných monografiích 

 • Bůžek, Václav, Tři setkání s aktéry staroměstské exekuce, in: Václav Bůžek (ed.), Dílo Josefa Petráně a současná historická věda. Pocta Jihočeské univerzity českému historikovi, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2020, s. 29-39.
 • Bůžek, Václav, Hrabavé ptactvo v reprezentaci Ferdinanda Tyrolského, in: Bronislav Chocholáč - Jiří Malíř - Lukáš Reitinger - Martin Wihoda (edd.), Pro pana profesora Libora Jana k životnímu jubileu, Brno, Matice moravská 2020, s. 733-747.
 • Bůžek, Václav, Erby urozených hrdinů rytířských turnajů z rakouských a českých zemí na Ambrasu, in: Jana Čechurová, Josef Žemlička a kol., Souboj mečů, idejí a charakterů. K životnímu jubileu prof. Ivana Šedivého, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2019, s. 75-88.
 • Bůžek, Václav, Die Reformation und der niedere Adel in den böhmischen Ländern, in: Wolfgang Breul – Kurt Andermann (edd.), Ritterschaft und Reformation, Stuttgart, Franz Steiner Verlag 2019, s. 271-291 (= Geschichtliche Landeskunde. Veröffentlichungen des Instituts für Geschichtliche Landeskunde an der Universität Mainz, Band 75).
 • Bůžek, Václav – Grubhoffer, Václav – Jan, Libor, Šlechta, in: Karel Schelle – Jaromír Tauchen (edd.), Encyklopedie českých právních dějin XVII, Praha 2019, s. 727-745.
 • Bůžek, Václav, August von Sachsen und Wilhelm von Rosenberg - Politiker der Aussöhnung im konfessionellen Zeitalter, in: Beket Bukovinská - Lubomír Konečný (edd.), Dresden - Prag um 1600, Praha 2018 (= Studia Rudolphina, Sonderheft 2), s. 25-35.
 • Bůžek, Václav, The Habsburgs in Sixteenth-Century Europe, in: Sabine Haag – Veronika Sandbichler (edd.), Ferdinand II. 450 Years Sovereign Ruler of Tyrol. Jubilee Exhibition, Innsbruck-Wien, Kunsthistorisches Museum-Schloss Ambras 2017, s. 15-21.
 • Bůžek, Václav, Habsburkové uprostřed Evropy v 16. století, in: Blanka Kubíková – Jaroslava Hausenblasová – Sylva Dobalová (edd.), Arcivévoda Ferdinand II. Habsburský. Renesanční vladař a mecenáš mezi Prahou a Innsbruckem, Praha, Národní galerie 2017, s. 11-17.
 • Bůžek, Václav, Zrínyi János a Csech Királyságban, in: Sándor Bene – Pál Fodor – Gábor Hausner – Jószef Padányi (edd.), Határok fölött. Tanulmányok a költö, katona, államférfi Zrínyi Miklósról, Budapest 2017, s. 277-288, 535-541.
 • Bůžek, Václav, August von Sachsen, die Habsburger und der böhmische Adel, in: Winfried Müller – Martina Schattkowsky – Dirk Syndram (edd.), Kurfürst August von Sachsen. Ein nachreformatorischer „Friedensfürst“ zwischen Territorium und Reich, Dresden 2017, s. 28-37.
 • Bůžek, Václav, Heinrich Julius von Braunschweig-Wolfenbüttel am Prager Kaiserhof, in: Werner Arnold – Brage Bei der Wieden – Ulrike Gleixner (edd.), Herzog Heinrich Julius zu Braunschweig und Lüneburg (1564-1613): Politiker und Gelehrter mit europäischem Profil, Braunschweig, 2016, s. 42-56 (= Quellen und Forschungen zur Braunschweigischen Landesgeschichte 49).
 • Bůžek, Václav, Alchemy in the Everyday Life of First Chmber Servants of Rudolf II, in: Ivo Purš and Vladimír Karpenko (edd.), Alchemy and Rudolf II. Exploring the Secrets of Nature in Central Europe in the 16th und 17th centuries, Praha 2016, s. 647-654.
 • Bůžek, Václav, Nobles: Between Religious Compromise and Revolt, in: Howard Louthan – Graeme Murdock (edd.), A Companion to the Reformation in Central Europe, Leiden-Boston 2015 (= Brill´s Companions to the Christian Tradition. A Series of Handbooks and Reference Works on the Intellectual and Religious Life of Europe, 500-1800, Volume 61), s. 316-337.
 • Bůžek, Václav, Die symbolische Ausstattung und Ausschmückung der Renaissanceschlösser in den böhmischen Ländern, in: Christina Schmid – Gabriele Schichta – Thomas Kühtreiber – Kornelia Holzner-Tobisch (edd.), Raumstrukturen und Raumausstattung auf Burgen in Mittelalter und Früher Neuzeit, Heidelberg 2015 (= Interdisziplinäre Beiträge zu Mittelalter und Früher Neuzeit, Band 2), s. 175-203.
 • Bůžek, Václav, Ferdinand Tyrolský v souřadnicích politiky Habsburků a jeho sebeprezentace, in: Ivo Purš – Hedvika Kuchařová (edd.), Knihovna arcivévody Ferdinanda II. Tyrolského I, Praha 2015, s. 13-40.
 • Bůžek, Václav, Die Glaubensfreiheit im Denken und Alltagsleben des Peter Wok von Rosenberg, in: Jaroslava Hausenblasová – Jiří Mikulec – Martina Thomsen (edd.), Religion und Politik im frühneuzeitlichen Böhmen. Der Majestätsbrief Kaiser Rudolfs II. von 1609, Stuttgart 2014 (= Forschungen zur Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa, Band 46), s. 85-102.
 • Bůžek, Václav, Die türkischen Motive in der materiellen Kultur des Adels in den frühneuzeitlichen böhmischen Ländern, in: Robert Born – Sabine Jagodzinski (edd.), Türkenkriege und Adelskultur in Ostmitteleuropa vom 16. bis zum 18. Jahrhundert, Ostfildern 2014 (= Studia Jagellonica Lipsensia, Band 14), s. 287-298.
 • Bůžek, Václav, Der Adel im Königreich Böhmen nach 1620 in der symbolischen Ausschmückung seiner Sitze, in: Karl Möseneder – Michael Thimann – Adolf Hofstetter (edd.), Barocke Kunst und Kultur im Donauraum I, Petersberg 2014, s. 194-204.
 • Bůžek, Václav, The Arrival of Habsburg Archduke Ferdinand of Tyrol to Bohemia and His Court, in: James R. Palmitessa (ed.), Between Lipany and White Mountain. Essays in Late Medieval and Early Modern Bohemian History in Modern Czech Scholarship, Leiden-Boston 2014, s. 120-148.
 • Bůžek, Václav, Frühneuzeitliche Adelsgeschichte in der tschechischen Geschichtsschreibung, in: Ronald G. Asch – Václav Bůžek – Volker Trugenberger (edd.), Adel in Südwestdeutschland und Böhmen 1450-1850, Stuttgart 2013 (= Veröffentlichungen der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg, Reihe B – Forschungen, 191. Band), s. 261-288.
 • Bůžek, Václav, Der Adel in Südwestdeutschland und in Böhmen aus der Sicht eines tschechischen Historikers, in: Ronald G. Asch – Václav Bůžek – Volker Trugenberger (edd.), Adel in Südwestdeutschland und Böhmen 1450-1850, Stuttgart 2013 (= Veröffentlichungen der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg, Reihe B – Forschungen, 191. Band), s. 289-291.
 • Bůžek, Václav, Handlungsspielräume des Oberkammerdieners Philipp Lang von Langenfels am Kaiserhof zu Beginn des 17. Jahrhunderts, in: Anna Fundárková – István Fazekas et alii (edd.): Die weltliche und kirchliche Elite aus dem Königreich Böhmen und Königreich Ungarn am Wiener Kaiserhof im 16. – 17. Jahrhundert, Wien 2013 (= Publikationen der ungarischen Geschichtsforschung in Wien, Band 8), s. 369-384.
 • Bůžek, Václav, Die Wege des Adels aus den böhmischen Ländern zu den habsburgischen Höfen im 16. und zu Beginn des 17. Jahrhunderts, in: Anna Fundárková – István Fazekas et alii (edd.): Die weltliche und kirchliche Elite aus dem Königreich Böhmen und Königreich Ungarn am Wiener Kaiserhof im 16. – 17. Jahrhundert, Wien 2013 (= Publikationen der ungarischen Geschichtsforschung in Wien, Band 8), s. 15-36.
 • Bůžek, Václav, Böhmen: Entstehung und Entwicklung des Adels in den böhmischen Ländern seit dem Mittelalter bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts, in: Residenzenforschung. Höfe und Residenzen im spätmittelalterlichen Reich – Grafen und Herren 15. IV., Teilband 1, Ostfildern 2012, s. 41-49.
 • Bůžek, Václav, Rosenberg, in: Residenzenforschung. Höfe und Residenzen im spätmittelalterlichen Reich – Grafen und Herren 15. IV., Teilband 2, Ostfildern 2012, s. 1226-1242.
 • Bůžek, Václav, La vie de château à l´ époque baroque: Český Krumlov, in: Olivier Chaline – Ivo Cerman (edd.), Les Schwarzenberg. Une famille dans l´histoire de l´Europe XVIe – XXIe siècles, Paris 2012, s. 305-311.
 • Bůžek, Václav, Les changements dans la noblesse du royaume de Bohême à l´ époque moderne, in: Olivier Chaline – Ivo Cerman (edd.), Les Schwarzenberg. Une famille dans l´histoire de l´Europe XVIe – XXIe  siècles, Paris 2012, s. 33-48.
 • Bůžek, Václav, Zwischen Amberg und Wittingau. Politische Kommunikation in der Zeit des Bruderzwists im Haus Habsburg, in: Joachim Bahlcke – Albrecht Ernst (edd.), Schlesien und der deutsche Südwesten um 1600. Späthumanismus – reformierte Konfessionalisierung – politische Formierung, Heidelberg – Ubstadt-Weiher – Basel 2012 (= Pforzheimer Gespräche zur Sozial-, Witrschafts- und Stadtgeschichte, Band 5), s. 241-259.
 • Bůžek, Václav, Ideály křesťanského rytířství v chování urozeného muže předbělohorské doby, in: Radmila Švaříčková Slabáková – Jitka Kohoutová – Radmila Pavlíčková – Jiří Hutečka a kolektiv (edd.), Konstrukce maskulinní identity v minulosti a současnosti. Koncepty, metody, perspektivy, Praha 2012, s. 47-60, 416-421.
 • Bůžek, Václav, Šlechta v předbělohorských Čechách, in: Tomáš Knoz – Jan Dvořák (edd.), Šlechta v proměnách věků, Brno 2011 (= Země a kultura ve střední Evropě 17), s. 95-121.
 • Bůžek, Václav, Jan Žižka v paměti Ferdinanda Tyrolského na Ambrasu, in: Robert Novotný, Petr Šámal a kolektiv, Zrození mýtu. Dva životy husitské epochy, Praha-Litomyšl 2011, s. 320-328.
 • Bůžek, Václav, Alchymie v každodenním životě vrchních komorních služebníků Rudolfa II., in: Ivo Purš – Vladimír Karpenko (edd.), Alchymie a Rudolf II. Hledání tajemství přírody ve střední Evropě v 16. a 17. století, Praha 2011, s. 647-654.
 • Bůžek, Václav, Türkische Motive in der Selbstdarstellung von Adeligen in den böhmischen Ländern zu Beginn der Neuzeit, in: Gabriele Haug-Moritz – Ludolf Pelizaeus (edd.), Repräsentation der islamischen Welt im Europa der Frühen Neuzeit, Münster 2010, s. 95-126. 
 • Bůžek, Václav, Střední Evropa očima českých a moravských šlechticů okolo poloviny 16. století, in: Heinz Duchhardt – Petr Hlaváček – Winfried Eberhard (edd.), Bruncvík a víla. Přemýšlení o kulturní a politické identitě Evropy/Bruncwik und die Nymphe. Die Überlegungen zur kulturellen und politischen Identität Europas, Praha 2010, s. 99-112. 
 • Bůžek, Václav, Die Schlösser der südböhmischen Magnaten in der Zeit der Renaissance und des Manierismus, in: Karl Vocelka – Rudolf Leeb – Andrea Scheichl (edd.), Renaissance und Reformation. Oberösterreichische Landesaustellung 2010, Linz 2010, s. 97-107. 
 • Bůžek, Václav, Die Adelslandschaft der böhmischen Länder im 16. und 17. Jahrhundert, in: Jill Bepler – Helga Meise (edd.), Sammeln, Lesen, Übersetzen als höfische Praxis der Frühen Neuzeit. Die böhmische Bibliothek der Fürsten Eggenberg im Kontext der Fürsten- und Fürstinnenbibliotheken der Zeit, Wiesbaden 2010 (= Wolfenbütteler Forschungen 126), s. 17-52.
 • Bůžek, Václav, Der Adel im böhmisch-sächsischen Grenzraum zu Beginn der Neuzeit, in: Martina Schattkowsky (Hg.), Die Familie von Bünau. Adelsherrschaften in Sachsen und Böhmen vom Mittelalter bis zur Neuzeit, Leipzig 2008 (= Schriften zur sächsischen Geschichte und Volkskunde, Band 27), s. 73-94.
 • Bůžek, Václav, Der Heilige Stuhl und die böhmischen Länder während des Pontifikats Pauls V., in: Alexander Koller (ed.), Die Außenbeziehungen der römischen Kurie unter Paul V. Borghese (1605-1621), Tübingen 2008 (= Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom, Band 115), s. 121-141.
 • Bůžek, Václav – Smíšek, Rostislav, Tanec v každodenním životě šlechty počátkem novověku, in: Andrea Rousová (ed.), Tance a slavnosti 16. - 18. století, Praha 2008, s. 27-37.
 • Bůžek, Václav – Smíšek, Rostislav, Dance in the Everyday Life of the Nobility at the Beginning of the Modern Era, in: Andrea Rousová (ed.), Dances and Festivities of the 16th - 18th Centuries, Praha 2008, s. 27-37.
 • Bůžek, Václav, Der Adel an der böhmisch-bayerischen Grenze zu Beginn der Neuzeit, in: Robert Luft – Ludwig Eiber (edd.), Bayern und Böhmen. Kontakt, Konflikt, Kultur, München 2007, s. 85-106.
 • Bůžek, Václav, Nach dem Weißen Berg. Selbstreflexion und Selbststilisierung des Adels der Böhmischen Länder im 17. Jahrhundert, in: Martin Wrede – Horst Carl (edd.), Zwischen Schande und Ehre. Erinnerungsbrüche und die Kontinuität des Hauses. Legitimationsmuster und Traditionsverständnis des frühneuzeitlichen Adels in Umbruch und Krise, Mainz 2007,  (= Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, Abteilung für Universalgeschichte, Beiheft 73), s. 269-285.
 • Bůžek, Václav, Přípitek ve společnosti raného novověku, in: Martin Nodl - Daniela Tinková (edd.), Antropologické přístupy v historickém bádání, Praha 2007, s. 189-213.
 • Bůžek, Václav, Svědectví o světě českého historika slova, in: Robert Sak, Co čte a nač myslí historik, České Budějovice 2007, s. 7-11.
 • Bůžek, Václav, Wertgegenstände als Medien zur Inszenierung des sozialen Status im bürgerlichen und adeligen Milieu zu Beginn der Neuzeit, in: Elisabeth Vavra – Kornelia Holzner-Tobisch – Thomas Kühtreiber (edd.), Vom Umgang mit Schätzen, Wien 2007 (= Veröffentlichungen des Instituts für Realienkunde des Mittelaters und der Frühen Neuzeit 20), s. 269-287.
 • Bůžek, Václav, The Manifestation of Religious Identity in the Symbolic Communications of Ferdinand of Tyrol, in: Milena Bartlová – Michal Šroněk (edd.), Public Communication in European Reformation. Artistic and other Media in Central Europe 1380-1620, Praha 2007, s. 89-102.
 • Bůžek, Václav, Konfessionelle Pluralität in der kaiserlichen Leibkammer zu Beginn des 17. Jahrhunderts, in: Joachim Bahlcke – Karen Lambrecht – Hans-Christian Maner (edd.), Konfessionelle Pluralität als Herausforderung. Koexistenz und Konflikt in Spätmittelalter und Früher Neuzeit, Leipzig 2006, s. 381-395.
 • Bůžek, Václav – Vybíral, Zdeněk, Freiheit in Böhmen und Mähren zwischen Hussitismus und Dreißigjährigem Krieg, in: Georg Schmidt – Martin van Gelderen – Christopher Snigula (edd.), Kollektive Freiheitsvorstellungen im frühneuzeitlichen Europa (1400-1850), Frankfurt am Main-Berlin-Bern-Bruxelles-New York-Oxford-Wien 2006 (= Jenaer Beiträge zur Geschichte 8), s. 239-250.
 • Bůžek, Václav, "Gute Freundschaft" - Informelle Kommunikation in der frühneuzeitlichen Gesellschaft der böhmischen Länder, in: Stefan Brakensiek – Heide Wunder (edd.), Ergebene Diener ihrer Herren? Herrschaftsvermittlung im alten Europa, Köln-Weimar-Wien 2005, s. 79-96.
 • Bůžek, Václav, Integrationsmöglichkeiten böhmischer Adeliger am Hof Ferdinands I., in: Martina Fuchs – Teréz Oborni – Gábor Ujváry (edd.), Kaiser Ferdinand I. Ein mitteleuropäischer Herrscher, Münster 2005, s. 339-357.
 • Bůžek, Václav, Der böhmische und mährische Adel am Hof Ferdinands von Tirol in Innsbruck und Ambras, in: Heinz Noflatscher - Jan Paul Niederkorn (edd.), Der Innsbrucker Hof. Residenz und höfische Gesellschaft in Tirol vom 15. bis 19. Jahrhundert, Wien 2005 (= Archiv für österreichische Geschichte 138), s. 425-438.
 • Bůžek, Václav, Saját országában idegen. Jagelló Lajos és Habsburg Mária csehországi tartózkodása 1522-1523 fordulójan, in: Habsburg Mária, Mohács özvegye. A királyné és udvara 1521-1531, Budapest 2005, s. 57-61.
 • Bůžek, Václav, Strangers in their own country. King Louis II (Jagiello) and Mary of Hungary´s Stay in Bohemia at the thurn of 1522-1523, in: Mary of Hungary. The Queen an her court 1521-1531, Budapest 2005, s. 63-67.
 • Bůžek, Václav, Dvojí obraz Polska v politické satiře z poloviny sedmdesátých let 16. století, in: Wojciech Iwańczak – Ryszard Gładkiewicz (edd.), Polaków i Czechów wizerunek wzajemny (X - XVII w.), Wrocław-Warszawa 2004, s. 169-180.
 • Bůžek, Václav, Adelige und bürgerliche Nachlassinventare des 16. und 17. Jahrhundert in den böhmischen Ländern, in: Josef Pauser – Martin Scheutz – Thomas Winkelbauer (edd.), Quellenkunde der Habsburgermonarchie (16.-18. Jahrhundert). Ein exemplarisches Handbuch, Wien-München 2004, s. 468-476.
 • Bůžek, Václav, Erzherzog Ferdinand als Statthalter von Böhmen - Residenz, Hof, Alltagsleben und Politik, in: Winfried Seipel (ed.), Kaiser Ferdinand I. 1503-1564. Das Werden der Habsburgermonarchie, Wien - Milano 2003, s. 283-295.
 • Bůžek, Václav, Der böhmische und mährische Adel zwischen Land und Hof unter der Regierung Ferdinands I., in: Winfried Seipel (ed.), Kaiser Ferdinand I. 1503-1564. Das Werden der Habsburgermonarchie, Wien - Milano 2003, s. 181-189.
 • Bůžek, Václav, Theater zwischen Unterhaltung und Propaganda (Ein adeliges Turnier in Böhmen in der Mitte des 16. Jahrhunderts), in: Brigitte Marschal (ed.), Theater am Hof und für das Volk. Beiträge zur vergleichenden Theater- und Kulturgeschichte, Wien-Köln-Weimar 2002 (= Maske und Kothurn 48), s. 61-66.
 • Bůžek, Václav, Muž, žena a děti v aristokratické rodině na prahu novověku, in: Milena Lenderová a kolektiv, Eva nejen v ráji. Žena v Čechách od středověku do 19. století, 2002, s. 45-66.
 • Bůžek, Václav – Maťa Petr, Wandlungen des Adels in Böhmen und Mähren im Zeitalter des "Absolutismus" (1620-1740), in: Ronald G. Asch (ed.), Der europäische Adel im Ancien Regime. Von der Krise der ständischen Monarchie bis zur Revolution (1600-1789), Köln-Weimar-Wien 2001, s. 287-321.
 • Bůžek, Václav, Die private Welt der böhmischen adeligen Familien in ihren Selbstzeugnissen des 16. und 17. Jahrhunderts, in: Heinz-Dieter Heimann (ed.), Adelige Welt und familiäre Beziehung. Aspekte der "privaten Welt" des Adels in böhmischen, polnischen und deutschen Beispielen vom 14. bis zum 16. Jahrhundert, Potsdam 2000, s. 17-41.
 • Bůžek, Václav, Stand, Tendenzen und Perspektiven der frühneuzeitlichen Regionalforschung in der Tschechischen Republik, in: Stefan Brakensiek – Axel Flügel (edd.), Regionalgeschichte in Europa. Methoden und Erträge der Forschung zum 16. bis 19. Jahrhundert, Paderborn 2000, s. 67-94.
 • Bůžek, Václav – Pánek, Jaroslav – Vorel, Petr, Doba předbělohorská (1526-1617), in: Kronika českých zemí, Praha 1999, s. 257-305.
 • Bůžek, Václav, Das Leben an den aristokratischen Renaissancehöfen im böhmisch-mährisch-österreichischen Grenzraum, in: Adelige Hofhaltung im österreichisch-ungarischen Grenzraum, Eisenstadt 1998, s. 63-89.
 • Bůžek, Václav, Die Höfe der böhmischen und mährischen Aristokraten im 16. und zu Beginn des 17. Jahrhunderts, in: Winfried Eberhard (ed.), Berichte und Beiträge des Geisteswissenschaftlichen Zentrums Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas, Leipzig 1998, s. 68-78.
 • Bůžek, Václav, Die Quellen der tschechisch-deutschen Zweisprachigkeit in den böhmischen und österreichischen Ländern im 16. und zu Beginn des 17. Jahrhunderts, in: Hans Bernd Harder – Hans Rothe (edd.), Später Humanismus in der Krone Böhmen 1570-1620, Dresden 1998 (= Studien zum Humanismus in den böhmischen Ländern IV), s. 121-130.
 • Bůžek, Václav, Zwischen dem rudolfinischen Prag und den Höfen der Magnaten mit dem Wappen der fünfblättrigen Rose, in: Lubomír Konečný – Beket Bukovinská – Ivan Muchka (edd.), Rudolf II, Prague and the World, Praha 1998, s. 75-80.
 • Bůžek, Václav, in: Encyklopedie Českých Budějovic, České Budějovice 1998, s. 80-87, s. 276-279.
 • Bůžek, Václav, in: Joachim Bahlcke – Winfried Eberhard – Miloslav Polívka (edd.), Handbuch der historischen Stätten - Böhmen und Mähren, Stuttgart 1998, s. 46-51, 53-57, 102, 142, 145-146, 164-166, 171, 193, 195-196, 245-248, 265-266, 302, 379, 381-382, 418, 440, 452-453, 466, 502, 518-519, 524-525, 561, 577, 600, 640, 655, 671-672.
 • Bůžek, Václav, Das goldene Zeitalter der südböhmischen Teichwirtschaft, in: Herbert Knittler – Andrea Komlosy (edd.), Die Lainsitz. Natur- und Kulturgeschichte einer Region, St. Pölten 1997, s. 81-92.
 • Bůžek, Václav, Die Balance der kommunikativen und kulturellen Systeme in der Gesellschaft aristokratischer Höfe frühneuzeitlicher böhmischer Lände, in: Jan Peters (ed.), Gutsherrschaftsgesellschaften im europäischen Vergleich, Berlin 1997, s. 283-294.
 • Bůžek, Václav, Měšťanské domácnosti na jihu Čech v renesanční a barokní době, in: Pohledy do jihočeské minulosti, Praha 1997, s. 30-42.
 • Bůžek, Václav, Zpravodajské cesty Norimberčanů do rudolfínských Čech, in: Lenka Bobková – Michaela Neudertová (edd.), Cesty a cestování v životě společnosti, Ústí nad Labem 1997, s. 183-189.
 • Bůžek, Václav, Nižší šlechta v poddanských rezidenčních městech předbělohorské doby, in: Michaela Kokojanová (ed.), Měšťané, šlechta a duchovenstvo v rezidenčních městech raného novověku (16. - 18. století), Prostějov 1997, s. 185-199.
 • Bůžek, Václav, Regionale Ämter zwischen Staatsfunktion und Klientel in Böhmen (1526-1620), in: Joachim Bahlcke – Hans Jürgen Bömelburg – Norbert Kersken (edd.), Ständefreiheit und Staatsgestaltung in Ostmitteleuropa. Übernationale Gemeinsamkeiten in der politischen Kultur vom 16. - 18. Jahrhundert, Leipzig 1996, s. 51-63.
 • Bůžek, Václav – Grulich, Josef, Das wirtschaftliche Bild der böhmisch-österreichischen Grenze in der frühen Neuzeit, in: Thomas Winkelbauer (ed.), Kontakte und Konflikte. Böhmen, Mähren und Österreich – Aspekte eines Jahrtausends gemeinsamer Geschichte, Horn-Waidhofen an der Thaya 1993, s. 147-153.
 • Bůžek, Václav, Chozjajstvennoje istočniki pozdně feodalnogo poměsťja v Čechii, in: Istočnikovědčeskaja kultura studenta-istorika, Tver 1990, s. 87-95.

 

Články v odborných periodikách

 • Bůžek, Václav, Falcká diplomacie mezi Heidelberkem, Mnichovem a Prahou na počátku českého stavovského povstání, Český časopis historický 118, 2020, č. 4, s. 964-999.
 • Bůžek, Václav, Die Habsburger in der frühneuzeitlichen tschechischen Geschichtsschreibung, Opera historica 20, 2019, s. 288-315.
 • Bůžek, Václav – Král, Pavel – Pražáková, Kateřina, Politische Kommunikation während des böhmischen Ständeaufstands zwischen Prag, Dresden, Heidelberg und München, Frühneuzeit-Info 30, 2019, s. 177-187
 • Bůžek, Václav, Drogi do poznania historii Habsburgów w czeskich naukách historycznych, Kwartalnik Historyczny 125, 2018, s. 471-481.
 • Bůžek, Václav, Реформация и дворянство в чешских землях, Proslogion 4, 2018, s. 46-69.
 • Bůžek, Václav, Die Erneuerung des Katholizismus im Königreich Böhmen als Gegenstand der Nuntiaturberichte vom Kaiserhof 1628-1635, Römische Historische Mitteilungen 60, 2018, s. 57-73.
 • Bůžek, Václav, Die Ungnads von Sonnegg – der lutherische Adel in der Habsburgermonarchie um die Mitte des 16. Jahrhunderts, Opera historica 18, 2017, č. 2, s. 220-236.
 • Bůžek, Václav – Marek, Pavel, Krankheiten, Sterben und Tod Kaiser Rudolfs II. in Prag, Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 125, 2017, s. 40-67.
 • Bůžek, Václav, Die Begräbnisfeierlichkeiten nach dem Tod Ferdinands I. und seiner Söhne, Historie – Otázky – Problémy 7, 2015, č. 2, s. 260-273.
 • Bůžek, Václav, Die Heirat Jošts III. von Rosenberg und Annas von Roggendorf. Zur Gestaltung übernationaler verwandtschaftlicher Verhältnisse des Adels aus den böhmischen und österreichischen Ländern, Jahrbuch der Gesellschaft für Landeskunde und Denkmalpflege Oberösterreich 160, 2015, s. 119-137.
 • Bůžek, Václav, Репрезентация Рудоъфа II габсбурского в образе его похорон, Проблемы социалъной устории и кулътуры средних веков и раннего нового времени 12, 2015, s. 189-206.
 • Bůžek, Václav, Ferdinand I. ve svědectvích o jeho nemocech, smrti a posledních rozloučeních, Český časopis historický 112, 2014, s. 402-431.
 • Bůžek, Václav – Grubhoffer Václav – Jan, Libor, Wandlungen des Adels in den böhmischen Ländern, Bohemia  54, 2014, s. 271-318.
 • Bůžek, Václav – Marek, Pavel, Nemoci, smrt a pohřby Rudolfa II., Český časopis historický 111, 2013, s. 1-30.
 • Bůžek, Václav, Obecné dobré v myšlení české a moravské šlechty během bratrského sporu Rudolfa II. a Matyáše, Studia Comeniana et historica 43, 2013, s. 110-123.
 • Bůžek, Václav, Schillers Wallenstein und der Adel im Königreich Böhmen, Zeitschrift für Württembergische Landesgeschichte 72, 2013, s. 291-311.
 • Bůžek, Václav, Náboženské zápasy v Římsko-německé říši pohledem satirické rozmluvy z roku 1608, Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis 52, 2012, s. 193-198.
 • Bůžek, Václav, Proměny historických věd na nově vzniklých univerzitách v uplynulém dvacetiletí, Český časopis historický 110, 2012, s. 528-540.
 • Bůžek, Václav, Die Wandlungen der Geschichtswissenschaften an den neu entstandenen Universitäten in den vergangenen zwei Jahrzehnten, Český časopis historický 110, 2012, s. 541-557.
 • Bůžek, Václav – Hrdlička, Josef, Schwäbische und badische Grafentöchter als Ehefrauen von südböhmischen Adeligen zu Beginn der habsburgischen Regierung im Königreich Böhmen, Zeitschrift für Württembergische Landesgeschichte 71, 2012, s. 213-227.
 • Bůžek, Václav, Passau 1552 - Augsburg 1559. Zeugnisse böhmischer Adliger über den Hof und die Reichspolitik Ferdinands I., Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 116, 2008, s. 291-330.
 • Bůžek, Václav – Smíšek, Rostislav, Říšský sněm v Augšpurku roku 1559 pohledem Jáchyma z Hradce, Folia historica bohemica 23, 2008, s. 35-89.
 • Bůžek, Václav, Les cours Habsbourg et la noblesse du royaume de Boheme entre 1526 et 1620, Histoire, Economie, Société 26, 2007, č. 3, s. 7-20.
 • Bůžek, Václav, Výuka historie na univerzitách v České republice – tendence a perspektivy, Český časopis historický 105, 2007, s. 101-112.
 • Bůžek, Václav – Keller, Katrin – Kowalská, Eva – Pálffy, Géza, Společnost zemí habsburské monarchie 1526-1740 v české, maďarské, rakouské a slovenské historické vědě posledního desetiletí, Český časopis historický 104, 2006, s. 485-526.
 • Bůžek, Václav, Zrcadlo ctností, bohů a rozkoší. Sebeprezentace Ferdinanda Tyrolského v rytířských kratochvílích, Studia Rudolphina 6, 2006, s. 45-58.
 • Bůžek, Václav, Nachlaßinventare, Testamente, Heiratsverträge - Wege zur bürgerlichen Alltagskultur des 16. und 17. Jahrhunderts in der tschechischen Geschichtsschreibung, Vana Tallinn 16, 2005, s. 205-227.
 • Bůžek, Václav, From a compromisse to the rebellion. Religion und political power of the nobility in the first century of the Habsburgs´ reign in Bohemia and Moravia, Journal of Early Modern History 8, 2004, s. 31-45.
 • Bůžek, Václav, "Od Rakous a od Moskvy zbav nás, Pane Bože, všecky" (K projevům sarmatismu v polsko-litevské unii po vymření Jagellonců), Acta Universitatis Carolinae - Philosophica et Historica 1, Studia Historica 55, 2003, s. 137-143.
 • Bůžek, Václav – Pálffy, Géza, Integrating the Nobility from the Bohemian and Hungarian Lands at the Courts of Ferdinand I., Historica - Series Nova 10, 2003, s. 53-92.
 • Bůžek, Václav – Pálffy, Géza, Integrace šlechty z českých a uherských zemí ke dvoru Ferdinanda I., Český časopis historický 101, 2003, s. 542-581.
 • Bůžek, Václav, Region v historickém diskursu, Jihočeský sborník historický 72, 2003, s. 5-13.
 • Bůžek, Václav – Hrdlička, Josef – Král, Pavel – Vybíral, Zdeněk, Šlechta raného novověku v historickoantropologických proudech současné evropské historiografie, Časopis Matice moravské 122, 2003, s. 375-409.
 • Bůžek, Václav, Geschichte der Alltagskultur der Frühen Neuzeit in der tschechischen Geschichtsschreibung, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 50, 2002, s. 341-350.
 • Bůžek, Václav – Král, Pavel – Vybíral, Zdeněk, Der Adel in den böhmischen Ländern 1526-1740. Stand und Tendenzen der Forschung, Anzeiger der philosophisch-historischen Klasse 137, 2002, s. 55-98.
 • Bůžek, Václav, K perspektivám výzkumu každodenní kultury raného novověku, Práce z dějin vědy 3, 2002, s. 117-129.
 • Bůžek, Václav, "Páni a přátelé" v myšlení a každodenním životě české a moravské šlechty na prahu novověku, Český časopis historický 100, 2002, s. 229-264.
 • Bůžek, Václav, Ferdinand II. von Tirol als Statthalter von Böhmen und die höfische Gesellschaft in Prag. Ein Projektbericht, Frühneuzeit-Info 12, 2001, Heft 2, s. 65-70.
 • Bůžek, Václav, Manové ve skladbě nižší šlechty jagellonského věku, Marginalia historica 4, 2001, s. 155-174.
 • Bůžek, Václav, Svědectví o šíření Machiavelliho idejí v Čechách koncem 16. století, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis – Historica 30, 2001, s. 59-65.
 • Bůžek, Václav, Tendencje rozwoju kultury codziennego w poludniowoczeskich mieszczanskich gospodarstwach domowych we wczesnej nowozytnosci, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 49, 2001, č. 1-2, s. 13-40.
 • Bůžek, Václav, "Dobré přátelství" v listech Pětipeských z Chýš na sklonku předbělohorské doby, Porta Bohemica 1, 2001, s. 27-42.
 • Bůžek, Václav, Ferdinand II. Tyrolský a česká šlechta (K otázce integračních procesů v habsburské monarchii), Český časopis historický 98, 2000, s. 261-291.
 • Bůžek, Václav, Vratislav z Pernštejna mezi Prahou, Litomyšlí a Vídní (K zpravodajskému přínosu listů české a moravské šlechty), Sborník prací východočeských archivů 8, 2000, s. 24-36.
 • Bůžek, Václav, Adelige Residenzen in den Böhmischen Ländern entlang der österreichischen Grenze, Denkmalpflege in Niederösterreich 24, 2000, s. 30-31.
 • Bůžek, Václav, "Svatý Jiří za humny jest" (Úvěr v myšlení rytířských klientů předbělohorské doby), Studia Comeniana et historica 29, 1999, s. 34-45.
 • Bůžek, Václav, Der Zug Peter Woks von Rosenberg gegen die Türken im Jahre 1594, in: Prague Papers on History of International Relations 1, 1998, s. 98-109.
 • Bůžek, Václav, Regionalgeschichte in der Tschechischen Republik. Alte Traditionen und neue Perspektiven, Blätter für deutsche Landesgeschichte 134, 1998, s. 151-173.
 • Bůžek, Václav, Říšské město Norimberk a české země v předbělohorské době (Stav a perspektivy studia), Folia historica bohemica 18, 1997, s. 19-70.
 • Bůžek, Václav, Aliance Rožmberků, Zrinských ze Serynu a Novohradských z Kolovrat na počátku 17. století, Jihočeský sborník historický 65, 1996, s. 10-25.
 • Bůžek, Václav, Společnost aristokratických dvorů v českých zemích (1550-1740), Jihočeský sborník historický 64, 1995, s. 196-206.
 • Bůžek, Václav – Bůžková, Hana, Klenoty v renesančních a manýristických domácnostech na jihu Čech, Jihočeský sborník historický 63, 1994, s. 23-43.
 • Bůžek, Václav, K česko-německé dvojjazyčnosti v raně novověkých českých a rakouských zemích, Historický obzor 5, 1994, s. 36-40.
 • Bůžek, Václav, Die südböhmischen Bürgerhaushalte an der Wende des 16. zum 17. Jahrhundert (Bürgerliche Alltagskultur an der böhmisch-österreichischen Grenze), Jahrbuch des oberösterreichischen Museumsvereines 139, 1994, s. 25-45.
 • Bůžek, Václav, Deutsche Studien in der Tschechischen Republik und in der Welt, Bohemia 34, 1993, s. 178-181.
 • Bůžek, Václav, Nižší šlechta v předbělohorských Čechách (Prameny, metody, stav a perspektivy bádání), Český časopis historický 91, 1993, s. 37-54.
 • Bůžek, Václav, Prameny k českým šlechtickým dějinám 16. a první poloviny 17. století v Rodinném archivu Starhemberg-Riedeggů, Archivní časopis 43, 1993, s. 22-31.
 • Bůžek, Václav, Raný novověk ve švýcarské historiografii, Folia historica bohemica 16, 1993, s. 223-236.
 • Bůžek, Václav, Zum tschechisch-deutschen Bilinguismus in den böhmischen und österreichischen Ländern in der frühen Neuzeit, Österreichische Osthefte 35, 1993, s. 577-592.
 • Bůžek, Václav, Die Forschungsprojekte zur frühneuzeitlichen bürgerlichen Kultur in České Budějovice, Frühneuzeit-Info 3, 1992, s. 111-112.
 • Bůžek, Václav – Patrouch Joseph F., Augustin Kulička a protireformace v Horním Rakousku na přelomu 16. a 17. století (Příspěvek k raně novověkým kulturním dějinám česko-rakouského pomezí), Jihočeský sborník historický  60-61, 1991-1992, s. 9-18.
 • Bůžek, Václav, Renesanční domácnost soběslavského primátora Řehoře Smrčky ze Sabinova, Táborský archiv 3, 1991, s. 34-51.
 • Bůžek, Václav, Verbindendes und Trennendes an der Grenze, Das Waldviertel 40, 1991, s. 260-263.
 • Bůžek, Václav, Südböhmen im 16. und 17. Jahrhundert. Ein Forschungsbericht, Das Waldviertel 40, 1991, s. 1-17.
 • Stejskal, Aleš – Bůžek, Václav, Výzbrojní program Petra Voka z Rožmberka (Příspěvek k poznání mentality raně novověkého velmože), Folia Historica Bohemica 15, 1991, s. 179-268.
 • Bůžek, Václav, Zahraniční trhy a kultura šlechtických dvorů v předbělohorských českých zemích, Český časopis historický 89, 1991, s. 692-713.
 • Bůžek, Václav, Die Linzer Märkte und die Kultur am Hofe der letzten Rosenberger, Historisches Jahrbuch der Stadt Linz 1989, Linz 1990, s. 11-44.
 • Bůžek, Václav, Die Quellen der finanziellen Einnahmen von Angestellten der Herren von Rosenberg in Böhmen am Ende der Epoche vor der  Schlacht am Weißen Berge, Hospodářské dějiny 18, 1990, s. 107-160.
 • Bůžek, Václav – Bůžková, Hana – Stejskalová, Jana, Měšťanské domácnosti v předbělohorských jižních Čechách (Prameny, metody, stratifikace), Jihočeský sborník historický 59, 1990, s. 65-80.
 • Bůžek, Václav – Bůžková, Hana – Stejskalová, Jana, Interiéry domů v jihočeských předbělohorských městech (Životní styl měšťanů v době pozdní renesance a manýrismu), Jihočeský sborník historický 59, 1990, s. 113-126.
 • Bůžek, Václav, Úvěrové podnikání rytířů Malovců v předbělohorské době, Folia historica bohemica 14, 1990, s. 135-194.
 • Bůžek, Václav, K otázce mocenskopolitické struktury stavovského systému v Čechách ve druhé čtvrtině 16. století, Acta Universitatis  Carolinae, Philosophica et historica 1, Studia historica 34, 1989, s. 73-100.
 • Bůžek, Václav, Protiturecké tažení z roku 1594 (Hospodářské a politické aspekty generalátu Petra Voka z Rožmberka), Jihočeský sborník historický 58, 1989, s. 53-66.
 • Bůžek, Václav – Bůžková, Hana, Režijní podnikání šlechty v předbělohorských Čechách (Prameny k hospodářským dějinám ve výuce dějepisu), Společenské vědy ve škole 45, 1988-1989, s. 135-140.
 • Bůžek, Václav, Pozadí majetkového úpadku Diviše Malovce z Libějovic v letech  1555-1561 (Příspěvek k poznání kultury každodenního života nižší šlechty), Jihočeský sborník historický 56, 1987, s. 13-23.
 • Bůžek, Václav, Der Kredit in der Ökonomik des Adels in Böhmen in der Zeit vor der Schlacht am Weißen Berg, Hospodářské dějiny 15, 1986, s. 27-64.
 • Bůžek, Václav, Majetková skladba šlechty v předbělohorských Čechách, Hospodářské dějiny 14, 1986, s. 175-216.
 • Bůžek, Václav, Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan, Společenské vědy ve škole 42, 1985-1986, s. 164-167.
 • Bůžek, Václav, Jihočeská šlechta v polovině 16. století, Jihočeský sborník historický 54, 1985, s. 53-59.
 • Bůžek, Václav, Majetkové rozvrstvení stavů Bechyňského kraje v letech 1523-1557 (Edice berního rejstříku Bechyňska z roku 1523), Hospodářské dějiny 13, 1985, s. 65-87.

 

Články ve sbornících

 • Bůžek, Václav, Adam Ungnad ze Sonnecku mezi Hlubokou nad Vltavou a Hlohovcem v polovině 16. století, in: Hana Jordánková (ed.), Alis volat propriis. Sborník příspěvků k životnímu jubileu Ludmily Sulitkové, Brno 2016, s. 202-219, 663-665.
 • Bůžek, Václav, Proměny historických věd na nově vzniklých univerzitách v uplynulém dvacetiletí, in: Aleš Zářický – Petr Kadlec – Michaela Závodská (edd.), X. sjezd českých historiků. Ostrava 14. – 16. 9. 2011, Ostrava-Praha-Pardubice 2014, s. 57-68.
 • Bůžek, Václav, Arcikníže Ferdinand v básnických obrazech Matouše Collina o tragické smrti Jana Jiřího z Herbersteinu, in: Ivana Ebelová – Jiří Pešek – Tomáš Sekyrka (edd.), Mezi kulturou a uměním. Věnováno Zdeňku Hojdovi k životnímu jubileu, Praha 2013, s. 42-50.
 • Bůžek, Václav, Theobald Hock z Zweibrückenu mezi Amberkem, Třeboní a Žumberkem, in: Kateřina Drsková (ed.), Linguis diversis libri loquuntur. Sborník k 65. narozeninám paní profesorky Jitky Radimské, České Budějovice 2013 (= Opera romanica 14), s. 149-163.
 •  Bůžek, Václav, Die politische Rolle der Residenz Peter Woks von Rosenberg in Třeboň/Wittingau zur Zeit des Bruderzwists, in: Václav Bůžek (ed.), Ein Bruderzwist im Hause Habsburg (1608-1611), České Budějovice 2010 (= Opera historica 14), s. 307-330. 
 • Bůžek, Václav – Doležal, Stanislav – Hrdlička, Josef – Novotný, Miroslav – Smíšek, Rostislav, Jezuitská divadelní hra Rosa Novodomensis. Zlatá a červená pětilistá růže na zlatých hroudách jako nástroje tvorby mýtu, in: Václav Bůžek (ed.), Šlechta raného novověku pohledem českých, francouzských a španělských historiků, České Budějovice 2009 (= Opera historica 13), s. 263-305.
 • Bůžek, Václav, Sebeprezentace křesťanského rytíře ve výzdobě císařského sálu v Bučovicích, in: Hana Ambrožová – Tomáš Dvořák – Bronislav Chocholáč – Libor Jan – Pavel Pumpr (edd.), Historik na Moravě. Profesoru Jiřímu Malířovi, předsedovi Matice moravské a vedoucímu Historického ústavu FF MU, věnují jeho kolegové, přátelé a žáci k šedesátinám, Brno 2009, s. 311-322.
 • Bůžek, Václav, Obraz konfliktu papeže a benátského dóžete z let 1606 až 1607 v očích české a moravské šlechty, in: Pavel B. Kůrka – Jaroslav Pánek – Miloslav Polívka (edd.), Angelus pacis. Sborník prací k poctě Noemi Rejchrtové, Praha 2008, s. 341-351.
 • Bůžek, Václav, Der festliche Einzug Ferdinands I. in Prag am 8. November 1558, in: Friedrich Edelmayer – Martina Fuchs – Georg Heilingsetzer – Peter Rauscher (edd.), Plus ultra. Die Welt der Neuzeit. Festschrift für Alfred Kohler zum 65. Geburtstag, Münster 2008, s. 289-304.
 • Bůžek, Václav, Wien aus der Sicht der böhmischen Adeligen um die Mitte des 16. Jahrhunderts, in: Martin Scheutz – Vlasta Valeš (edd.), Wien und seine WienerInnen. Ein historischer Streifzug durch Wien über die Jahrhunderte. Festschrift für Karl Vocelka zum 60. Geburtstag, Wien-Köln-Weimar 2008, s. 47-63.
 • Bůžek, Václav, Symboly rituálu. Slavnost Řádu zlatého rouna v Praze a Landshutu roku 1585, in: Jiří Mikulec – Miloslav Polívka (edd.), Per saecula ad tempora nostra. Sborník prací k šedesátým narozeninám prof. Jaroslava Pánka, Praha 2007, I-II, s. 296-302.
 • Bůžek, Václav, Pasov 1552 - Augšpurk 1555. Římsko-německá říše ve zprávách královského dvořana, in: Eva Semotanová (ed.), Cestou dějin. K poctě prof. PhDr. Svatavy Rakové, CSc., Praha 2007, I-II, s. 43-67.
 • Bůžek, Václav, Cizinci ve vlastním království. Pobyt Ludvíka Jagellonského a Marie Habsburské v Čechách na přelomu let 1522-1523, in: Kateřina Jíšová (ed.), V komnatách paláců – v ulicích měst. Sborník příspěvků věnovaných Václavu Ledvinkovi k šedesátým narozeninám, Praha 2007, s. 233-243.
 • Bůžek, Václav, Der Weg zur Synthese. Die Gesellschaft der böhmischen Ländern 1526-1740 in der Historiographie des letzten Jahrzehnts, in: Václav Bůžek – Pavel Král (edd.), Společnost v zemích habsburské monarchie a její obraz v pramenech (1526-1740), České Budějovice 2006 (= Opera historica 11), s. 5-36.
 • Bůžek, Václav, Symboly rituálu. Slavnostní vjezd Ferdinanda I. do Prahy 8. listopadu 1558, in: Luděk Březina – Jana Konvičná – Jan Zdichynec (edd.), Ve znamení zemí Koruny české. Sborník k šedesátým narozeninám prof. PhDr. Lenky Bobkové, CSc., Praha 2006, s. 112-128.
 • Bůžek, Václav – Smíšek, Rostislav, Symboly rituálu. Volba Karla V. římským králem ve Frankfurtu nad Mohanem a jeho korunovace v Cáchách, in: Lenka Bobková – Milada Holá (edd.), Lesk královského majestátu ve středověku. Pocta Prof. PhDr. Františku Kavkovi, CSc., k nedožitým 85. narozeninám, Praha 2005, s. 123-131.
 • Bůžek, Václav, Manželky a děti Jana mladšího Popela z Lobkovic (1510-1570), in: Jaroslav Pánek (ed.), Vlast a rodný kraj v díle historika. Sborník prací žáků a přátel věnovaný profesoru Josefu Petráňovi, Praha 2004, s. 261-283.
 • Bůžek, Václav, Proměna diskursu - regiony a historická věda, in: Helmut Renöckl – Tomáš Machula (edd.), Region budoucnosti. Jižní Čechy – střední Evropa, České Budějovice 2004, s. 143-146.
 • Bůžek, Václav, Symboly rituálu. Prohlášení Ferdinanda I. císařem ve Frankfurtu nad Mohanem, in: Martin Nodl – Petr Sommer – Eva Doležalová (edd.), Verba in imaginibus. Františku Šmahelovi k 70. narozeninám, Praha 2004, s. 159-167.
 • Bůžek, Václav, Dvůr habsburských císařů v letech 1526-1740 a historiografie na prahu 21. století, in: Václav Bůžek – Pavel Král (edd.), Šlechta v habsburské monarchii a císařský dvůr (1526-1740), České Budějovice 2003 (= Opera historica 10), s. 5-32.
 • Bůžek, Václav, Každodenní život na statcích Šťastného Václava Pětipeského z Chýš očima hospodářských úředníků počátkem 17. století, in: Marie Koldinská – Alice Velková (edd.), Historik zapomenutých dějin. Sborník příspěvků věnovaných prof. dr. Maurovi, Praha 2003, s. 198-210.
 • Bůžek, Václav, "Rytířské kratochvíle" na místodržitelském dvoře arciknížete Ferdinanda, in: Tomáš Borovský – Libor Jan – Martin Wihoda (edd.), Ad vitam et honorem. Profesoru Jaroslavu Mezníkovi přátelé a žáci k pětasedmdesátým narozeninám, Brno 2003, s. 653-662.
 • Bůžek, Václav, Šlechta ze zemí Koruny české na habsburských dvorech v předbělohorském století, in: Václav Bůžek – Pavel Král (edd.), Šlechta v habsburské monarchii a císařský dvůr (1526-1740), České Budějovice 2003 (= Opera historica 10), s. 153-189.
 • Bůžek, Václav – Král, Pavel, Carpe diem versus Memento mori. K výzdobě Rytířského sálu na Rožmberku jako obrazu myšlení Jana Zrinského ze Serynu, in: Zlatý věk Českokrumlovska 1550-1620, Český Krumlov 2002, s. 77-91.
 • Bůžek, Václav, Těhotenství ve šlechtické domácnosti na prahu novověku, in: Česko-slovenská historická ročenka 2001, Brno 2001, s. 169-178.
 • Bůžek, Václav, Deset let studia kulturní historie v Historickém ústavu Jihočeské univerzity – bilance a perspektivy, in: Dagmar Blümlová (ed.), 10 let kulturní historie v Českých Budějovicích, Pelhřimov 2001, s. 9-19.                           
 • Bůžek, Václav, Die Schnittpunkte eines Grundrisses. Die Tschechische Historiographie im letzten Jahrzehnt, in: Václav Bůžek – Dana Štefanová (edd.), Menschen-Handlungen-Strukturen. Historisch-anthropologische Zugangsweisen in den Geschichtswissenschaften, České Budějovice 2001 (=Opera hitorica 9), s. 71-80.
 • Bůžek, Václav, Pijácké zábavy na dvorech renesančních velmožů (Ambras-Bechyně), in: Václav Bůžek – Pavel Král (edd.), Slavnosti a zábavy na dvorech a v rezidenčních městech raného novověku, České Budějovice 2000 (=Opera historica 8), s. 137-161.
 • Bůžek, Václav, Prameny k českým dějinám předbělohorské doby v rakouských a německých archivech, in: Archivy a zítřek, Jindřichův Hradec 2000, s. 23-30.
 • Bůžek, Václav, Knihovny aristokratů na česko-moravsko-rakouském pomezí koncem 16. a v první polovině 17. století, in: Jitka Radimská (ed.), K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven, České Budějovice 2000 (=Opera romanica 1), s. 93-108.           
 • Bůžek, Václav, Regionální dějiny v České republice. Stav a perspektivy bádání s důrazem na raný novověk, in: Jiří Pešek (ed.), VIII. sjezd českých historiků, Hradec Králové 2000, s. 33-47.
 • Bůžek, Václav, Šlechta raného novověku v českém dějepisectví devadesátých let, in: Václav Bůžek – Pavel Král (edd.), Aristokratické rezidence a dvory v raném novověku, České Budějovice 1999 (=Opera historica 7), s. 5-28.
 • Bůžek, Václav, Mezi Bečovem, Wildbergem a Norimberkem (Příspěvek ke komunikaci českých stavů se zahraničím ve čtyřicátých letech 16. století), in: Petr Vorel (ed.), Stavovský odboj roku 1547 – první krize habsburské monarchie, Pardubice - Praha 1999, s. 65-80.
 • Bůžek, Václav, "Posměch nemalej se stal" (Příběh ze šlechtické každodennosti 16. století), in: Bronislav Chocholáč – Libor Jan – Tomáš Knoz (edd.), Nový Mars Moravicus. Sborník příspěvků, jež věnovali prof. dr. Josefu Válkovi jeho žáci a přátelé k sedmdesátinám, Brno 1999, s. 419-429.
 • Bůžek, Václav, Mezi Prahou, Českým Krumlovem a Jindřichovým Hradcem (K prolínání mecenátu v rudolfínské době), in: Českokrumlovsko v proměnách staletí 1250-1850, Český Krumlov 1999, s. 19-36.
 • Bůžek, Václav, Obrazy v českokrumlovských měšťanských domácnostech barokní doby, in: Českokrumlovsko v proměnách staletí 1250-1850, Český Krumlov 1999, s. 37-46.
 • Bůžek, Václav, Šlechta na jihu Čech koncem jagellonské doby (K interpretaci berního rejstříku Bechyňska z roku 1523), in: Českokrumlovsko v době jagellonské 1470-1526, Český Krumlov 1998, s. 7-26.
 • Bůžek, Václav – Hrdlička, Josef, Rodinný život posledních pánů z Hradce ve světle jejich korespondence, Opera historica 6, 1998, s. 145-271.
 • Bůžek, Václav, Florian Griespek s Griespachu ve stavovské společnosti předbělohorských Čech, in: Gryspekové a předběhorská šlechta, Mariánská Týnice 1998, s. 11-17.
 • Bůžek, Václav, Aristokratický dvůr a rezidenční město (Český Krumlov mezi 16. až 18. stoletím), Opera historica 5, 1996, s. 365-397.
 • Bůžek, Václav, Der niedere Adel im politischen System in Böhmen in der Zeit vor der Schlacht am Weißen Berg, in: XXIII. mikulovské sympozium 1993, Brno 1995, s.135-143.
 • Bůžek, Václav, Klientela Pernštejnů a Rožmberků ve druhé polovině 16. století, in: Petr Vorel (ed.), Pernštejnové v českých dějinách, Pardubice 1995, s. 213-225.
 • Bůžek, Václav, Region na hranici (Střet národních a kosmopolitních rysů na česko-rakouské hranici v raném novověku), in: VII. sjezd českých historiků, Praha 1994, s. 183-190.
 • Bůžek, Václav, Literární mecenát nižší šlechty v předbělohorských Čechách, in: Jaroslav Pánek – Miloslav Polívka – Noemi Reichrtová (edd.), Husitství-reformace-renesance. Sborník k 60. narozeninám Františka Šmahela, Praha 1994, s. 831-843.
 • Bůžek, Václav, Die deutsche, österreichische und schweizerische Geschichte an den historischen Instituten der tschechischen Universitäten ausserhalb von Prag, in: Jan Křen (ed.), Německá a rakouská studia v České republice a ve světě, Praha 1994, s. 85-94.
 • Bůžek, Václav, Mezi dvorem, rezidenčním městem a rytířskou tvrzí (Domácnosti rytířů, měšťanů a církevních hodnostářů v rožmberských službách), Opera historica 3, 1993, s. 287-313.
 • Bůžek, Václav, Český Krumlov jako „dlouhodobá“ velmožská rezidence (K proměnám kulturní a reprezentační funkce raně novověkého aristokratického dvora), in: Věra Ptáčková (ed.), Barokní divadlo na zámku v Českém Krumlově, Praha-České Budějovice 1993, s. 179-194.
 • Bůžek, Václav, Der Anteil der österreichischen, süddeutschen und italienischen Märkte bei der Bildung des Kulturniveaus der Adelshöfe in dem  böhmischen Staat in der Zeit vor der Schlacht am Weißen Berg, Opera historica 2, 1992, s. 38-44.
 • Bůžek, Václav, Domácnosti nižší šlechty v předbělohorských Čechách, Acta Universitatis Purkynianae, Studia Historica 1, Ústí nad Labem 1992, s. 42-64.
 • Bůžek, Václav, Městské domácnosti úředníků a dvořanů posledních Rožmberků, in: Zdeněk Beneš – Eduard Maur – Jaroslav Pánek (edd.), Pocta Josefu Petráňovi. Sborník prací z českých dějin k 60. narozeninám prof. dr. Josefa Petráně, Praha 1991, s. 301-325.
 • Bůžek, Václav, Každodenní kultura jihočeských měšťanských domácností v předbělohorské době, Opera historica 1, 1991, s. 43-73.
 • Bůžek, Václav, Linecké trhy a kultura jihočeských měšťanských domácností v předbělohorské době, in: Jaroslav Pánek (ed.), Česká města v 16.  - 18. století, Praha 1991, s. 237-244.

 

Uspořádání vědeckých sborníků

 • Asch, Ronald G. – Bůžek, Václav – Trugenberger, Volker (edd.), Adel in Südwestdeutschland und Böhmen 1450 – 1850, Stuttgart 2013 (= Veröffentlichungen der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg, Reihe B – Forschungen, 191. Band), 318 s.
 • Bůžek, Václav – Dibelka, Jaroslav (edd.), Utváření identity ve vrstvách paměti, České Budějovice 2011 (= Opera historica 15), 425 s.
 • Bůžek, Václav (ed.), Ein Bruderzwist im Hause Habsburg (1608-1611), České Budějovice 2010 (= Opera historica 14), 544 s.
 • Bůžek, Václav (ed.), Šlechta raného novověku pohledem českých, francouzských a španělských historiků, České Budějovice 2009 (= Opera historica 13), 506 s.
 • Bůžek, Václav – Dibelka, Jaroslav (edd.), Člověk a sociální skupina ve společnosti raného novověku, České Budějovice 2007 (= Opera historica 12), 349 s.
 • Bůžek, Václav – Král, Pavel (edd.), Společnost v zemích habsburské monarchie a její obraz v pramenech (1526-1740), České Budějovice 2006 (= Opera historica 11), 625 s.
 • Bůžek, Václav – Král, Pavel (edd.), Šlechta v habsburské monarchii a císařský dvůr (1526-1740), České Budějovice 2003 (= Opera historica 10), 498 s.
 • Bůžek, Václav – Štefanová, Dana (edd.), Menschen – Handlungen – Strukturen. Historisch-anthropologische Zugangsweisen in den Geschichtswissenschaften, České Budějovice 2001 (= Opera historica 9), 504 s.
 • Bůžek, Václav – Král, Pavel (edd.), Slavnosti a zábavy na dvorech a v rezidenčních městech raného novověku, České Budějovice 2000 (= Opera historica 8), 612 s.
 • Bůžek, Václav – Král, Pavel (edd.), Aristokratické rezidence a dvory v raném novověku, České Budějovice 1999 (= Opera historica 7), 686 s.
 • Bůžek, Václav (ed.), Poslední páni z Hradce, České Budějovice 1998 (= Opera historica 6), 554 s.
 • Bůžek, Václav (ed.), Život na dvorech barokní šlechty (1600-1750), České Budějovice 1996 (= Opera historica 5), 664 s.
 • Bůžek, Václav (ed.), Příspěvky ke každodenní kultuře novověku, České Budějovice 1995 (= Opera historica 4), 298 s.
 • Bůžek, Václav – Kubíková, Anna – Záloha, Jiří (edd.), Baroko v Českém Krumlově, Třeboň 1995, 40 s.
 • Komlosy, Andrea – Bůžek, Václav – Svátek, František (edd.), Kulturen an der Grenze. Südböhmen – Südmähren – Waldviertel – Weinviertel, Wien 1995, 366 s.
 • Bůžek, Václav (ed.), Život na dvoře a v rezidenčních městech posledních Rožmberků, České Budějovice 1993 (= Opera historica 3), 410 s.
 • Bůžek, Václav (ed.), Spojující a rozdělující na hranici – Verbindendes und Trennendes an der Grenze, České Budějovice 1992 (= Opera historica 2), 172 s.
 • Bůžek, Václav (ed.), Kultura každodenního života českých a moravských měst v předbělohorské době, České Budějovice 1991 (= Opera historica 1), 198 s.

 

Popularizační texty

 • Bůžek, Václav, La defenestración de Praga, Historia militar y política del mundo moderno, siglos XVI-XIX, Nr. 40, 2019, s. 14-18.
 • Bůžek, Václav, Od konfederace ke královské korunovaci. Politika nekatolíků ve druhém roce českého stavovského povstání, Dějiny a současnost 49, 2019, č. 7, s. 26-29.

   

 • Bůžek, Václav, Defenestrace 23. května 1618. Potrestání nepřátel svobody víry a obecného dobrého v Království českém, Dějiny a současnost 40, 2018, č. 6, s. 26-29.
 • Bůžek, Václav, Mezi zdrženlivostí a hledáním kompromisů. Anglie, Falc a Sasko v počátcích českého stavovského povstání, Dějiny a současnost 40, 2018, č. 10, s. 41-44.
 • Bůžek, Václav, Ferdinand Tyrolský. Mezi Prahou, Innsbruckem a Ambrasem, Dějiny a současnost 39, 2017, č. 7, s. 10-13.
 • Bůžek, Václav, „Dobří muži a opravdoví rytíři“. Ideály křesťanského rytířství v předbělohorské době, Dějiny a současnost 38, 2016, č. 7, s. 13-16.
 • Bůžek, Václav, Kratochvíle Viléma z Rožmberka. Řeč manželské lásky, Dějiny a současnost 38, 2016, č. 10, s. 28-29.
 • Bůžek, Václav, Horšovský Týn za Jana mladšího Popela z Lobkovic. Mezi rodinou a politikou, Dějiny a současnost 37, 2015, č. 6, s. 28-29.
 • Bůžek, Václav, Jáchym z Hradce. Velmož ve službách země a dvora, Dějiny a současnost 37, 2015, č. 7, s. 10-12.
 • Bůžek, Václav, Poslední rozloučení s Ferdinandem I. ve Vídni. Oslava křesťanského rytíře, jeho vlády a habsburské dynastie, Dějiny a současnost 36, 2014, č. 4, s. 10-14.
 • Bůžek, Václav, Tabulnice Jana Zrinského ze Serynu na Rožmberku. Poselství dobré vlády křesťanského rytíře, Dějiny a současnost 36, 2014, č. 9, s. 26-27.
 • Bůžek, Václav, Zámek Viléma z Rožmberka v Českém Krumlově. Poselství odpovědnosti za vznešenou výlučnost, Dějiny a současnost 35, 2013, č. 1, s. 22-24.
 • Bůžek, Václav, Jindřich Julius Brunšvicko-Wolfenbüttelský v rudolfínské Praze, Dějiny a současnost 35, 2013, č. 10, s. 42-45.
 • Bůžek, Václav, V zákulisí dvora Rudolfa II. Vrchní komorní služebníci okolo roku 1600, Dějiny a současnost 34, 2012, č. 2, s. 28-31.
 • Bůžek, Václav, Petr Vok z Rožmberka v Třeboni. Svět vzpomínek, touhy a paměti, Dějiny a současnost 33, 2011, č. 4, s. 37-40.
 • Bůžek, Václav, Napovědět císaři. Vídeň očima české a moravské šlechty v době vlády Ferdinanda I., Dějiny a současnost 25, 2003, č. 6, s. 25-29.
 • Bůžek, Václav, "Tý naděje budou každý čtyři neděle". Těhotenství očima šlechty na prahu novověku, Dějiny a současnost 23, 2001, č. 3, s. 8-13.
 • Bůžek, Václav, Slovník soudobých světových historiků – Hans-Jürgen Teuteberg, Dějiny a současnost 20, 1998, č. 1, s. 54-57.
 • Bůžek, Václav, Manželky Ferdinanda II. Tyrolského na Ambrasu, Dějiny a současnost 20, 1998, č. 6, s. 58-59.
 • Bůžek, Václav, Slovník soudobých světových historiků – Richard van Dülmen, Dějiny a současnost 18, 1996, č. 5, s. 58.
 • Bůžek, Václav, Komunikace bez hranic. Mezi Norimberkem a českými zeměmi na sklonku předbělohorské doby, Dějiny a současnost 17, 1995, č. 6, s. 11-14.
 • Bůžek, Václav, Sympozia o hranici a nové badatelské perspektivy, Dějiny a současnost 16, 1994, č. 5, s. 57-58.
 • Bůžek, Václav, Slovník soudobých světových historiků – Harry Kühnel, Dějiny a současnost 16, 1994, č. 4, s. 56-57.
 • Bůžek, Václav, "A tak jsem tam dlouho zdržován byl". Čas v životě předbělohorských rytířů, Dějiny a současnost 15, 1993, č. 3, s. 26-30.