Historický proseminář III

Metodologie a metody historikovy práce

Zimní semestr akademického roku 2019/2020

Vedoucí semináře: doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D.

Seminář: úterý 13.15 – 14.45 hod. (S 4)

Konzultační hodiny: pondělí 15.00 – 15.30 a úterý 8.30 – 9.30 hod.

 

Program seminářů:

Induktivní a deduktivní metoda

Přímá a nepřímá metoda

Diachronní a synchronní přístup

Progresivní a retrospektivní metoda

Metoda modelové analýzy

Kvantitativní metody, historická statistika

Sonda a reprezentativní výběr

Komparativní metoda, typologie

Geografická moetody

Historická demografie

Hospodářské a sociální dějiny

Historická antropologie

Gender history

Mikrohistorie

Biografická metoda

Každodennost a dějiny hmotné kultury

Tradiční a nové politické dějiny, symbolická komunikace

Dějiny mentalit

Intelektuální dějiny

Historická sémantika

Orální dějiny

 

Podmínky k udělení zápočtu:

Pravidelná a aktivní účast na semináři

Splnění zadaných úkolů

Splnění podmínek dvou zápočtových testů

 

Doporučená literatura:

Burke, Peter, Francouzská revoluce v dějepisectví. Škola Annales (1929-1989), Praha 2004.

Dülmen, Richard van, Historická antropologie. Vývoj, problémy, úkoly, Praha 2002.

Nodl, Martin. Dějepisectví mezi vědou a politikou. Úvahy o historiografii 19. a 20. století, Praha 2007.

Hroch, Miroslav a kol., Úvod do studia dějepisu, Praha 1985.

Horská, Pavla – Nodl, Martin – Kostlán, Antonín (edd.), Francouzská inspirace pro společenské vědy v českých zemích, Praha 2003.

Iggers, Georg G., Dějepisectví ve 20. století. Od vědecké objektivity k postmoderní výzvě, Praha 2002.

Storchová, Lucie – Horský, Jan, Paralely, průsečíky, mimoběžky. Teorie, koncepty a pojmy v české a světové historiografii 20. století, Praha 2009.

Třeštík, Dušan, Mysliti dějiny, Praha 1999.