Dějiny novověku I - seminář

Zimní semestr akademického roku 2020/2021

Vedoucí semináře: doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D.

Seminář: úterý 15.00 – 16.30 hod. (S 12)

Konzultační hodiny: pondělí 14.00 – 15.00 hod. a úterý 9.00 – 9.30 hod.

 

České země a habsburská monarchie

Čechy, Morava, Slezsko, Horní a Dolní Lužice, zahraniční léna

Habsburská monarchie (geografie, obyvatelstvo)

Centrální a zemská správa

 

Habsburkové a jejich dvůr

Ferdinand I.

Maxmilián II.

Rudolf II.

Matyáš

Ferdinand II.

Ferdinand III.

Struktura panovnického dvora

Manželky a ženská část panovnického dvora; sňatkové aliance jako nástroj a prostředek (mezinárodní) politiky

Dvůr jako centrum moci: slavnosti, rituály a ceremoniály

 

Sociální struktura českých zemí (šlechta, města, církev, venkovské obyvatelstvo)

Zemská zřízení

Šlechta (rody, velkostatek, sídla a dvory)

Města (typologie, správa)

Rok 1517

Církev (správa arcidiecéze a diecéze, církevní řády)

Venkovské obyvatelstvo

 

Dějiny evropských mocností: (středo)evropský kontext

Říšští kurfiřti, jejich sídla, říšské sněmy a vztah k Habsburkům

Sjednocení Španělska

Francouzko – španělské války o severní Itálii

Německá selská válka

Šmalkaldská válka

Nizozemská revoluce

Soupeření Anglie a Španělska ve druhé polovině 16. století  

Pohled na Východ (Polsko–litevská unie, Rusko)

 

Klíčové mezníky politického vývoje českých zemí

Volební kapitulace Ferdinanda I. Habsburského (1526)

Stavovský odboj roku 1547

Konfederace (1619)

Obnovené zřízení zemské (1627/1628)

Stavovství

Absolutismus

 

Rozšiřování geografického obzoru a kontakty s jinými kulturami

Zámořské objevy, moře jako prostor k ovládnutí

Reflexe a obrazy „těch druhých“

Zpravodajství o cizím světě

Cesty a cestování

Osmanská říše, expanze do střední Evropy (klíčové mezníky), obrana českých zemí

Vnímání tureckého nebezpečí

 

Utváření, proměny a střety konfesí

Soužití konfesí, náboženská tolerance

Kutnohorský náboženský mír (1485)

Katolíci, utrakvisté, Jednota bratrská, luteráni

Konfesionalizace

Česká konfese (1575)

Majestát (1609)

Nástup a prosazení protireformace

 

Stavovské povstání a třicetiletá válka

Stavovské povstání v Čechách a na Moravě

Válka v českých zemích a v Evropě (souvislosti, fáze, bitvy, osobnosti)

Konec války v Čechách a na Moravě, mírová jednání

 

Podmínky k udělení zápočtu:

Aktivní a pravidelná účast v semináři

Vypracování zadaných referátů

Znalost povinné literatury. Student předloží při závěrečném ústním pohovoru 10 jím vypracovaných konspektů, kterými doloží znalost knih, které si vybral z doporučeného seznamu a které prostudoval. 

Splnění dvou písemných zápočtových testů