Dějiny obyvatelstva II (přednášky)

Přednášející: doc. PhDr. Josef Grulich, Ph.D.

 

Povinné učebnice:

 • Kalibová, K., Úvod do demografie, Praha 2005.
 • King, R., Atlas lidské migrace, Praha 2007.
 • Klufová, R., Základy demografie, České Budějovice 2008.
 • Kol., Demografie (nejen) pro demografy, Praha 20093.
 • Maur, E., Základy historické demografie, Praha 1978 (19832).
 • Pavlík, Z. – Kalibová, K., Mnohojazyčný demografický slovník (= Acta demographica 15),     Praha 20052.
 • Pavlík, Z. – Rychtaříková, J. – Šubrtová, A., Základy demografie, Praha 1986.
 • Srb, V., Úvod do demografie, Praha 1965.
 • Srb, V. – Kučera, M. – Růžička, L., Demografie, Praha 1971.
 • Šubrtová, A., Dějiny populačního myšlení v českých zemích (= Acta demographica 16),     Praha 2006.
 • Táž, Dějiny populačního myšlení a populačních teorií, Praha 1989.
 • Veselá, J., Demografie. Stav a struktura obyvatelstva – demografická statika I, Pardubice 2003.
 • Táž, Úvod do demografie. Pohyb obyvatelstva – demografická dynamika II, Pardubice 2003.

 

Doporučená literatura:

 • Bacci, M. L., Populace v evropské historii, Praha 2003.
 • Bade, K. J., Evropa v pohybu. Evropské migrace dvou staletí, Praha 2004.
 • Kol., Dějiny obyvatelstva českých zemí, Praha 1996 (19982).  
 • Bocková, G., Ženy v evropských dějinách od středověku do současnosti, Praha 2007.
 • Dokoupil, L. – Fialová, L. – Maur, E. – Nesládková, L., Přirozená měna obyvatelstva     českých zemí v 17. a 18. století, Praha 1999.
 • Goody, J., Proměny rodiny v evropské historii. Historicko-antropologická esej, Praha 2006.
 • Grulich. J., Migrace městského a vesnického obyvatelstva. Farnost České Budějovice 1750-    1824, České Budějovice 2013.
 • Grulich, J., Migrační strategie. Město, předměstí a vesnice na panství České Budějovice ve druhé polovině 18. století, České Budějovice 2018.
 • Grulich. J., Populační vývoj a životní cyklus venkovského obyvatelstva na jihu Čech v 16. až 18. století, České Budějovice 2008.
 • Historická demografie 1-42, 1967-2018.
 • Horská, P. – Maur, E. – Musil, J., Zrod velkoměsta. Urbanizace českých zemí a Evropa, Praha – Litomyšl 2002.
 • Horská, P. – Kučera, M. – Maur, E. – Stloukal, M., Dětství, rodina a stáří v dějinách Evropy, Praha 1990.
 • Horský, J. – Seligová, M., Rodina našich předků, Praha 1996.
 • Kárníková, L., Vývoj obyvatelstva v českých zemích 1754-1914, Praha 1965.
 • Klabouch, J., Manželství a rodina v minulosti, Praha 1962.
 • Machačová, J. – Matějček, J, Nástin sociálního vývoje českých zemí 1781-1914, Praha 2010.
 • Malthus, T. R., Esej o principu populace, Praha 2002.
 • Myška, M. – Zářický, A. (edd.), Prameny k hospodářským a sociálním dějinám novověku 1-2, Ostrava 2008-2010.
 • Navrátilová, A., Narození a smrt v české lidové kultuře, Praha 2004.
 • Nesládková, L., Reprodukce kulturně odlišných skupin obyvatelstva jižní Moravy v novověku    na příkladu křesťanů a židů (= Acta demographica 14), Praha 2003.
 • Placht, O., Lidnatost a společenská skladba českého státu v 16. - 18. století, Praha 1957.
 • Rákosník, J. – Šustrová, R., Rodina v zájmu státu. Populační růst a manželství v českých zemích 1918-1989, Praha 2016.
 • Salfellner, H., Španělská chřipka. Příběh pandemie z roku 1918, Praha 2018.
 • Skořepová, M., Ovdovění a osiření ve venkovské společnosti. Panství Nový Rychnov      (1785-1855), České Budějovice 2016.
 • Srb, V., 1000 let obyvatelstva českých zemí, Praha 2004.
 • Skupnik, J., Antropologie příbuzenství. Příbuzenství, manželství a rodina v kulturně    antropologické perspektivě, Praha 2010.
 • Velková, A., Krutá vrchnost, ubozí poddaní? Proměny venkovské rodiny a společnosti v 18.    a první polovině 19. století na příkladu západočeského panství Šťáhlavy, Praha 2009.

 

Plán Přednášek

(letní semestr 2019)

 

I. Základní pojmy a metody HD:

a) počet obyvatelstva

b) složení obyvatelstva:

            - poměr pohlaví

            - věk

            - rodinný stav, rodina a domácnost

            - sociální složení obyvatelstva

            - ekonomická aktivita

            - povolání, zaměstnání

            - vzdělání

            - etnická příslušnost

c) přirozený pohyb obyvatelstva

            - sňatečnost

            - plodnost a porodnost

            - úmrtnost

            - přirozený přírůstek

d) geografická mobilita

            - migrace

            - migrační teorie

e) sociální procesy

            - sociální mobilita

            - profesní mobilita

f) koncentrace obyvatelstva

 

II. Manželství a rodina v minulosti (vznik a vývoj)

 

III. Hlavní trendy populačního vývoje českých zemí

 • Starý demografický režim
 • Migrace a mobilita
 • Protoindustrializace
 • Industrializace a urbanizace
 • Nový demografický režim