Dějiny obyvatelstva I (semináře)

Vedoucí semináře:  Doc. PhDr. Josef Grulich, Ph.D.

Témata seminářů (ZS 2020–2021):

 

1. Narativní prameny

Ludvíkovský, J. (ed.), Kristiánova legenda, Praha 1978.

Bláhová, M. – Hrdina, K. (edd.), Kosmova kronika česká, Praha 20057.

Bláhová, M. – Fiala, Z. (edd.), Pokračovatelé Kosmovi, Praha 1974.

Fiala, Z. (ed.) Zbraslavská kronika, Praha 1976.

Bláhová, M. (ed.), Kronika tak řečeného Dalimila, Praha 1977.

Pavel, J. (ed.), Karel IV. Vlastní životopis, Praha 1979.

Bláhová, M. (ed.), Kroniky doby Karla IV., Praha 1987.

Hlaváček, I. (ed.), Ze zpráv a kronik doby husitské, Praha 1981.

Bláhová, M. (ed.) Vavřinec z Březové. Husitská kronika. Píseň o vítězství u Domažlic, Praha 1979.

Kašpar, J. – Porák, J. (edd.), Ze starých letopisů českých, Praha 1980.

Kolár, J., Václav Hájek z Libočan. Kronika česká, Praha 1981.

Janáček, J. (ed.), Pavel Skála ze Zhoře. Historie česká, Praha 1984.

Pánek, J. (ed.), Václav Březan. Životy posledních Rožmberků I - II, Praha 1985.

Kolár, J. (ed.), Svět za tří českých králů, Praha 1987.

 

2. Topografické příručky

Schaller, J., Topografie des Königreichs Böhmen I-XVI, Prag 1785-1790.

Sommer, J.G., Das Königreich Böhmen, statistisch-topographisch dargestellt I-XVI, Prag 1833 – 1849.

Palacký, F., Popis království českého čili podrobné poznamenání všech dosavadních krajů,  panství, statkův, měst, městeček a vesnic, někdejších hradův a tvrzí, též samot a zpustlých osad, Praha 1848.

Doskočil, K., Popis Čech roku 1654 I-II, Praha 1953 – 1954.

Sedláček, A., Místopisný slovník historický království českého, Praha 1908 (přetisk 1997).

Roubík, F., Soupis a mapa zaniklých osad v Čechách, Praha 1959.

Sedláček, A., Hrady, zámky a tvrze království českého I-XV, Praha 1882 – 1927.

Profous, A., Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní význam a změny I-IV, Praha 1947 – 1957.

Svoboda, J. – Šmilauer, V., Místní jména v Čehách V (Dodatky), Praha 1960.

Trajer, J., Historisch-statistische Beschreibung der Diözese Budweis, Budweis 1862.

Schwoy, F.J., Topographische Schilderung des Markgrafthums Mähren I-II, Prag-Leipzig 1786.

Schwoy, F.J., Topographie vom Markgrafthum Mähren I-III, Wien 1793 – 1794.

Wolny, G., Die Markgrafschaft Mähren toographisch, statistisch und historisch geschildert I-VI, Brünn 1835 – 1842.

Hosák, L., Historický místopis země moravskoslezské I-IX, Olomouc 1932 – 1938.

Nekuda, V., Zaniklé osady na Moravě v období feudalismu, Brno 1961.

Hosák, L. – Šrámek, R., Místní jména na Moravě a ve Slezsku I-II, Praha 1960.

 

3. Statistické lexikony

Statistický lexikon obcí v republice Československé I-IV, Praha 1923 – 1928.

- Statistický lexikon v Čechách, Praha 1923.

- Statistický lexikon obcí na Moravě a ve Slezsku, Praha 1924.

- Statistický lexikon obcí na Slovensku, Praha 1927.

- Statistický lexikon obcí v Podkarpatské Rusi, Praha 1928.

 

Statistický lexikon obcí v republice Československé I-IV, Praha 1934 – 1937.

- Statistický lexikon obcí v zemi České, Praha 1934.

- Statistický lexikon v zemi Moravskoslezské, Praha 1935.

- Štatistický lexikon v krajine Slovenskej, Praha 1936.

- Statistický lexikon obcí zemi Podkarpatoruské, Praha 1937.

 

Statistický lexikon obcí Republiky československé 1955, Praha1955.

Statistický lexikon obcí ČSSR 1965, Praha 1966.

Statistický lexikon obcí ČSSR 1974, Praha 1976.

Retrospektivní lexikon obcí ČSSR 1850-1970, Praha 1978.

Statistický lexikon obcí ČSSR 1982 I-II, Praha 1984.

Statistický lexikon obcí České republiky 1992, Praha 1994.

Statistický lexikon obcí České republiky 2005, Praha 2006.

Statistický lexikon obcí České republiky 2013, Praha 2013.

 

Historický lexikon obcí České republiky 1869 – 2011.

https://www.czso.cz/csu/czso/historicky-lexikon-obci-ceske-republiky-2001-877ljn6lu9

Historický lexikon obcí České republiky 1869 – 2015.

https://www.czso.cz/csu/czso/historicky-lexikon-obci-1869-az-2015

Demografické ročenky ČR, krajů, okresů a měst 2000 – 2019

https://www.czso.cz/csu/czso/rocenky_souhrn

 

4. Internetové databáze

- Český statistický úřad: https://www.czso.cz/

- Sociologický ústav: www.soc.cas.cz

- Přírodovědecká fakulta UK, Katedra demografie a geodemografie:

   https://www.natur.cuni.cz/geografie/demografie-a-geodemografie

- Česká demografická společnost: https://www.czechdemography.cz/

- Demografický informační portál: http://www.demografie.info/

 

5. Česká periodika

https://www.czso.cz/csu/czso/casopisy_csu

Demografie -Revue pro výzkum populačního vývoje
Statistické přehledy - Statistický údajový měsíčník České republiky
Statistika - Ekonomicko-statistický časopis

 

https://www.natur.cuni.cz/geografie/demografie-a-geodemografie/ceska-demograficka-spolecnost/zpravodaj

Zpravodaj České demografické společnosti (2001 – 2016)
Acta demographica (1997 – 2006)

https://www.czechdemography.cz/vydavame/acta-demographica/

 

https://www.soc.cas.cz/sociologicky-casopis-czech-sociological-review

Sociologický časopis/Czech Sociological Review

http://sreview.soc.cas.cz/cs/archive

roč. 1965-1989

roč. 1989-2020

Historická demografie

http://www.eu.avcr.cz/cs/publikace/historicka-demografie/

roč. 1-7

roč. 8-14

roč. 15-21

roč. 22-28

roč. 29-35

roč. 36-44

Socioweb

http://www.socioweb.cz/

Gender a výzkum
https://www.genderonline.cz/
SDA Info

https://archiv.soc.cas.cz/sda-info

Naše společnost

https://www.soc.cas.cz/nase-spolecnost

Kontext: časopis pro gender a vědění

https://docplayer.cz/15559677-Kontext-casopis-pro-gender-a-vedeni-2008.html

Sociologické studie/Sociological Studies

https://www.soc.cas.cz/publikace/sociologicke-studie

 

6. Demografie - zahraniční periodika

COMITTEE FOR INTERNATIONAL COOPERATION IN NATIONAL RESEARCH IN DEMOGRAPHY/ COMITE INTERNATIONAL DE COOPERATION DANS LES RECHERCHES NATIONALES EN DEMOGRAPHIE:

http://www.cicred.org/index.htm

 

Asia-Pacific Population Journal (Thajsko)
Bevolking en Gezin (Belgie)
Cahiers québécois de démographie (Kanada)
Canadian Studies in Population (Kanada)
Demography (USA)
Espace - Populations - Sociétés (Francie)
Estudios Demograficos y Urbanos (Mexiko)
Estudios Migr. Latinoamericanos (Argentina)
European Journal of Population (Francie)
Genus (Itálie)
Health & Pop. Perspectives and Issues (Indie)
Health & Social Welfare Review (Jižní Korea)
Int. Family Planning Perspectives (USA)
Int. Journal of Pop. Geography (Veká Británie)
International Migration Review (USA)
Jinko Mondai Kenkyu (Japonsko)
Journal of Biosocial Science (Velká Británie)
Journal of Compar. Family Studies (Kanada)
Journal of Marriage & the Family (USA)
Journal of Pop. & Social Studies (Thajsko)
Journal of Population Economics (Německo)
J. of the Australian Pop. Assoc. (Austrálie)
Mathematical Population Studies (USA)
Population & Development Review (USA)
Population and Environment (USA)
Pop. Research & Policy Review (USA)
Population Studies (Velká Británie)
Revista Brasileira de Estatistica (Brazílie)
Revue europ. des migrations int. (Francie)
Studi Emigrazione (Itálie)
Studies in Family Planning (USA)
Turkish Journal of Pop. Studies (Turecko)
Yearbook of Pop.Res. in Finland (Finsko)
Zeitschrift für Bevölkerungswiss. (Německo)

 

7. Historická demografie – oblastní zaměření výzkumu

Fauve-Chamoux, A. – Bolovan, I. – Sogner, S. (edd.), A Global History of Historical

Demography. Half a Century of Interdisciplinarity, Bern 2016.

 

8. Historická demografie, sociální dějiny  - zahraniční periodika

Annales de démographie historique: http://www.adh.msh-paris.fr/ ; http://www.cairn.info/revue-annales-de-demographie-historique.htm

Journal of Migration History:

https://brill.com/view/journals/jmh/jmh-overview.xml

Continuity and Change: http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=CON

Journal of Family History: http://jfh.sagepub.com/

The History of the Family. An International Quarterly:

https://www.researchgate.net/journal/1081-602X_The_History_of_the_Family

Journal of Social History: https://academic.oup.com/jsh

Historical Social Research - Historische Sozialforschung: https://www.jstor.org/journal/histsocres

The Journal of the Oral History Society: http://www.ohs.org.uk/journal/

 

9. Práce s historickými prameny:

- církevní matriky 

- poddanské a sirotčí seznamy

- soupis obyvatelstva podle víry z roku 1651

- soupisy duší, velikonoční seznamy

- zhostné listiny, cestovní doklady

- urbáře, katastry, pozemkové knihy

- solní daň, daň z hlavy

 

Podmínky pro udělení zápočtu

a) Aktivní účast v seminářích.

b) Předložení písemné koncepce seminární práce (leden 2021).

 

Poznámka:

Bezplatný přístup do databáze zahraničních časopisů:

Stránky Akademické knihovny JU – ve sloupci vlevo Katalogy a seznamy – Databáze – následuje seznam databází, které jsou zdarma přístupné z počítačů v knihovně a na JU.

Science Direct – i z domácího počítače bez licence pustí na rozhraní, kde jsou uvedeny časopisy a ročníky zpřístupněné ve full-textu (např. časopis The History of The Family)
JStore – největší, obsahuje též samostatnou složku Social Sciences a v ní např. časopisy:

Population, Population and Developement Revue, Population Studies, Demography.

internetové stránky www.cairn.info – například časopisy Annales, Annales de démographie historique