Dějiny každodenní kultury 19. století (semináře)

Vedoucí semináře: doc. PhDr. Josef Grulich, Ph.D.

 

Tematické okruhy:

 

1. Úvodní seminář

 

2. Nové typy pramenů pro výzkum každodenní kultury

 

a) Písemnosti institucionální provenience

 

- sčítací operáty z moderního sčítání obyvatel

- oceňovací operáty stabilního katastru

- knihy osazenstva dolů a průmyslových závodů, matriky bratrských pokladen

- statistika stávek a výluk

- zprávy živnostenských inspektorů

- městské adresáře

- statistická řada Österreichische Städtebuch

- statistika přirozené měny

- vizuální prameny

- stavební dokumentace

- statistické zprávy obchodních a živnostenských komor

- pozůstalostní spisy v městském a venkovském prostředí

- prameny vztahující se ke spolkové činnosti

  (spolkové spisy a katastry, výroční a jubilejní zprávy spolků)

- prameny k dějinám vzdělávání a školství

  (výroční zprávy, školské schematismy a středoškolské hlavní katalogy)

- výroční zprávy měst druhé poloviny 19. a na počátku 20. století

 

Myška, M. – Zářický, A. (ed.), Prameny k hospodářským a sociálním dějinám novověku 1-2, Ostrava 2008-2010.

 

b) Písemnosti osobní povahy

 

- soukromá korespondence

- osobní deníky a zápisky

 

c) Literární (vyprávěcí) prameny

 

- vzpomínky, paměti a autobiografie

(charakterizovat jednotlivé paměti/edice korespondence, poukázat na rozdíly v sociálním/intelektuálním postavení pisatelů, povšimnout si, čeho si autoři všímají, co je pro ně zásadní)

 

- publicistika

(doložit, co se probíralo na stránkách soudobého tisku regionálních a zemského charakteru –

např. Národní listy, Národní politika, Květy české, Budweiser Kreisblatt/Budweiser Zeitung, Budivoj, Českobudějovické noviny/listy apod.)

 

- krásná literatura

(témata, která se objevují v realistických románech např. z vesnického prostředí - Karel Václav Rais, Antal Stašek, Tereza Nováková, Josef Holeček, Jindřich Simon Baar, Jan Herben, Karel Klostermann, Gabriela Preissová aj.)

 

- lidová četba

(např. kramářská píseň nebo knížky lidového čtení; tiskárny a nakladatelství – např. Landfras - Jindřichův Hradec, Jan Hostivít Pospíšil - Hradec Králové aj.)

 

Holubová, M. (ed.), Obrazy ženy v kramářské produkci, Praha 2008.

Kopalová, L. – Holubová, M. (edd.), Katalog kramářských tisků, Praha 2008.

Skořepová, M., Kramářské písně ze sbírky Muzea Vysočiny Pelhřimov, Pelhřimov 2016.

 

 

3. Fotografie jako pramen

- vznik a rozvoj fotografie

- fotografické techniky

- ateliérové fotografie

- rozvoj umělecké fotografie

(dohledat nějaké staré fotky a pokusit se je interpretovat, možnost datování podle obrázků)

 

Skopec, R., Dějiny fotografie v obrazech od nejstarších dob do dnešku. Praha 1963.
Scheufler, P., Teze k dějinám fotografie do roku 1914. Praha 2000.

(skripta, výtah na www.scheufler.cz )

Scheufler, P., Praha 1848-1914. Čtení nad dobovými fotografiemi, Praha 1984.

Scheufler, P., Fotografické album Čech 1839-1914, Praha 1989.
sborník Historická fotografie (zejména číslo 2008/2009)

Scheufler, P., Jan Langhans, Praha 2005.
Moucha, J., František Drtikol, Praha 2007. 

sechtl-vosecek.ucw.cz (firma působící v Táboře)

 

4. Životní cyklus a rodinný život

- vliv industrializace na utváření nových rodinných struktur,

- změna postavení ženy v rodině a společnosti

 

Abramsová, L., Zrození moderní ženy. Evropa 1789-1918, Brno 2005.

Bocková, G., Ženy v evropských dějinách. Od středověku do současnosti, Praha 2007.

Pavelková Čevelová, Z., Každodennost manželství 19. století v Čechách pohledem soudních akt a příruček pro katolické kněze, České Budějovice 2016.

Goody, J., Proměny rodiny v evropské historii. Historicko-antropologická esej, Praha 2007.

Horská, P. – Kučera, M. – Maur, E. – Stloukal, M., Dětství, rodina a stáří v dějinách Evropy, Praha 1990.

Lenderová, M. a kol., Žena v českých zemích od středověku do 20. století, Praha 2009.

 

5. Urbanizace na území Čech a v Evropě

- počátky demografického přechodu v Evropě

- urbanizace v rámci modernizačního procesu

 

Horská, P. – Maur, E. – Musil, J., Zrod velkoměsta. Urbanizace českých zemí a Evropa, Praha 2002.

Kárníková, L., Vývoj obyvatelstva v českých zemích 1754-1914, Praha 1965.

Kladiwa, P. – Zářický, A. (edd.), Město a městská společnost v procesu modernizace 1740-1918, Ostrava 2009.

Kol., Dějiny obyvatelstva českých zemí, Praha 19982.

Maier, K., Hospodaření a rozvoj českých měst 1850-1938, Praha 2005.

Maur, E., Počátky demografického přechodu v Evropě, www. cefres.cz/pdf/maur.pdf.

Pešek, J., Od aglomerace k velkoměstu. Praha a středoevropské metropole 1850-1920, Praha 1999.

Raková, S. – Lequesne, Ch. (edd.), Jakou Evropu ohlašovala bitva u Slavkova?, Praha 2006.

 

6. Trávení volného času a spolková činnost

- nejvýznamnější spolky v českých zemích (Hlahol, Sokol, Orel, Klub československých turistů, Čtenářské besedy, Skaut a junák, akademický spolek Štítný)

- spolková činnost v jižních Čechách (charakterizovat rozvoj spolků v jednotlivých městech nebo nejvýznamnější spolky v Českých Budějovicích)

 

Drašarová, E., Stát, spolek a spolčování, in: Pagine historiae 1, 1993, s. 152-177.

Malíř, J., Od spolků k moderním politickým stranám. Vývoj politických stran na Moravě v letech 1848-1914, Brno 1996.

Skautské století. Dobrodružný příběh 100 let českého skautingu, Praha 2012.

 

7. Cestování

- rozvoj dopravních prostředků

- cestovatelské reflexe a zážitky

- objevné cesty a dobrodružství (Vojta Náprstek, Alberto Vojtěch Frič, Emil Holub)

 

Hajn, I., Koněspřežní železnice České Budějovice – Linec – Gmunden, České Budějovice 2004.

Hlavačka, M., Cestování v éře dostavníku. Všední den na středoevropských cestách, Praha 1996.

Secká, M., Vojta Náprstek. Mecenáš, sběratel a vlastenec, Praha 2012.

Šámal, M., Emil Holub. Cestovatel – etnograf – spisovatel, Praha 2013.

Ulmanová, K., Cestování před sto lety aneb všude dobře, doma nejlépe, Praha 2011.

 

Podmínky udělení zápočtu:

aktivní účast v semináři (přípravy: PowerPoint + psaný text)