Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy

 
Název programu


 Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy


Přijímací řízení


Informace ZDE

 
Typ programu


Bakalářský

 
Doba studia


3 roky

 
Forma studia


Prezenční

 
Titul


Bc.

Charakteristika programu


Studium v bakalářském programu tvoří celek s navazujícím magisterským programem Učitelství pro střední školy a společně jsou koncipovány jako komplexní strukturované studium (Bc. + Mgr.), jehož úspěšné zakončení vede k získání kvalifikace učitele na střední škole či gymnáziu.

Program Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy je koncipován jako studijní program pro sdružené studium symetrického typu, které obsahuje studijní plán daného programu a studijní plán jiného bakalářského studijního programu se zaměřením na vzdělávání pr střední školy (zejména Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, Francouzský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, Španělský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, Dějepis se zaměřením na vzdělávání pro střední školy).

Učitelská příprava je založena na postupném rozvíjení jednotlivých kompetencí potřebných k výkonu profese učitele. Cílem je připravit a motivovat studenty k nástupu do navazujícího magisterského studia učitelství pro střední školu. 

Profil absolventa


Absolventi bakalářského studijního programu Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy si osvojí základní teoretické znalosti v daném oboru. Dále získají absolventi základní znalosti z pedagogicko-psychologických disciplín a z oborových didaktik, které jim umožní usouvztažnit získané teoretické znalosti ve vztahu k oblasti jejich budoucího profesního působení.

Absolvent bakalářského studia je připraven k rozvíjení své specializace v magisterském učitelském programu. Absolvování oborové přípravy v bakalářském studiu mu umožňuje i přímé profesní uplatnění zejména ve výchovné a pomocné edukační práci asistenta pedagoga na středních školách. Absolvent studia má základ kompetencí pro výchovnou práci ve školských i neškolských zařízeních, zaměřených na výchovnou práci s dětmi a mládeží a na asistování učiteli v rámci oborového profilu absolvovaných specializací. Absolvent je též kvalifikován pro činnosti instruktora příslušného specializačního oboru ve střediscích volného času.


Garantující pracoviště


Ústav bohemistiky FF JU


Studijní plán


ZDE