Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy

 
Název programu


 Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy


Přijímací řízení


Informace ZDE

 
Typ programu


Bakalářský

 
Doba studia


3 roky

 
Forma studia


Prezenční

 
Titul


Bc.

Charakteristika programu


Studium v bakalářském programu tvoří celek s navazujícím magisterským programem Učitelství pro střední školy a společně jsou koncipovány jako komplexní strukturované studium (Bc. + Mgr.), jehož úspěšné zakončení vede k získání kvalifikace učitele na střední škole či gymnáziu.

Program Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy je koncipován jako studijní program pro sdružené studium symetrického typu, které obsahuje studijní plán daného programu a studijní plán jiného bakalářského studijního programu se zaměřením na vzdělávání pr střední školy (zejména Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, Francouzský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, Španělský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, Dějepis se zaměřením na vzdělávání pro střední školy).

Učitelská příprava je založena na postupném rozvíjení jednotlivých kompetencí potřebných k výkonu profese učitele. Cílem je připravit a motivovat studenty k nástupu do navazujícího magisterského studia učitelství pro střední školu. 

Profil absolventa


Absolventi bakalářského studijního programu Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy si osvojí základní teoretické znalosti v daném oboru. Dále získají absolventi základní znalosti z pedagogicko-psychologických disciplín a z oborových didaktik, které jim umožní usouvztažnit získané teoretické znalosti ve vztahu k oblasti jejich budoucího profesního působení.

Absolvent bakalářského studia je připraven k rozvíjení své specializace v magisterském učitelském programu. Absolvování oborové přípravy v bakalářském studiu mu umožňuje i přímé profesní uplatnění zejména ve výchovné a pomocné edukační práci asistenta pedagoga na středních školách. Absolvent studia má základ kompetencí pro výchovnou práci ve školských i neškolských zařízeních, zaměřených na výchovnou práci s dětmi a mládeží a na asistování učiteli v rámci oborového profilu absolvovaných specializací. Absolvent je též kvalifikován pro činnosti instruktora příslušného specializačního oboru ve střediscích volného času.


Garantující pracoviště


Ústav bohemistiky FF JU


Studijní plán


ZDE


Rada studijního programu


ZDE