Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (přijímací řízení 2021/2022)

 

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy


 Jak se stát studentem?


Přijetí bez přijímacích zkoušek

Uchazeči o studium budou přijati bez přijímacích zkoušek na základě prospěchu ze střední školy, pokud jejich celkový studijní průměr za poslední 3 uzavřené roky studia činí nejvýše 1,90 a zároveň průměrná známka z předmětu německý jazyk nejvýše 1,50. (Podrobnosti ohledně výpočtu celkového studijního průměru viz  zde.)

Od uchazečů se očekává vstupní znalost německého jazyka na úrovni A2-B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

 

Přijetí na základě ústního pohovoru

Uchazeči o studium, kteří nesplňují podmínky pro přijetí bez přijímacích zkoušek, budou vybráni na základě ústního pohovoru, přičemž:

 • V průběhu ústního pohovoru prokáží motivaci ke studiu zvoleného studijního programu
 • Prokáží praktickou znalost německého jazyka odpovídající úrovni A2-B1 Společného evropského referenčního rámce a základní orientaci v reáliích a dějinách německy mluvících zemí
 • Předloží seznam přečtené literatury (beletrie, poezie, drama, literatura teoretická a odborná), oceňuje se zejména literatura přečtená v originále

 

Výsledek ústního pohovoru je hodnocen v rozsahu 0-100 bodů, ke studiu může být přijat uchazeč, který získá minimálně 25 bodů.

 


 Co tento program nabízí?

 

 • Rozvíjení znalostí německého jazyka až k úrovni C1 SERR
 • Vhled do dějin německé, rakouské a švýcarské literatury
 • Orientaci v kultuře a reáliích německy mluvících zemí
 • Komplexní vhled do struktury a fungování německého jazyka
 • Osvojení základů pedagogiky a psychologie se zaměřením na středoškolské výukové prostředí
 • Osvojení základních principů výuky cizích jazyků
 • Absolvování asistentské praxe na střední škole
 • Možnost strávit část studia v zahraničí – bližší informace zde
 • Možnost účastnit se dílčích domácích a přeshraničních aktivit zajišťovaných Ústavem česko-německých areálových studií a germanistiky FF JU

 


 S čím lze tento program kombinovat?
 


Program Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy je koncipován jako studijní program pro sdružené studium symetrického typu, lze jej studovat výhradně v kombinaci s jiným bakalářským studijním programem se zaměřením na vzdělávání pro střední školy

 

V rámci Filozofické fakulty JU lze kombinovat s následujícími programy:

 


 Garantující pracoviště


Ústav česko-německých areálových studií a germanistiky FF JU


 Další informace o programu
 


Dostupné ZDE