Teorie a dějiny novější české literatury

 
Název programu


 Teorie a dějiny novější české literatury


Vnitřní předpisy


📃 Řád doktorského studia na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích - pro studenty od AR 2019/2020

📃 Řád doktorského studia na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích


Podmínky přijetí ke studiu


ROZHODNUTÍ DĚKANA o podmínkách pro přijetí ke studiu v doktorských studijních programech akreditovaných v českém jazyce na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v akademickém roce 2020/2021

 
Typ programu


Doktorský

 
Doba studia


4 roky

 
Forma studia


Prezenční, Kombinovaná

 
Titul


Ph.D.

 

Vědeckou hodnost Ph.D. je možno získat v rámci čtyřletého doktorského studijního programu vyučovanému v českém jazyce (Teorie a dějiny novější české literatury) nebo v anglickém jazyce (Theory and History of Modern Czech Literature). Studium v doktorském studijním programu probíhá pod vedením školitele podle individuálního studijního plánu specifikujícího rozložení předepsaných studijních povinností, a to ve formě studia prezenční nebo kombinované.

Program je uskutečňován na základě dohody o vzájemné spolupráci při uskutečňování doktorského studijního programu mezi Jihočeskou univerzitou (FF JU) a Akademií věd ČR, v.v.i. (ÚČL AV ČR).

Cílem studijního programu je příprava mladých badatelů v oboru teorie a dějin novější české literatury, tedy české literatury 19. a 20. století, se zřetelnou vazbou k nadnárodnímu kontextu. Proto jsou součástí konceptu daného studijního programu výrazné prvky komparativní soustředěné k literatuře anglosaské, německé a románské. V rámci studia je kladen důraz na problematiku literárněhistorické metodologie a na rozvíjení literárněvědného myšlení, které studentům napomáhá při realizaci disertačních projektů. Obhájené disertační práce představují samostatné vědecké monografie. Absolvent je plně kvalifikován k samostatné i týmové vědecké práci na vysokoškolských a vědeckých pracovištích.

Požadavky k přijímacím zkouškám

 

 • ukončené magisterské studium Česká literatura nebo příbuzného oboru
 • vyhraněný badatelský zájem o obor Česká literatura a její vztah k euro-americkým literaturám (uchazeč předloží teze svého zamýšleného doktorského projektu a soupis prostudované odborné literatury k širšímu zaměření své práce)
 • uchazeč předloží soupis svých publikovaných studií
 • uchazeč prokáže aktivní znalost alespoň jednoho světového jazyka
   

Tematické okruhy disertačních projektů


V návaznosti na vědecké projekty pracoviště Ústav bohemistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vypisuje pro uchazeče doktorského studijního programu Teorie a dějiny novější české literatury tyto tematické okruhy disertačních projektů:

 • Česká neoficiální próza 60. let 20. století
 • Experimentální román 40. let 20. století
 • Teorie řečových aktů a interpretace literárního textu
 • Problematika intencionality literárního textu
 • Povaha a funkce metafor v prozaickém díle
 • Reflexe německého expresionismu v tvorbě Ludvíka Kundery
 • Básnická, prozaická a překladatelská tvorba Zdeňka Lorence v kontextu českého surrealismu 40. let 20. století
 • Recepce a podoby socialistického realismu v české žurnalistice, literární kritice a umělecké tvorbě 30. let 20. století
 • Rysy socialistického realismu v české poezii pro děti na přelomu 40. a 50. let 20. století
 • Venkov jako součinitel realistické fikce (proměny pojetí venkova v porovnání s romantikou a biedermeierem; specifika realistické techné ve vztahu k venkovu; dobová a literárně historická recepce příslušných textů)
 • Paradoxy a podoby historického realismu (specifikace realistického konceptu v oblasti historických témat; kritické přehodnocení pojetí G. Lukácse ve světle moderních, především zahraničních teorií realismu; dobová a literárně historická recepce příslušných textů)
 • Realismus v českých časopisech 1860-1900.
 • Realismus do Čech importovaný: edice a recepce evropského realismu v letech 1850-1900.
   

  Všechny projekty soustředěné k problematice realismu v české literatuře 19. století předpokládají i komparativní úhel pohledu (kupř. porovnání českých „venkovských kronik“ s vybranou literaturou jiného jazyka atd.).  

  Vypsané okruhy uchazeč specifikuje v rámci přijímacího řízení ve svém disertačním projektu. Uchazeči se mohou přihlásit i s vlastním tématem disertační práce.


Oborová rada doktorského studia

 

Předseda:

prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc. (Filozofická fakulta JU)

Členové:

doc. PhDr. Zuzana Augustová, Ph.D. (Ústav pro českou literaturu AV ČR)

prof. PaedDr. Michal Bauer, Ph.D. (Filozofická fakulta JU)

prof. PhDr. Petr A. Bílek, CSc. (Filozofická fakulta JU)

doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D. (Filozofická fakulta UK)

prof. PhDr. Zdeněk Hrbata, CSc. (Ústav pro českou literaturu AV ČR)

Ing. Pavel Janáček, Ph.D. (Ústav pro českou literaturu AV ČR)

prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D. (Pedagogická fakulta UK, Moravská zemská knihovna)

prof. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D. (Filozofická fakulta UK)

prof. Mgr. Ondřej Pilný, Ph.D. (Filozofická fakulta UK)

prof. PhDr. Dalibor Tureček, DSc. (Filozofická fakulta JU)

prof. PhDr. Jiří Stromšík, CSc. (Filozofická fakulta UK)

prof. Dr. Phil. Josef Vojvodík, M.A. (Filozofická fakulta UK)

doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D. (Filozofická fakulta UK)

prof. PhDr. Peter Zajac, DrSc. (Ústav slovenskej literatúry SAV)

 


Garantující pracoviště


Ústav bohemistiky FF JU

 • Kontakt

  Mgr. Martina Halamová, Ph.D. e-mail

  ☎: 387 774 847


Studijní plán


 


Rada studijního programu


ZDE