Starší české a středoevropské dějiny

Požadavky k dílčí atestaci ze starších dějin v rámci doktorského studia

→ Zkoušející:

prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.

doc. PhDr. et Dr. phil. Ivo Cerman, Ph.D.

doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D.

 

→ Student doktorského studia prokáže při ústní zkoušce z českých a středoevropských dějin raného novověku rozhled po historiografickém, heuristickém, teoretickém, metodologickém a obsahovém půdorysu bádání o dějinách společnosti v habsburské monarchii s důrazem na dějiny zemí Koruny české. Kromě literatury prostudované v magisterském stupni studia si prohloubí poznatky studiem zejména následujících prací:

 

 • Ronald G. Asch, Europäischer Adel in der Frühen Neuzeit, Köln-Weimar-Wien 2008.
 • Joachim Bahlcke, Regionalismus und Staatsintegration im Widerstreit. Die Länder der Böhmischen Krone im ersten Jahrhundert der Habsburgerherrschaft (1526-1619), München 1994.
 • Václav Bůžek, Ferdinand Tyrolský mezi Prahou a Innsbruckem. Šlechta z českých zemí na cestě ke dvorům prvních Habsburků, České Budějovice 2006.
 • Václav Bůžek a kolektiv, Společnost českých zemí v raném novověku. Struktury, identity, konflikty, Praha 2010.
 • Alessandro Catalano, Zápas o svědomí. Kardinál Arnošt Vojtěch z Harrachu (1598-1667) a protireformace v Čechách, Praha 2008.
 • Ivo Cerman, Šlechtická kultura v 18. století. Filozofové, mystici, politici, Praha 2011.
 • Robert John W. Evans, Vznik habsburské monarchie 1550-1700, Praha 2003.
 • Josef Grulich, Populační vývoj a životní cyklus venkovského obyvatelstva na jihu Čech v 16. až 18. století, České Budějovice 2008.
 • Mark Hengerer, Kaiser Ferdinand III. (1608-1657). Eine Biographie, Wien-Köln-Weimar 2012.
 • Pavel Himl, Zrození vagabunda. Neusedlí lidé v Čechách 17. a 18. století, Praha 2007.
 • Jiří Hrbek, Absolutismus. Konstrukce a dekonstrukce jednoho historického pojmu, ČČH 105, 2007, s. 643-689.
 • Josef Hrdlička, Víra a moc. Politika, komunikace a protireformace v předmoderním městě (Jindřichův Hradec 1590-1630), České Budějovice 2013.
 • Jaroslav Miller, Uzavřená společnost a její nepřátelé. Město středovýchodní Evropy (1500–1700), Praha 2006.
 • Géza Pálffy, Kingdom of Hungary and the Habsburg Monarchy in the Sixteenth Century, New York 2009.
 • Josef Pauser – Martin Scheutz – Thomas Winkelbauer (edd.), Quellenkunde der Habsburgermonarchie (16. – 18. Jahrhundert). Ein exemplarisches Handbuch, Wien-München 2004.
 • Harriet Rudolph, Das Reich als Ereignis. Formen und Funktionen der Herrschaftsinszenierung bei Kaisereinzügen (1558-1618), Köln-Weimar-Wien 2011.
 • Anton Schindling, Utváření konfesí, konfesionalizace a multikonfesionalita jako základní problém evropských dějin v 16. a 17. století. Nová německá literatura k problematice, ČČH 106, 2008, s. 80-108.
 • Barbara Stollberg-Rilinger, Des Kaisers alte Kleider. Verfassungsgeschichte und Symbolsprache des Alten Reiches, München 2008.
 • Daniela Tinková, Hřích, zločin, šílenství v čase odkouzlování světa, Praha 2004.
 • Štěpán Vácha – Irena Veselá – Vít Vlnas – Petra Vokáčová, Karel VI. & Alžběta Kristýna. Česká korunovace 1723, Praha-Litomyšl 2009.
 • Thomas Winkelbauer, Ständefreiheit und Fürstenmacht. Länder und Untertanen des Hauses Habsburg im konfessionellen Zeitalter (1522-1699), I-II, Wien 2004.