Kulturální studia


Název  programu


Kulturální studia


Přijímací řízení


Informace ZDE


Typ  programu


Navazující magisterský


Doba studia


2 roky


Forma studia


Prezenční


Titul


Mgr.


Charakteristika  programu


Program navazuje na koncept bakalářského studijního programu Kulturní studia, na rozdíl od jeho orientace směrem k primárním materiálům a základnímu historizovanému povědomí o vývojových celcích je však směřován více analyticky, interpretačně a jeho studenti by si měli osvojit schopnost teoretizace zkoumané problematiky a metodologické sebe-reflexe postupů, které využívají. Je založen na interdisciplinárním pohybu napříč humanitními obory, od jazykové a literární kultury přes estetiku, dějiny umění až k moderním dějinám. Přispívá k prohloubení vertikální prostupnosti studia, neboť do něho mohou vstupovat absolventi širšího spektra bakalářských programů (kulturní studia, bohemistika a další filologické obory, historie, estetika, dějiny umění atp.). V tomto pojetí program absolventům poskytne mj. i širší uplatnění na trhu práce, zejména však umožní všestrannější pohled na fenomén moderní kultury během studia i následné praxe absolventů.

Kulturální studia zkoumají kulturu a kulturní produkty (nejen umělecká díla, ale také jiné kulturní fenomény, např. společenské struktury, oblékání a chování, produkty populární a masové kultury atd.) jako znaky, které v podstatném ohledu utvářejí a modifikují náš pohled na svět. Zabývají se různými podobami kulturních reprezentací (verbální a/vs. vizuální kultura, faktuální vs. umělecká reprezentace), mechanismy jejich fungování, jejich vazbou k době, v níž vznikají, i jejich (ideologickým) působením na konzumenta. Tematizují rovněž oblasti tradičními obory povětšinou ignorované (např. populární kultura)

Pojetí studijního programu chce zatraktivnit a posílit nabídku vědecky orientovaných studijních navazujících magisterských programů na FF JU tím, že přináší do českého prostředí soudobé evropské a světové trendy interdisciplinarity pojaté napříč celou škálou humanitních oborů, metodologicky se opírající o anglofonní tradici i současnost studia moderních kultur v historicky pojatých kontextových vazbách.


Profil absolventa


Absolvent získá znalosti moderních sociokulturních dějin Evropy, dějin každodenní kultury i dějin moderního a současného umění, stejně jako znalosti teoretických konceptů a pojmů nezbytných pro kritickou analýzu a interpretaci moderní kultury a mechanismů jejího fungování.

Bude obeznámen se soudobými evropskými a světovými trendy interdisciplinarity pojatými napříč celou škálou humanitních oborů, metodologicky se opírajícími o anglofonní tradici i současnost studia moderních kultur v historicky pojatých kontextových vazbách.

Získá schopnost kritické analýzy a interpretace moderní kultury a civilizace jako mediálně diverzifikovaných kulturních fenoménů (dějiny idejí, moderní a tradiční kultura a popkultura, vztah člověka ke světu a přírodě, včetně vizuálních interpretací kultury).

Získá tak vzdělání, která dává absolventovi znalosti a kompetence umožňující samostatnou tvůrčí práci v řadě kulturních oborů a institucí zabývajících se kulturou v nejširším slova smyslu.

Nejlepší absolventi by měli být schopni pokračovat i v doktorském studiu (moderní dějiny, teorie kultury, literární věda apod.).


Garantující pracoviště


Ústav věd o umění a kultuře FF JU


Studijní plán


ZDE