Italská filologie (specializace programu Románská filologie)


Název  programu


Italská filologie (specializace programu Románská filologie) 


Přijímací řízení


Informace ZDE


Typ  programu


Navazující magisterský


Doba studia


2 roky


Forma studia


Prezenční


Titul


Mgr.


Dvojí diplom
(double degree studium) 


Umožňuje studium v režimu double degree s programem Lingvistika, terminologie a typologie textů na Università Cattolica del Sacro Cuore, Miláno (Itálie).


Charakteristika  programu


Předmětová skladba oboru vychází z tradičního modelu filologického studia, které propojuje složku jazykovědnou se složkou literárněvědnou a složkou civilizačně-kulturní. Důraz je kladen i na praktické jazykové kompetence absolventa, základní překladatelské dovednosti a základní didaktickou průpravu pro výuku italštiny v kurzech pro dospělé, což tvoří výraznou přidanou hodnotu ve vztahu k pracovnímu trhu.

Program je možno studovat samostatně (studijní plán A) nebo v rámci sdruženého studia kombinovat s ostatními programy FF JU (studijní plán A1 „maior“, studijní plán A2 „minor“).


Profil absolventa


Absolvent získá praktické jazykové a komunikativní dovednosti odpovídající úrovni C1+ Společného evropského referenčního rámce. Na základě moderních přístupů k vědeckému popisu jazyka si rozšíří systémové znalosti o italském jazyce, synchronní studium jazykových jevů je obohaceno i o aspekty diachronní. Absolventi v návaznosti na základní znalosti z oblasti literární teorie a práce s textem získané v průběhu bakalářského studia rozšíří a prohloubí své znalosti italské literární historie, včetně souvisejícího kulturně-historického kontextu. Absolventi získají i základní praktické překladatelské dovednosti, a to jak v oblasti překladu odborného, tak i v oblasti překladu uměleckého, a dále i základní didaktické dovednosti včetně praxe, aby byli způsobilí vyučovat italštinu v kurzech pro dospělé na jazykových školách (získání plné pedagogické způsobilosti pro výkon profese „Učitel jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky“ dle §12 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících nicméně vyžaduje ještě doplnění obecně pedagogického vzdělání, např. formou celoživotního vzdělávání). V rámci povinně volitelných předmětů se pak absolventi budou moci úžeji specializovat na oblast literárně-teoretickou, jazykovědnou či kulturně historickou.  

Díky své pokročilé jazykové, kulturní a komunikační průpravě absolvent najde uplatnění všude tam, kde zaměstnavatel z veřejného či soukromého sektoru požaduje vysokou úroveň jazykových znalostí, interkulturních kompetencí a samostatného, kritického a tvůrčího myšlení: překladatel, redaktor, pracovník sekcí zajišťujících styk s italským prostředím, public relations apod. Absolventi se studijním plánem A budou mít také základní znalosti a dovednosti k tomu, aby mohli vést kurzy italského jazyka a kultury pro dospělé na jazykových školách.


Možné kombinace


Studijní program je v rámci sdruženého studia (verze studijních plánů „maior“ a „minor“) kombinovatelný se všemi ostatními programy nabízenými FF JU.


Garantující pracoviště


Ústav romanistiky FF JU


Studijní plán


ZDE