• Home
 • Tiskové zprávy - Filozofická fakulta JU

Intenzivním studijním programem v Českých Budějovicích projekt TEFE nekončí

Galerie:
 • images/FF/fakulta/Aktuality/tefe/dsc_0598.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/tefe/dsc_0669.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/tefe/dsc_0673.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/tefe/dscf3205.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/tefe/dscf3618.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/tefe/dscf3687.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/tefe/dscf4114.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/tefe/dscf3126.jpg,

28. září 2021 na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích skončil devítidenní intenzivní studijní program Teachers of English for Future Europe (TEFE), kterého se zúčastnilo 47 pedagogů, učitelů a studentů učitelství z šesti evropských univerzit. Program je součástí tříletého evropského projektu Erasmus+ Strategická partnerství, jehož úspěšnou projektovou žádost vedli pracovníci Ústavu anglistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. V roce 2020 byl projekt TEFE podpořen částkou 285 199 EUR.

 

→ Reportáž Jihočeské televize do pořadu Život na vysoké škole ze dne 18. 10. 2021: https://www.youtube.com/watch?v=IxJCpSzkKHA&t=11s


Intenzivní studijní program TEFE ISP01 měl tři cíle:

 • Navázat dlouhodobé vztahy mezi partnerskými univerzitami, které pomohou vytvořit vysoce kvalitní stáže pro učitele anglického jazyka.
 • Umožnit studentům učitelství anglického jazyka zažít internacionalizaci v její nejintenzivnější podobě a pedagogům vypracovat plán, jak internacionalizaci učitelských praxí nastavit na partnerských evropských univerzitách.
 • Pokračovat ve vybavování studentů dovednostmi (kompetencemi), postoji a hodnotami potřebnými k tomu, aby si mohli vytvořit profesní identitu učitele a schopnost pracovat kdekoli v EU.

Práce posledních devíti dnů položila základy pro vytvoření metodiky internacionalizace učitelských praxí a zaměstnatelnosti, kterou partneři programu TEFE společně vyvíjejí a která bude jedním z klíčových přínosů programu.

Na projektu společně s JU pracuje pět dalších evropských univerzit: Comenius University in Bratislava (Slovensko), Jagiellonian University in Krakow (Polsko), Passau University (Německo), Public University of Navarra (Španělsko) a Aston University (Velká Británie).

Projekt tohoto rozsahu a složitosti by nebylo možné uskutečnit bez podpory a zapojení řady místních gymnázií a vyšších odborných škol, které účastníkům TEFE poskytly přístup do škol, setkání s učiteli a příležitost náslechů ve výuce. Poděkování patří všem následujícím:

 

Gymnázium Česká:

Mgr. Věra Regulová

Mgr. Pavla Figurová

Mgr. Žaneta Jirsová

Simona Koubová (Student Teacher)

 

Biskupské gymnázium J. N Neumanna:

Mgr. Markéta Djoa Musková

Mgr. Marko Jandrić

Mgr. Magdalena Vlčková

Monika Pieglová (Student Teacher)

Aneta Šmídová (Student Teacher)

 

Konzervatoř České Budějovice:

PhDr. Petr Dvořák, Ph.D.

Monika Benáková (Student Teacher)

 

VOŠ, SPŠ automobilní a technická České Budějovice:

Mgr. Michaela Brtnová

Mgr. Petra Bydžovská

Mgr. Gabriela Marková

Mgr. Dita Westra Dr.

 

Helena Lohrová, projektová koordinátorka na JU, poznamenala: „ISP01 byl prvním ze tří plánovaných intenzivních studijních programů. Naučili jsme se mnoho nového a toto první studijní setkání „naživo“ bude vzorem a zdrojem zkušeností pro budoucí studijní programy v rámci TEFE. Zpětná vazba se ukázala jako neocenitelná pro všechny členy týmu TEFE a posílila naši původní vizi učitelů angličtiny pro budoucí Evropu".

Dr. Alena Prošková, jedna z vedoucích projektu TEFE na Jihočeské univerzitě, dodala: „Bylo inspirativní sledovat proměnu projektu od počáteční myšlenky na papíře až po živou realitu ve třídě. Studenti byli úžasní a způsob, jakým vstřebávali poznatky ze svých zkušeností, byl obdivuhodný".

Vyjádření několika studentů ke zkušenostem s TEFE zde v Českých Budějovicích:

„Účast v projektu TEFE byla obohacující zkušeností pro mou budoucí kariéru učitele angličtiny, protože mi ukázala důležitost internacionalizace v kontextu mé budoucí učitelské profese. Navíc bylo úžasné setkat se s velkou skupinou budoucích učitelů angličtiny z různých zemí EU a sdílet společně zkušenosti a myšlenky o vzdělávání a naší budoucí práci. Pro studenta učitelství je projekt TEFE skvělou příležitostí v rámci EU a jsem šťastná, že jsem se této akce mohla zúčastnit."

Uxue Muro Public University of Navarre, Španělsko.

„Jsme silní, jen když jsme jednotní. Myšlenkou TEFE je spojit nás všechny a otevřít diskusi o budoucí Evropě. Učitelé formují mysl budoucích generací a zejména učitelé angličtiny by měli podporovat internacionalizaci jako hlavní faktor úspěchu na osobní i globální úrovni."

Kacper Palkowski Jagiellonian University, Kraków, Polsko

"Věřím, že jako budoucí učitelé měníme naši společnost k lepšímu. V tomto ohledu nám projekt TEFE umožňuje poznat rozmanitost Evropy a obohacuje náš pohled na rozmanitost výuky angličtiny napříč kontinentem. Získali jsme novou perspektivu na naše vlastní výukové metody i názory. Kromě toho jsme se také podělili o jedinečné aspekty našich vzdělávacích systémů, potřeb a úskalí výuky angličtiny. TEFE nám umožnilo poznat evropského ducha. Všichni si část TEFE přineseme zpět na své univerzity a do svých tříd."

Margareta Caroline Wagener, University of Passau, Německo

 

Závěrem je třeba říci, že intenzivním studijním programem v Českých Budějovicích projekt TEFE nekončí, ale teprve jím startuje rok dva ze svého tříletého projektového období. Studenti z TEFE partnerských institucí – budoucí učitelé anglického jazyka, kteří se do projektu zapojili, si ve svých nadnárodních skupinách naplánovali krátký projekt učitelské spolupráce: TEFE Ambassadors. Projekt ambasadorů myšlenky TEFE budou realizovat během následujících 3 měsíců a pro publikování výstupů své práce budou využívat COIL platformu, která je přístupná přes webové stránky projektu www.tefe.online . COIL – Collaborative Online International Learning – je platforma rozvíjená v rámci projektu TEFE a má za cíl usnadnit komunikaci a průběžnou spolupráci budoucích učitelů angličtiny napříč Evropou. Těšíme se na to, co naši průkopníci TEFE vytvoří. 

The Intensive Study Programme in České Budějovice must not be viewed as an end of the TEFE project

Galerie:
 • images/FF/fakulta/Aktuality/tefe/dsc_0598.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/tefe/dsc_0669.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/tefe/dsc_0673.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/tefe/dscf3126.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/tefe/dscf3205.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/tefe/dscf3618.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/tefe/dscf3687.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/tefe/dscf4114.jpg,

On 28th September, the University of South Bohemia in České Budějovice said goodbye to the 47 educationalists, teachers and student teachers who for nine days were participating in TEFE Intensive Study Programme. The Teachers of English for Future Europe (TEFE) is an EU Erasmus+ Strategic Partnership project of which the successful project application was led by staff from the Institute of English Studies, Faculty of Arts, University of South Bohemia. In 2020, the project was awarded a grant of 285,199 EUR.


The aim of the TEFE Intensive Study Programme was three-pronged in

 • Looking to establish long-term relationships across the partner universities to enable the creation of high-quality English language teaching practice placements.
 • Enable student teachers to experience internationalisation at its most intense and enable educators to draw up a blueprint of how to replicate this in EU partner universities.
 • Continuing to equip students with the competences, skills, attitudes and values needed for them to develop a professional teacher identity and the ability to work anywhere in the EU.

 

The work of the last 9 days has informed the internationalisation and employability frameworks that the TEFE partners are developing jointly, and which will be one of the key legacies of the programme.

 

It would have been impossible to undertake a project of this scope and complexity without the support and involvement of a number of local teaching institutions who provided the opportunities for TEFE participants to observe live teaching in the classroom.

 

We wish to thank

Gymnázium Česká:

Mgr. Věra Regulová

Mgr. Pavla Figurová

Mgr. Žaneta Jirsová

Simona Koubová (Student Teacher)

 

Biskupské gymnázium J. N Neumanna:

Mgr. Markéta Djoa Musková

Mgr. Marko Jandrić

Mgr. Magdalena Vlčková

Monika Pieglová (Student Teacher)

Aneta Šmídová (Student Teacher)

 

Konzervatoř České Budějovice:

PhDr. Petr Dvořák, Ph.D.

Monika Benáková (Student Teacher)

 

VOŠ, SPŠ automobilní a technická České Budějovice:

Mgr. Michaela Brtnová

Mgr. Petra Bydžovská

Mgr. Gabriela Marková

Mgr. Dita Westra

 

Dr Helena Lohrová, the main project organiser of the University of South Bohemia observed, “this was the first of three planned Intensive Study Programmes. We have learned so much and it will be a model and a source of experience for future study programmes within TEFE. Feedback has proved invaluable for all of the TEFE team members, reinforcing our original vision of teachers of English for a future Europe”.

Dr Alena Prošková – one of the University of South Bohemia TEFE project leaders – added, “It was inspiring to see the transformation of the project as an initial idea on paper to a living reality in the classroom. The students were wonderful and the ways in which they absorbed the learning from their experiences was impressive”.

Perhaps we should allow a few of the students to have their say regarding their TEFE experience here in České Budějovice. And there many more reviews which we will place on the TEFE website.

“Being part of the TEFE project has been an enriching experience for my future career as an English teacher because it has showed me the importance of internationalisation within the educational dimension. Moreover, it has been a marvellous affair to get to meet a big group of people from different EU countries and share our experiences and thoughts about education. Finally, I reckon that it is a great opportunity for an EU education student and I feel so lucky to have been part of this event.” Uxue Muro Public University of Navarre, Spain.

 

“We are only strong when we are united. The idea of TEFE is to bring us all together and opens up a discussion about Future Europe. Teachers shape young minds of future generations and teachers of English in particular should support internationalisation as the main factor of success on both personal and global level.”

Kacper Palkowski Jagiellonian University, Kraków, Poland.

 

“I believe we as future teachers make a difference in our society. In this regard TEFE has let us experience the diversity of Europe and enriched our perspective on the variety of English teaching across the continent. We have gained a new perspective on our own techniques and views. Furthermore, we have also shared the unique aspects of our educational systems, needs and the intricacies of teaching English. TEFE has allowed us to experience the European spirit. We will all bring a part of TEFE back with us to our universities and classrooms”.

Margareta Caroline Wagener, University of Passau, Germany.

 

Finally, the Intensive Study Programme in České Budějovice must not be viewed as an end in itself but rather the beginning of year 2 of the TEFE project. The current students as part of the TEFE Ambassadors network have in their trans-national groups planned a short project which they will deliver over the next 3 months. They will use the www.tefe.online COIL platform, a tool developed by the project, to facilitate communication and ongoing collaboration on the web. We look forward to finding out what our TEFE pioneers create.

Stay in touch
social media

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice +420 387 774 801 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice+420 387 774 801 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2021 University of South Bohemia
Cookies

Dear visitors, we have just launched the new website of the University including all faculties, departments and constituent parts. You can still access the old version before you get used to the new website.

1