Česko-německá areálová studia

 • Fakulta: Filozofická
 • Typ studia: bakalářský
 • Doba studia: 3 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: B0231A090033

Popis programu

Jde o interdisciplinární program, který připravuje absolventy s dostatečnou znalostí teoretického a aplikovaného filologického základu a s aktuálními oborovými a profesními dovednostmi z oblasti německého všeobecného a odborného jazyka a dále z oblasti veřejné správy na všech jejích úrovních, a to jak v ČR, tak v německy mluvících zemích. Součástí absolventova profilu je též interkulturní kompetence, profilovaná ve vztahu k německy mluvícím zemím, a základní kompetence překladatelské a tlumočnické.

Informace o studiu

Studium v tomto programu tvoří tři základní bloky předmětů: předměty germanistické, bohemistické a předměty nabízející studium státní správy v České republice a v německy mluvících zemích. Součástí studia je také dvouměsíční praktická stáž v některé z německy mluvících zemí nebo semestrální studium tamtéž (financováno z programu Erasmus+).

Studijní plán je k dispozici v portálu v části "Specializace programu" ZDE.

Profil absolventa

Naučíte se:
 • ovládat německý jazyk na úrovni B2 až C1,
 • znát historické, kulturní a politické souvislosti ČR a německy mluvících zemí,
 • ovládat odbornou a konverzační němčinu na úrovni C1,
 • překládat a tlumočit,
 • orientovat se v české a německé literatuře.
Uplatníte se například jako:
 • pracovník ve státních i soukromých firmách a institucích požadujících znalost německého jazyka a německých reálií,
 • pracovník státní správy a samosprávy (české i německé),
 • pracovník v oblasti přeshraniční spolupráce a cestovního ruchu,
 • jazykový poradce, korektor německy psaných textů,
 • redaktor, překladatel, tlumočník, konzultant.

Přijímací řízení

Termín podání přihlášky: do 31. března 2024
V případě zájmu o více studijních programů je třeba vyplnit samostatnou přihlášku pro každý program.

Poplatek: 500 Kč
(V případě neúčasti u přijímací zkoušky, storna přihlášky nebo při vyřazení z přijímacího řízení z důvodu nesplnění vstupních podmínek se uhrazená částka nevrací.)

Podmínky pro přijetí ke studiu
 • Podání elektronické přihlášky.
 • Uhrazení poplatku.
 • Doložení středoškolského vzdělání s maturitou (nebo jeho zahraničního ekvivalentu).
 • Další podmínky a všechny termíny jsou stanoveny v Rozhodnutí děkana o podmínkách pro přijetí ke studiu bakalářských studijních programů na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro akademický rok 2024/2025.
Přijetí bez přijímacích zkoušek
Uchazeči budou přijati bez přijímacích zkoušek, pokud absolvovali minimálně 3 roky výuky němčiny na střední škole. Splnění této podmínky je nezbytné doložit dle části II, odst. 5.
Uchazeči, kteří nesplní podmínky přijetí bez přijímacích zkoušek, budou přijati na základě přijímací zkoušky.

Podoba přijímacích zkoušek: ústní pohovor
V ústním pohovoru uchazeči prokážou schopnost komunikovat německy minimálně na úrovni A2 SERR a středoškolské znalosti reálií České republiky a německy mluvících zemí.

Hodnocení přijímacích zkoušek: ke studiu může být přijat uchazeč, který získá minimálně 25 bodů, maximálně může získat 100 bodů:
- znalost německého jazyka = max. 30 bodů
- motivační pohovor = max. 30 bodů
- za mezinárodně uznávané jazykové zkoušky nebo za jazykové certifikáty (rakouské, německé) = max. 40 bodů

Vyrozumění o přijetí ke studiu
O přijetí, nebo nepřijetí uchazeče/uchazečky ke studiu rozhodne děkan FF JU. Případné kladné rozhodnutí o přijetí bude doručeno prostřednictvím elektronického informačního systému těm uchazečům/uchazečkám, kteří/které zaškrtnutím příslušné možnosti v elektronické přihlášce k tomuto způsobu doručení dají souhlas. Přijatí uchazeči/přijaté uchazečky, kteří/které souhlas s elektronickým doručením neudělí, resp. všichni ostatní uchazeči/uchazečky, budou vyrozuměni doporučeným dopisem určeným do vlastních rukou na kontaktní adresu uvedenou v přihlášce ke studiu.
Studijní oddělení FF JU zajistí, aby do 4. července 2024 bylo odesláno všem uchazečům o studium vyrozumění o výsledku přijímacího řízení. Pokud se vrátí některá vyrozumění zpět na fakultu, budou doručena vyvěšením na úřední desce FF JU.
Studijní oddělení FF JU umožní po předchozí domluvě účastníkům přijímacího řízení v době úředních hodin nahlédnout do materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o přijetí ke studiu.
O výsledcích přijímacího řízení je možné se informovat online.

Něco navíc

 • možnost navazujícího magisterského studia
 • zázemí Goethe centra JU a Rakouské knihovny k dispozici
 • německý Stammtisch jako mimoškolní setkávání příznivců německého jazyka s rodilými mluvčími
 • literární kavárnu pro nadšence literárního světa
 • divadlo Studententheater Budweis (aktivně i pasivně)
 • studijní stáže a pobyty na zahraničních univerzitách

Kontakt

Ing. Klára Kolgjeraj

Tel.: 389034811

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice +420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice+420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1