• Úvod
 • URO - Filozofická fakulta JU

10 let spolupráce s Argentinou

Galerie:
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/spoluprace-s-argentinou/1-20220604_110521.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/spoluprace-s-argentinou/2-20220604_141324.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/spoluprace-s-argentinou/3-img_20220609_142843.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/spoluprace-s-argentinou/4-20220610_101348.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/spoluprace-s-argentinou/5-img-20220613-wa0005.jpg,

Ve dnech 3.–13. června 2022 hostila Filozofická fakulta JU argentinské kolegy z Universidad Nacional de San Martín a Universidad de Morón, Buenos Aires.

Bohatý program návštěvy zahájili Dr. Gabriela Leighton a Dip. Rodrigo Jimeno přednáškou na téma Využití konceptuální mapy jako strategie pro porozumění textu u příležitosti setkání Asociace učitelů španělštiny na FF JU. Se svým příspěvkem o česko-argentinských zahraničních vztazích zde vystoupil i kulturní atašé Velvyslanectví Argentiny v Praze, Facundo Herrera, či vyučující a studenti Ústavu romanistiky.

Odborné semináře doplnila formální jednání o dalším rozvoji spolupráce s děkanem, proděkany a španělskou sekcí romanistiky FF JU. Jednalo se o posílení spolupráce v oblasti studentských mobilit, zapojení argentinských univerzit do projektu LegTerm a společném programu Erasmus Mundus.

Pro žáky středních škol, kteří se účastnili oslav 30letého výročí Ústavu romanistiky, argentinští kolegové připravili řadu tematických aktivit: ukázku přípravy mate, argentinské stolní hry (např. truco), či zábavný kvíz na argentinské reálie.

Pracovní program završila on-line konference II Congreso y VI Jornadas Internacionales de Didáctica de la Fonética y la Fonología de Lenguas Extranjeras s účastí členek Ústavu romanistiky a oficiální přijetí Dr. Leighton a Dip. Jimena na argentinském velvyslanectví v Praze. Věříme, že i dalších 10 let vzájemné spolupráce přinese studentům a pracovníkům FF JU mnoho atraktivních příležitostí.

Argentinský velvyslanec přednášel studentům španělského jazyka

Galerie:
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/velvyslanci/argentina-2022/1.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/velvyslanci/argentina-2022/2.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/velvyslanci/argentina-2022/3.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/velvyslanci/argentina-2022/4.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/velvyslanci/argentina-2022/5.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/velvyslanci/argentina-2022/6.jpg,

Dne 7. října 2022 podruhé navštívil Filozofickou fakultu Jihočeské univerzity J. E. pan Roberto Alejandro Salafia, velvyslanec Argentinské republiky v ČR, aby se setkal se studentkami a studenty španělského jazyka a literatury. Těm přednášel na téma Malvínských ostrovů a vyzval je k účasti v soutěži o Iberoamerickou cenu, která je každoročně vyhlašována diplomatickými misemi iberoamerických zemí v České republice. Součástí návštěvy bylo také oficiální přijetí zástupci vedení fakulty a španělské sekce Ústavu romanistiky, při kterém byl projednán další rozvoj vzájemné spolupráce ve vědecko-vzdělávací i kulturní oblasti.

Další prohloubení spolupráce mezi Filozofickou fakultou JU a Universidad Nacional de Trujillo v Peru

Galerie:
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/peru/1.jpg, Udělení čestných insignií delegaci FF JU
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/peru/2.jpg, Uvítací akt a udělení čestných insignií delegaci FF JU za rozvoj mezinárodní spolupráce
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/peru/3.jpg, Setkání se studenty a vyučujícími Facultad de Eduación y Ciencias Sociales Universidad Nacional de Trujillo
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/peru/4.jpg, Setkání se studenty a vyučujícími Facultad de Eduación y Ciencias Sociales Universidad Nacional de Trujillo
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/peru/5.jpg, Návštěva archeologicky významné lokality Huaca del Sol a Huaca de la Luna.
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/peru/6.jpg, Představení aktivit Archeologického ústavu FF JU na Facultad de Ciencias de Comunicación Universidad Nacional de Trujillo
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/peru/7.jpg, Návštěva Museo de Arqueología, Antropología e Historia de la Universidad Nacional de Trujillo
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/peru/8ii.jpg, Podpis Declaration of Intent pro spolupráci mezi FF JU a UNT v oboru Historie a archeologie za účasti rektora Universidad Nacional de Trujillo, Dr. Carlose Alberta Vásqueze Boyera, a proděkana pro zahraniční vztahy a rozvoj FF JU, PhDr. Pavla Krále, Ph.D.
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/peru/9.jpg, Zástupci obou univerzit při podpisu Declaration of Intent pro spolupráci mezi FF JU a UNT v oborech historie a archeologie
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/peru/10.jpg, Delegace FF JU a Juan Polo Huacacolqui, ředitel odboru mezinárodních vztahů Universidad Nacional de Trujillo
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/peru/11.jpg, Hlavní náměstí (Plaza de Armas) ve městě Trujillo

Zástupci FF JU navštívili ve dnech 20. 7. – 1. 8. 2022 partnerskou univerzitu Universidad Nacional de Trujillo v Peru. Prvním cílem cesty bylo prohloubení stávající spolupráce mezi Ústavem romanistiky FF JU a Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación. Dalším cílem cesty bylo rozšíření stávající spolupráce na oblast archeologie


Návštěvy se zúčastnili PhDr. Pavel Král, Ph.D., proděkan pro zahraniční vztahy a rozvoj FF JU, vyučující Ústavu romanistiky FF JU – PhDr. Jana Pešková, Ph.D., a Mgr. Markéta Šmídová, Ph.D., a vyučující Archeologického ústavu FF JU – doc. Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D., a PhDr. Jan John, Ph.D.  

Prvním cílem cesty bylo prohloubení stávající spolupráce mezi Ústavem romanistiky FF JU a Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación realizované v rámci projektu Mezinárodní kreditové mobility Erasmus+ (2020–2023) a Dohody o studentských mobilitách. Na úvodním slavnostním aktu peruánská strana ocenila dosavadní spolupráci mezi oběma institucemi udělením čestných insignií Universidad Nacional de Trujillo členům delegace FF JU. Delegaci FF JU dále přijala děkanka Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación, Dra. Aurea Elizabeth Rafael Sánchez. Během několika jednání se zástupci shodli na oboustranném zájmu pokračovat v navázané spolupráci. Cílem obou institucí je kontinuální podpora zahraničních mobilit, včetně mobilit virtuálních, a posílení spolupráce prostřednictvím společných vědecko-výzkumných projektů v oblasti španělské filologie. Vyučující Ústavu romanistiky FF JU spolu s proděkanem Pavlem Králem se také setkali s peruánskými studenty španělské filologie, prezentovali možnosti studia na FF JU a dílčí výsledky výzkumu realizovaného v oblasti textových struktur a diskurzních vztahů v kontrastivní perspektivě. Dále se studenty diskutovali o výhodách studia v rámci erasmového pobytu na Jihočeské univerzitě. Na zimní semestr 2022/2023 jsou plánovány dvě incomingové mobility peruánských studentek na FF JU podpořené projektem Erasmus+, a jedna mobilita studentky FF JU na UNT podpořená projektem Freemover.  

Dalším cílem cesty bylo rozšíření stávající spolupráce na oblast archeologie. Peruánská strana projevila zájem o využití moderních technologií pro výzkum archeologicky významných lokalit z dob předinckých kultur. Konkrétní možnosti využití těchto technologií, včetně společných doktorských projektů, byly intenzivně diskutovány během návštěv těchto lokalit a následných jednání mezi zástupci Archeologického ústavu FF JU a Facultad de Ciencias Sociales (Dr. Luis Coronado Tello). Výsledkem těchto aktivit bylo podepsání Declaration of Intent pro spolupráci mezi FF JU a UNT v oborech historie a archeologie za účasti rektora Universidad Nacional de Trujillo, Dr. Carlose Alberta Vásqueze Boyera, a prorektorů pro studijní záležitosti a rozvoj. Jeho prostřednictvím obě strany formalizovaly zájem na dalším posílení navázaných kontaktů.    

Spolupráce Filozofické fakulty FF JU s Universidad Nacional de Trujillo byla navázána v roce 2018 a je intenzivně podporována i ze strany Velvyslanectví Peruánské republiky v Praze.

Děkan FF JU byl jmenován profesorem pro obor Románské jazyky

Galerie:
 • images/FF/fakulta/Aktuality/ruzne/jmenovani_profesorem/1z6_6249_sal.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/ruzne/jmenovani_profesorem/1z6_7292_pesek.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/ruzne/jmenovani_profesorem/1z6_7293_pesek.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/ruzne/jmenovani_profesorem/1z6_7301_pesek.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/ruzne/jmenovani_profesorem/img-20220617-wa0001-5988468a.jpeg,

Dne17. 6. 2022 byly v Karolinu předány jmenovací dekrety novým profesorkám a profesorům. Na návrhy vědeckých a uměleckých rad vysokých škol je jmenoval v úterý dne 7. června 2022 prezident republiky Miloš Zeman.

Děkan Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích prof. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D., byl jmenován na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy, a to pro obor Románské jazyky.


Prof. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D., patří mezi přední odborníky v oborech románské jazyky, francouzská a obecná lingvistika. Odborná pedagogická a výzkumná činnost profesora Peška započala již roku 1999 na pozici odborného asistenta Katedry romanistiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity, od roku 2008 působí na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity, kde nyní již čtvrtým rokem zastává funkci děkana. Předtím zde vykonával činnost proděkana pro studium (od r. 2013) a ředitele Ústavu romanistiky (od r. 2010). Za svého pedagogického působení vede bakalářské a diplomové práce, z nichž několik desítek bylo úspěšně obhájeno. Působí rovněž jako školitel studentů doktorského studia Románských jazyků, jehož je i garantem, stejně jako garantuje např. studium navazujícího magisterského studijního programu Románská filologie. V roce 2012 úspěšně završil habilitační řízení na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a byl jmenován docentem pro obor Románské jazyky. Bohatá je jeho badatelská činnost vyznačující se velkým množstvím publikací, účastí v grantových projektech nebo členstvím v několika vědeckých radách či redakčních komisích. V roce 2014 obdržel významné francouzské vyznamenání Řád akademických palem, který se uděluje za zásluhy ve vzdělávání, vědě a kultuře. 

Doktorský seminář

obor: Románské jazyky

Akademický rok 2022/2023 – LS

Ústav romanistiky FF JU Vás srdečně zve na doktorský seminář,

který se koná v pátek 1. září 2023 od 10:00 hod. 

ve fakultní zasedací místnosti Z1 (2. patro). 

JMÉNO TÉMA
Alessandra Bonsignori Jak stanovit úroveň ekvivalence mezi koncepty italského a českého trestního práva pomocí komponentové analýzy?
Mgr. Noemi Koreňová

Metodika získavania textov pre žiacky korpus, identifikácia a kategorizácia chýb a pohľad na prvé dáta (Méthode de collecte de textes pour le corpus d'apprenants, identification et catégorisation des erreurs, et aperçu des premières données.)

Moïse Lemonnier

Présentation des accords de la coopération éducative entre la France et la République tchèque de 1990 à nos jours.

ENI France est à la recherche d'un.e : Conseiller commercial sédentaire H/F

Notre société, franchisée ENI France, s’emploie à la commercialisation et la vente de gaz et d’électricité auprès de PME et PMI, d’artisans et d’industries sur le secteur Ile de France Ouest- Normandie. Dans le cadre du développement de notre activité, nous souhaitons consolider notre équipe commerciale avec de nouveaux collaborateurs (H/F).

 

Vos missions :

 • Apporter des solutions énergétiques adaptées à chaque entreprise
 • Organiser et développer votre portefeuille de clients et d’acheteurs sur le secteur confié
 • Mettre en place une veille de marché efficace
 • Conseiller les entreprises selon leurs besoins énergétiques et les particularités propres à leurs activités
 • Répondre à toutes les demandes internes et externes relatives aux dossiers en cours
 • Négocier et préparer les propositions commerciales et contrats

 

Ce qui est indispensable pour réussir :

 • Vous savez susciter l’intérêt et être à l’aise avec différents interlocuteurs
 • Vous avez une vraie fibre commerciale et aimez travailler en équipe
 • Maîtriser les outils informatiques et le pack office
 • Être à l’aise avec le maniement des chiffres et des statistiques
 • Être en mesure de retenir beaucoup d’informations
 • Avoir un niveau de français irréprochable tant à l’écrit qu’à l’oral
 • Rigoureux, organisé et réactif, vous avez un sens aigu du service et du contact (multiples interlocuteurs)
 • Vous avez un sens de l’adaptation rapide et faite preuve de volonté

 

Ce que l’on peut vous proposer :

 • Une formation aux techniques de prospection et aux marchés de l’énergie
 • Une équipe dynamique et ambitieuse
 • Un environnement de travail agréable à Prague, en République Tchèque
 • L’appartenance à un groupe international, reconnu dans le domaine de la fourniture d’énergie
 • Un marché attrayant, actif, grandissant avec une clientèle aux profils variés

Durée : CDD 12 Mois / Renouvelable en CDI

Rémunération : Rémunération fixe : 38000 Kc brut / mois + variable : commissions non plafonnées

Horaires : Période de travail de 8 heures

Expérience :  Commercial Junior / Récemment diplômé(e)

Lieu : Thamova 11, 186000 Karlin, Prague, République Tchèque

Date d’embauche : 30 août 2021


Adresser CV + lettre de motivation

Mme Camille LACOMME, responsable du recrutement et développement commercial

Tel : +420 731 011 939

Mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Filozofická fakulta přivítala španělského velvyslance

Galerie:
 • images/FF/fakulta/ustavy/romanistiky/aktualne/velvyslanci/velvyslanec-esp-i.jpg,
 • images/FF/fakulta/ustavy/romanistiky/aktualne/velvyslanci/velvyslanec-esp-ii.jpg,
 • images/FF/fakulta/ustavy/romanistiky/aktualne/velvyslanci/velvyslanec-esp-iii.jpg,
 • images/FF/fakulta/ustavy/romanistiky/aktualne/velvyslanci/velvyslanec-esp-iv.jpg,

Jak vnímají studenti návrat k prezenční výuce? Jaké výhody přináší studium v „rodinném“ prostředí regionální univerzity? I na tato témata hovořil španělský velvyslanec se studenty a představiteli FF JU.


Středeční odpoledne dne 16. 3. 2022 se neslo v duchu již druhé návštěvy španělského velvyslance, J. E. pana Angela Lossady Torres-Quevedo, na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Spolu s atašé pro vzdělávání, paní Amayou Cal Linares, a obchodním radou, panem Josém Manuelem Revueltou Lapique, byli přijati prorektorkou pro zahraniční vztahy, paní doc. Radkou Závodskou, děkanem Filozofické fakulty, doc. Ondřejem Peškem, proděkanem pro zahraniční vztahy a rozvoj, dr. Pavlem Králem, a ředitelem Ústavu romanistiky, prof. Janem Radimským. Při představování univerzity pana velvyslance zaujala široká nabídka programů dvojího diplomu i rozvojové projekty zaměřené na podporu internacionalizace vědy, učitelství a lidských zdrojů ve spolupráci se španělskými univerzitami.

V příjemné atmosféře se nesla i druhá část programu, při níž pan velvyslanec, obchodní rada i atašé pro vzdělávání vyzpovídali studenty programů Španělský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod a Španělský jazyk a literatura, jak vnímají návrat k prezenční výuce. Studentky z Universidad de Salamanca, které po roce stráveném na JU získají ke španělskému diplomu také český, pak ocenily vřelé prostředí Filozofické fakulty.

Paní dr. Pešková za španělskou sekci Ústavu romanistiky na závěr od Jeho Excelence s velkým potěšením přijala pozvání na španělské velvyslanectví, kam se studenti španělštiny v doprovodu svých vyučujících vypraví seznámit s fungováním zastupitelského úřadu a španělsko-českými obchodními vztahy.

         

Filozofickou fakultu navštívila delegace ze španělské ambasády a Instituto Cervantes

Galerie:
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/velvyslanec-spanelsko/01.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/velvyslanec-spanelsko/02.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/velvyslanec-spanelsko/03.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/velvyslanec-spanelsko/04.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/velvyslanec-spanelsko/05.jpg,

Dne 30. listopadu 2022 na své půdě Filozofická fakulta Jihočeské univerzity přivítala delegaci ze španělské ambasády a Instituto Cervantes. Fakultu svou návštěvou poctil J. E. pan Alberto Moreno Humet, velvyslanec Španělského království v ČR, kterého doprovodila atašé pro vzdělávání Amaya Cal Linaresaby a ředitel Instituto Cervantes Gonzalo Mangalo de Garay.


Po oficiálním přijetí zástupci vedení fakulty a oddělení španělské filologie Ústavu romanistiky, během kterého obě strany ocenily dlouhodobou a intenzivní spolupráci Filozofické fakulty s partnerskými univerzitami ve Španělsku, pan velvyslanec krátce pohovořil se studentkami a studenty španělského jazyka a literatury. Ti tak měli během přátelské diskuze příležitost se pana velvyslance zeptat, proč se rozhodl působit právě v diplomatickém odvětví či jaké jsou nejdůležitější předpoklady pro vykonávání úlohy velvyslance.

Na FF JU proběhla konference Francouzsko-česká setkávání v proměnách času

Galerie:
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/francouzsko-ceska_setkavani/foto1-spolecny-koktejl-v-kavarne-lanna-cafe.jpg, Společný koktejl v kavárně Lanna Café
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/francouzsko-ceska_setkavani/foto2-exkurze-do-klasterni-knihovny-ve-vyssim-brode.jpg, Exkurze do klášterní knihovny ve Vyšším Brodě
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/francouzsko-ceska_setkavani/foto3-exkurze-do-klasterni-knihovny-vyssi-brode-2.jpg, Exkurze do klášterní knihovny ve Vyšším Brodě
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/francouzsko-ceska_setkavani/foto4-prohlidka-ceskeho-krumlova.jpg, Prohlídka Českého Krumlova

Stejně jako včera, tak i dnes čtení knih z různých kulturních oblastí přitahuje pozornost literárních teoretiků i běžných čtenářů. Listování knihami se pak může stát vyzváním na cestu: Jet do Čech číst a překládat... / Jet do Francie za novým poznáním! 8. mezioborová konference Francouzsko-česká setkávání v proměnách času se zaměřila na Francii v Čechách a Čechy ve Francii a jejich setkávání v průběhu času.


Ústav romanistiky Filozofické fakulty JU a Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích uspořádaly ve dnech od 16. 9. do 19. 9. 2022 konferenci Francouzsko-česká setkávání v proměnách času.Konference byla formálně zahájena v sobotu 17. 9., následovaly příspěvky pod tematickou sekcí „Knihy a knižní sbírky jako svědci čilých vztahů a vzájemných výměn mezi Francií a českými zeměmi“. Součástí programu byla i exkurze do Vyššího Brodu, kde účastníci navštívili klášterní knihovnu.

V neděli 18. 9. pokračovaly přednášky na téma „Překlad jako prostředník kulturní francouzsko-české výměny“. Návštěvníci po přednáškách na FF JU tentokrát navštívili Český Krumlov a barokní operu La Vaghezza del Fato (Giovanni Buonaventura Viviani) v zámeckém divadle.

V pondělí 19. 9. byly představeny poslední dvě sekce – „Francouzská a česká literatura a kultura, jejich vzájemná inspirace“ a „Respektované nebo opomíjené osoby a osobnosti jakékoli oblasti lidské činnosti mezi českými frankofily a francouzskými čechofily“. Závěrem dne byla 8. mezioborová konference slavnostně ukončena.

Konference navázala na tradici sympozií k dějinám knižní kultury (1999 – Český Krumlov, 2002 – Jindřichův Hradec, 2005 – České Budějovice, 2008 – Praha, 2011 – Oponice na Slovensku, 2014 – Český Krumlov, 2017 – Brno). Sympozia byla zaměřena na studium šlechtických, klášterních a měšťanských knihoven a umožnila vědeckou výměnu mezi badateli a vyučujícími, kteří se zajímají o kulturní historii v interdisciplinárním a mezinárodním kontextu.

Návštěva portugalského velvyslance na FF JU

Galerie:
 • images/FF/fakulta/Aktuality/velvyslanci/dsc_5774_optimized.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/velvyslanci/dsc_5794_optimized.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/velvyslanci/pt-velvyslanec-uro-i.jpg,

Ve středu 6. října 2021 navštívil Filozofickou fakultu JU Jeho Excelence pan Luís Almeida Sampaio, velvyslanec Portugalské republiky, v doprovodu paní Gildy Machado, ředitelky jazykového centra Camões v České republice.


Cílem cesty bylo podepsání dohody o spolupráci mezi Jihočeskou univerzitou a Instituto Camões, která partnerům umožní pokračovat v dosavadním společném úsilí o posílení postavení portugalského jazyka a kultury formou kurzů nabízených Ústavem romanistiky Filozofické fakulty JU a doprovodných kreativních programů.

Postavení portugalštiny ve světě i v České republice a podpora výuky cizích jazyků a jazykové diverzity patřila také k hlavním tématům rozhovoru mezi panem velvyslancem a představiteli Jihočeské univerzity, kteří delegaci slavnostně přijali; rektorem JU, prof. PhDr. Bohumilem Jirouškem, Dr., děkanem Filozofické fakulty JU, doc. PhDr. Ondřejem Peškem, Ph.D., a proděkanem pro akreditace a řízení kvality a ředitelem Ústavu romanistiky Filozofické fakulty JU, prof. PhDr. Janem Radimským, Ph.D.

Během návštěvy, při níž delegace projevila zájem i o prohlídku kampusu, akademické knihovny či zázemí Filozofické fakulty, zástupce portugalského velvyslanectví a centra Camões zvláště oslovila právě probíhající expozice věnovaná životu a literárnímu dílu Milana Kundery.

Návštěva z Lorientu

Galerie:
 • images/FF/fakulta/Aktuality/lorient/img_0215.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/lorient/img_0216.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/lorient/img_0236.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/lorient/img_0243.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/lorient/img_0244.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/lorient/img_0246.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/lorient/img_0254.jpg,

15října zavítala na Jihočeskou univerzitu delegace z francouzského partnerského města Českých Budějovic Lorientu. Delegaci na čele se starostou města přivítal na JU rektor i zástupci fakult, které s tamní Jihobretaňskou univerzitou realizují společné diplomy. Uskutečnilo se též setkání se studenty.


V pátek 15. října zavítala na Jihočeskou univerzitu delegace z francouzského partnerského města Českých Budějovic Lorientu. Tamní Jihobretaňská univerzita patří k nejvýznamnějším zahraničním partnerům Jihočeské univerzity vůbec. Mezi oběma pracovišti probíhá již léta čilá výměna studentů i pedagogů, realizují se společné projekty a diplomy. Již od roku 2007 nabízí Filozofická fakula JU Dvojí diplom v oblasti Aplikovaných cizích jazyků pro mezinárodní obchod. V roce 2015 se přidala Ekonomická fakulta JU s Trojím diplomem v oblasti Řízení evropských a regionálních projektů, kdy tandem obou UBS, jak zní zkratka Jihočeské a Jihobretaňské univerzity ve francouzštině, doplnila německá Hochschule Zwickau.

Početnou delegaci města Lorient vedenou starostou města Fabricem Loherem přivítal na JU rektor Bohumil Jiroušek, kterého doplnili frankofonní zástupci fakult, děkan FF JU Ondřej Pešek a proděkan EF JU Kamil Pícha. Po slavnostním přijetí, jehož se zúčastnil také Kulturní rada francouzského velvyslanectví v České republice Stanislas Mrozek, následovalo neformální setkání se studenty. Francouzští studenti Trojího diplomu pohovořili o svých zkušenostech se studiem ve třech odlišných zemích a důležitosti interkulturních dovedností. Čeští absolventi Dvojího diplomu vyzdvihli přínos studia v zahraničí při vstupu na pracovní trh.

Vřelá atmosféra setkání provázela delegaci z Lorientu i po zbytek jejich návštěvy Českých Budějovic, kdy byli k zastižení na akcích festivalu francouzské a frankofonní kultury Bonjour Budějovice, který ve dnech 11. až 16. října pořádal zapsaný spolek Alliance française Jižní Čechy.

Peruánská delegace navštívila Filozofickou fakultu Jihočeské univerzity

Galerie:
 • images/icagenda/uro/peru/1.jpg,
 • images/icagenda/uro/peru/5.jpg,
 • images/icagenda/uro/peru/9.jpg,
 • images/icagenda/uro/peru/10.jpg,
 • images/icagenda/uro/peru/12.jpg,
 • images/icagenda/uro/peru/14.jpg,
 • images/icagenda/uro/peru/15.jpg,
 • images/icagenda/uro/peru/17.jpg,
 • images/icagenda/uro/peru/18.jpg,
 • images/icagenda/uro/peru/19.jpg,
 • images/icagenda/uro/peru/23.jpg,
 • images/icagenda/uro/peru/1685679655834.jpg,
 • images/icagenda/uro/peru/1685679655864.jpg,

Na přelomu května a června 2023 přivítala Filozofická fakulta Jihočeské univerzity delegaci akademiků z Universidad Nacional de Trujillo v Peru.  Se zástupci partnerské univerzity, se kterou Filozofická fakulta Jihočeské univerzity spolupracuje již od roku 2018, byly vyhodnoceny výsledky projektu MKM Erasmus+ (2020–2023), jenž oběma univerzitám umožnil rozvoj vztahů v oblasti španělské filologie. Probíhala rovněž i strategická jednání o možnostech spolupráce v oblasti archeologie.


Peruánskou Universidad Nacional de Trujillo (UNT) zastupoval jménem rektora UNT Dr. Heber Max Robles Castillo, děkan Facultad de Ciencias Biológicas. Spolu s ním na jih Čech zavítali i Dr. Carlos Francisco Mozo Blas, děkan Facultad de Ciencias Sociales, a Mg. Zorán Herrera Mejía, profesor hispanoamerické literatury na Facultad de Educación y Ciencias de Comunicación, který Jihočeskou univerzitu navštívil již v loňském roce.

Delegace byla oficiálně přijata rektorem Jihočeské univerzity prof. PhDr. Bohumilem Jirouškem, Dr., a představiteli Filozofické fakulty, děkanem prof. PhDr. Ondřejem Peškem, Ph.D., proděkanem pro zahraniční vztahy a rozvoj PhDr. Pavlem Králem, Ph.D., a ředitelem Ústavu romanistiky prof. PhDr. Janem Radimským, Ph.D.  Následně se uskutečnily intenzivní schůzky se zástupci Ústavu romanistiky a Ústavu archeologie FF JU, kteří univerzitu v Trujillu navštívili v loňském roce. Tato setkání se v první řadě zaměřila na zhodnocení dosavadní spolupráce v oblasti španělské filologie. Byly konkretizovány další možnosti společných akademických projektů a oboustranných mobilit studentů španělské filologie. Dále byly diskutovány způsoby dalšího prohloubení spolupráce v oblasti archeologie, o něž obě instituce projevily velký zájem.

Delegace byla rovněž přijata Velvyslanectvím Peruánské republiky v Praze.  Setkání symbolizovalo důležitost vztahů mezi oběma zeměmi a potvrdilo přátelské pouto mezi Universidad Nacional de Trujillo a Filozofickou fakultou Jihočeské univerzity.

Jak zástupci FF JU, tak představitelé UNT Peru ocenili možnost vzájemného setkání a posílení akademických vazeb mezi oběma univerzitami. Spolupráce mezi oběma institucemi je velmi významná a přínosná pro obě strany a všichni zúčastnění vyjádřili naději na její pokračování i do budoucna. 

Peruánský velvyslanec slavnostně zahájil výstavu ke 100. výročí česko-peruánských diplomatických vztahů

Galerie:
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/velvyslanec-peru/01.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/velvyslanec-peru/02.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/velvyslanec-peru/03.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/velvyslanec-peru/04.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/velvyslanec-peru/05.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/velvyslanec-peru/06.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/velvyslanec-peru/07.jpg,

Dne 29. listopadu 2022 navštívil Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích a Filozofickou fakultu Jihočeské univerzity J. E. pan Néstor Popolizio Bardales, velvyslanec Peruánské republiky v ČR, v doprovodu ministra pana Eduarda Rivoldiho. Během své návštěvy se setkal s rektorem Jihočeské univerzity, panem prof. PhDr. Bohumilem Jirouškem, Dr., prorektorkou pro zahraniční vztahy, paní doc. PaedDr. Radkou Závodskou, Ph.D., jakož i se zástupci vedení Filozofické fakulty, děkanem, panem prof. PhDr. Ondřejem Peškem, Ph.D., proděkanem pro zahraniční vztahy a rozvoj, panem PhDr. Pavlem Králem, Ph.D., proděkanem pro akreditace a řízení kvality, panem prof. PhDr. Janem Radimským, Ph.D., a se členy oddělení španělské filologie Ústavu romanistiky FF JU.


Ze společné diskuze vzešlo mnoho podnětů pro další prohlubování a rozšiřování doposud velmi úspěšné spolupráce mezi Jihočeskou univerzitou a Universidad Nacional de Trujillo v Peru. Při příležitosti návštěvy Jihočeské univerzity pan velvyslanec rovněž slavnostně zahájil výstavu ke 100. výročí spolupráce mezi Českou republikou a Peru, která je k vidění ve vestibulu Filozofické fakulty do 12. prosince 2022. Svou přítomností na Filozofické fakultě potěšil pan velvyslanec i studentky a studenty španělského jazyka a literatury. Těm přednášel o kulturní a geografické rozmanitosti Peru a vyzval je k účasti v soutěži o Iberoamerickou cenu, která je každoročně vyhlašována diplomatickými misemi iberoamerických zemí v České republice.

 • 1
 • 2

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice +420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice+420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

1