Základní informace ke zkouškám UAN/AJDA2, UAN/AJDB2

Zkouška UAN/AJDA2, UAN/AJDB2 je určena studentům doktorského studia z jiných ústavů FF JU, kteří v ní prokazují znalost angličtiny na předepsané úrovni A2, příp. B2 podle Společného evropského referenčního rámce (popis jednotlivých úrovní naleznete na tomto odkazu).

Ústav anglistiky FF JU pořádá v rámci přípravy ke zkoušce AJ-B2 přípravný kurz pod zkratkou UAN/PCB2. V tomto kurzu se pracuje s vybranou učebnicí obecného jazyka, přičemž jsou pravidelně zařazovány i aktivity, které jsou součástí písemného testu u zkoušky AJ-B2. V akademickém roce 2018/2019 není přípravný kurz nabízen.

Studenti se dále odkazují na samostudium, konzultace, příp. kurzy organizované jinými subjekty. Každé zkouškové období vypisuje Ústav anglistiky tři termíny zkoušky, přičemž na začátku každého semestru proběhne informativní schůzka se studenty, kteří se na zkoušku chystají. 

 

Zkouška probíhá formou ústního pohovoru. Testuje se schopnost studenta reagovat na běžné konverzační otázky a tvořit jazykové struktury na předepsané úrovni, jakož i porozumět odbornému textu v anglickém jazyce. Student s úrovní AJDA2 si připraví odborný text ze svého oboru v rozsahu 30 normostran, student s úrovní AJDB2 pak v rozsahu 60 normostran. Vybraný text musí mít formu knižní publikace (úryvku, vybrané kapitoly) nebo článku z odborného periodika (elektronického nebo tištěného) a musí se jednat o anglický originál, nikoliv o překlad původně jinojazyčného textu do angličtiny. Studenti si nejčastěji volí takové texty, které pak využijí při psaní své dizertační práce nebo dílčích publikací. Na informativní schůzce budou domluveny konkrétní termíny konzultačních schůzek, na které studenti přinesou vybraný text ke schválení garantovi zkoušky.

Pokud se student ke zkoušce nedostaví, neuspěl a musí ji skládat znovu.

 

AKTUÁLNÍ TERMÍNY:

Informační schůzka:

Konzultace textů:
 
Mgr. Tomáš Jajtner, Ph.D. et Th.D.: 17. 4. a 24. 4., 13:00–13:40
Mgr. Petr Kos, Ph.D.: 30. 4., 10:45–11:30
Mgr. Alena Prošková, Ph.D.: 21. 5. a 4. 6. 2019, 9.00–10:00

 

Termíny zkoušek v ZS AR 2018/2019:

předtermín: 16. 5. 2019 od 8:00
1. termín: 23. 5. 2019 od 8:30
2. termín: 12. 6. 2019 od 8:30
3. termín: 20. 6. 2019 od 8:30 
 

Kontakt na garanta zkoušky: Mgr. Alena Prošková, Ph.D., aproskova@ff.jcu.cz, pracovna 00 044.

 

Podrobnější informace ke zkoušce UAN/AJDA2

 

Podrobnější informace ke zkoušce UAN/AJDB2