Ústav archivnictví a PVH

Ústav vznikl k 1. dubnu 2006. Je vědecko-pedagogickým pracovištěm, které zajišťuje vzdělání nejprve v tříletém jednooborovém nebo dvouoborovém bakalářském studiu Archivnictví, jehož absolventi mohou dále pokračovat v navazujícím dvouletém magisterském studijním oboru, po jeho dokončení lze absolvovat i rigorózní řízení. Od roku 2012 ústav nabízí také doktorské studium oboru Pomocné vědy historické. Ústav archivnictví a PVH FF JU je jedním z celkem čtyř pracovišť v České republice, která zmíněné navazující a doktorské studium umožňují. Studium oboru Archivnictví, který je možno volit i v kombinaci s dalšími obory, přitom probíhá ve spolupráci se Státním oblastním archivem v Třeboni a poskytuje hluboký vhled nejen do široké problematiky samotného archivnictví, ale i tzv. pomocných věd historických, dějin správy a historie obecně, čímž vytváří všestranné předpoklady pro její zvládnutí a následně široké uplatnění nejen v archivech, spisovnách, státní správě a samosprávě, ale i v dalších příbuzných institucích (muzea, knihovny především s historickými fondy, ústavy památkové péče, antikvariáty, apod.). Ústav spolupracuje s různými domácími i zahraničními archivními a historickými pracovišti, od roku 2012 je členem prestižní mezinárodní organizace ICARUS (International Centre for Archival Research). Pracovníci ústavu se vědecky zaměřují především na dějiny raného novověku a novověku, a to zvláště problematiku kulturních a náboženských dějin, pomocné vědy historické, dějiny správy, ego-dokumenty či ediční zpřístupňování historických pramenů.

 

 

Aktuální odkazy:

www.cesarch.cz - Česká archivní společnost

www.ceskearchivy.cz - Stránky státních archivů Jihočeského kraje

www.sekcecascb.blog.cz - Stránky studentů archivnictví z Českých Budějovic (Českobudějovická studentská sekce)

 

Novinky
12.8.
- podzimní termín SZZ na Ústavu archivnictví a PVH
28.5.
Výběrový předmět Teorie muzejní prezentace (UAC/VPŘ5) nabízený Ústavem archivnictví a PVH FF JU v ZS AR 2019/20 bude otevřen při minimálním počtu 5 zapsaných studentů!
1.2.
Konference na téma "Obraz československých dějin ve sbírkách, fondech a prezentaci paměťových institucí" - zpráva z konference
19.12.
zadaných na Ústavu archivnictví a PVH FF JU v prosinci 2018
7.12.
Dne 6. prosince 2018 proběhlo v I. oddělení Národního archivu v Praze slavnostní vyhlášení výsledků již 15. ročníku soutěže České archivní společnosti o Cenu univ. prof. PhDr. Sáši Duškové, DrSc.