Technologická agentura ČR

vyhlášení další soutěže na podporu aplikovaného společenskovědního a humantiního výzkumu ÉTA se očekává 9. května 2018, blíže viz harmonogram veřejných soutěží.

V rámci programu budou podpořeny projekty zaměřené na jednu z těchto oblastí:
a) člověk a společnost v kontextu dynamických společenských a technologických proměn a výzev 21. století,
b) člověk a prostředí pro jeho život v kontextu udržitelného rozvoje krajiny, regionů, měst a obcí a stavební kultury,
c) člověk a ekonomika v kontextu objevení nových konkurenčních výhod a rozvoje kompetencí pro 21. století,
d) člověk a společenský systém v kontextu interakce mezi občanem a státem, veřejných politik, správy a veřejných služeb orientovaných na občana.
 

Bulletin Rady pro výzkum, vývoj a inovace

ze dne 8. a 22. září 2017 s hlavními výstupy ze dvou posledních zasedání RVVI

 

Fulbrightova komise

Fulbright Specialist Program - pro krátkodobý pobyt odborníka z USA hostujícího 2-6 týdnů na Vaší instituci

Fulbright-Masarykovo stipendium - v doktorské, postdoktorské a seniorské kategorii