Archeologie

 
Název programu


 Archeologie


Vnitřní předpisy


📃 Řád doktorského studia na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích - pro studenty od AR 2019/2020


Podmínky přijetí ke studiu


ROZHODNUTÍ DĚKANA o podmínkách pro přijetí ke studiu v doktorských studijních programech akreditovaných v českém jazyce na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v akademickém roce 2020/2021

 
Typ programu


Doktorský

 
Doba studia


4 roky

 
Forma studia


Prezenční, Kombinovaná

 
Titul


Ph.D.

 

Cílem doktorského studijního programu je dovršení plnohodnotného vzdělání v oboru archeologie tak, aby byl jeho absolvent schopen samostatné vědecké práce v České republice i v zahraničí. Absolvováním všech předepsaných a vybraných kurzů, stejně jako vyhotovením a obhájením disertační práce se z absolventa stane vyzrálý a odborně erudovaný badatel, který bude moci působit v akademické sféře i v dalších oborových institucích v České republice i v zahraničí. Absolvent bude schopen samostatné vědecké práce jak po stránce metodologické, tak i teoretické, bude moci samostatně vést vědecké projekty, přednášet na vysokých školách a bude dostatečně jazykově vybaven i pro práci na zahraničních pracovištích.

Vědeckou hodnost Ph.D. je možno získat v rámci pevně organizovaného, interního nebo distančního, doktorského studijního programu. U absolventů doktorského studia se předpokládá, že se budou věnovat vědecké práci.

Požadavky k přijímacím zkouškám

 

 • ukončené magisterské studium archeologie nebo příbuzného oboru
 • znalosti z archeologie ČR a střední Evropy, archeologické teorie a metody v rozsahu magisterského studia
 • uchazeč předloží tezi své disertační práce v rozsahu 2-3 strany formátu A4 (teze bude obsahovat téma disertační práce, jeho zdůvodnění, metodiku zpracování a výběr literatury k tématu)
 • uchazeč předloží seznam dosavadní vědecké činnosti
 • prokáže aktivní znalost dvou cizích jazyků (s preferencí anglického a německého jazyka)
   

Doktorský studijní program zahrnuje tyto dílčí zkoušky

 

 • zkouška z dějin filozofie
 • zkouška z pravěku (Metodologický kurz I)
 • zkouška ze středověku (Metodologický kurz II)
 • zkouška z teoretické archeologie (Metodologický kurz III)
 • zkouška z environmentální archeologie (Metodologický kurz IV)
 • zkouška ze světového jazyka I.
 • zkouška ze světového jazyka II.
 • státní doktorská zkouška
 • obhajoba disertační práce
   


Oborová rada doktorského studia

 

Předseda:

doc. Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D. (Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích)

Členové:

doc. PhDr. Jaromír Beneš, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích)

doc. PhDr. Eduard Droberjar, Ph.D. (Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové)

prof. PhDr. Martin Gojda, CSc. (Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni)

doc. Mgr. Petr Hrubý, Ph.D. (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity)

doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc. (Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.)

prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr. (Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích)

PhDr. Jan John, Ph.D. (Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích)

prof. PhDr. Jan Klápště, CSc. (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)

prof. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc. (Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích)

PhDr. Martin Kuna, CSc., DSc. (Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.)

doc. Mgr. Petr Květina, Ph.D. (Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.)

doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D. (Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni)


Garantující pracoviště


Archeologický ústav FF JU


Studijní plán


ZDE

 

 
Název programu


 Archeologie
(dobíhající obor)


Vnitřní předpisy


📃 Řád doktorského studia na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 
Typ programu


Doktorský

 
Doba studia


3 roky

 
Forma studia


Prezenční, Kombinovaná

 
Titul


Ph.D.

 

Cílem doktorského studijního programu je dovršení plnohodnotného vzdělání v oboru archeologie tak, aby byl jeho absolvent schopen samostatné vědecké práce v České republice i v zahraničí. Absolvováním všech předepsaných a vybraných kurzů, stejně jako vyhotovením a obhájením disertační práce se z absolventa stane vyzrálý a odborně erudovaný badatel, který bude moci působit v akademické sféře i v dalších oborových institucích v České republice i v zahraničí. Absolvent bude schopen samostatné vědecké práce jak po stránce metodologické, tak i teoretické, bude moci samostatně vést vědecké projekty, přednášet na vysokých školách a bude dostatečně jazykově vybaven i pro práci na zahraničních pracovištích.

Vědeckou hodnost Ph.D. je možno získat v rámci pevně organizovaného, interního nebo distančního, doktorského studijního programu. U absolventů doktorského studia se předpokládá, že se budou věnovat vědecké práci.

Doktorský studijní program zahrnuje tyto dílčí zkoušky

 

 • zkouška z dějin filozofie
 • zkouška z pravěku (Metodologický kurz I)
 • zkouška ze středověku (Metodologický kurz II)
 • zkouška z teoretické archeologie (Metodologický kurz III)
 • zkouška z environmentální archeologie (Metodologický kurz IV)
 • zkouška ze světového jazyka I.
 • zkouška ze světového jazyka II.
 • státní doktorská zkouška
 • obhajoba disertační práce
   


Oborová rada doktorského studia

 

Předseda: 

prof. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc. (Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích)

Členové:

doc. PhDr. Jaromír Beneš, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích)

doc. PhDr. Eduard Droberjar, Ph.D. (Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové)

prof. PhDr. Martin Gojda, CSc. (Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni)

doc. Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D. (Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích)

doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc. (Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.)

prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr. (Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích)

PhDr. Jan John, Ph.D. (Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích)

prof. PhDr. Jan Klápště, CSc. (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)

PhDr. Martin Kuna, CSc., DSc. (Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.)

prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc. (Archeologický ústav AV ČR Brno, v.v.i.)

doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D. (Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni)

 


Garantující pracoviště


Archeologický ústav FF JU


Studijní plán


ZDE