Technologická agentura ČR

vyhlášení další soutěže na podporu aplikovaného společenskovědního a humantiního výzkumu ÉTA se očekává na jaře r. 2018, blíže viz harmonogram veřejných soutěží.

V rámci programu budou podpořeny projekty zaměřené na jednu z těchto oblastí:
a) člověk a společnost v kontextu dynamických společenských a technologických proměn a výzev 21. století,
b) člověk a prostředí pro jeho život v kontextu udržitelného rozvoje krajiny, regionů, měst a obcí a stavební kultury,
c) člověk a ekonomika v kontextu objevení nových konkurenčních výhod a rozvoje kompetencí pro 21. století,
d) člověk a společenský systém v kontextu interakce mezi občanem a státem, veřejných politik, správy a veřejných služeb orientovaných na občana.
 

 

Bulletin Rady pro výzkum, vývoj a inovace

ze dne 8. a 22. září 2017 s hlavními výstupy ze dvou posledních zasedání RVVI

 

Fulbrightova komise

Fulbright Specialist Program - pro krátkodobý pobyt odborníka z USA hostujícího 2-6 týdnů na Vaší instituci

Fulbright-Masarykovo stipendium - v doktorské, postdoktorské a seniorské kategorii

 

ERIH PLUS

Informace o seznamu vědeckých časopisů z oblasti humanitních a sociálních věd 

V polovině roku 2014 došlo ke zjednodušení a zpřehlednění původních seznamů vědeckých časopisů z oblasti humanitních a sociálních věd  (ERIH Initial Lists 2007-2008 a ERIH Revised Lists 2011-2012) a byl vytvořen nový seznam ERIH PLUS, ve kterém původní kategorie AB/INT1, INT2 a C/NAT nahradilo autorství (mezinárodní, národní a lokální). Autorství je určováno na základě jednotlivých čísel vydaných za poslední dva roky a pro mezinárodní autorství platí, že méně než 2/3 autorů pochází ze země vydávání, pro národní autorství platí, že více než 2/3 autorů pochází ze země vydání a pro místní autorství platí, že více než 2/3 autorů pochází z instituce vydavatele. Mezi minimální kritéria pro zařazení časopisu patří: proces externího recenzování (external peer review), akademická ediční rada, platné ISSN, publikování původních vědeckých článků s abstrakty a adresami všech autorů v angličtině nebo v jiném jazyce příslušejícímu danému oboru, aspoň 1/3 publikujících autorů mimo vydávající instituci. Přehodnocení kategorizace nebo zařazení nových časopisů probíhá průběžně (KRITÉRIA PŘIJETÍ). Podle platné Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů pro léta 2013 až 2015 je výsledek z časopisu evidovaného v databázi ERIH ohodnocen bodovým hodnocením Jneipm (tj. 30 - 10 bodů v závislosti na kategorii). 

SEZNAM ERIH PLUS