Publikační činnost

Monografie:

Josef Kalousek. Historik v národní společnosti druhé poloviny 19. století, Praha 2018, 288 s.

Karel Stloukal – profesor obecných dějin, České Budějovice 2014, 272 s.

Josef Klik. Historik ve stínu Josefa Pekaře, České Budějovice 2011, 160 s.

Historik Jaroslav Charvát v systému vědy a moci, Praha 2011, 232 s.

Jaroslav Goll. Role historika v české společnosti, České Budějovice 2006, 248 s.

Josef Macek. Mezi historií a politikou, Praha 2004 (= Práce z dějin vědy 19), 240 s.

Antonín Rezek, České Budějovice 2002, 224 s.

Josef Šach (v kontextu kulturní historie), České Budějovice 2001, 100 s.

Jihočeši v české historické vědě, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice 2000, 160 s. (spoluautor J. Blüml, D. Blümlová)

Nestor cechu sv. Petra. Rybníkář Josef Šusta, České Budějovice 1998, 36 s.

 

Kolektivní monografie:

Československo 1918-1938/2018, České Budějovice 2018, 336 s. (P. A. Bílek – B. Jiroušek – L. Novotný, eds.)

Věda, kultura a politika v československo-italských vztazích 1918-1951, České Budějovice 2012, 568 s. (J. Rauchová – B. Jiroušek a kol., supplementum JSH 2012)

Proměny diskursu české marxistické historiografie, České Budějovice 2008, 460 s. (B. Jiroušek a kol.)

 

Kvalifikační práce:

Josef Klik a české dějepisectví. Disertační práce, Historický ústav Jihočeské univerzity, České Budějovice 1998, 253 s. + 12 příloh.

 

Uspořádání vědeckých sborníků:

Excentrici, ironici, outsideři ve středoevropské moderní kultuře (JSH, suppl. 10), České Budějovice 2019 (spolueditoři Jiří Petráš, Jitka Rauchová a Hana Kábová).

Česká a československá účast na mezinárodních kongresech historických věd, České Budějovice 2006, 144 s.

Čas moderny, České Budějovice 2006 (= Studie a materiály), 442 s. (spolueditorka Dagmar Blümlová).

Jaroslav Goll a jeho žáci, České Budějovice 2005, 702 s. (= Historia culturae VI, Studia 5, spolueditoři Josef Blüml, Dagmar Blümlová).

František Graus - člověk a historik, Praha (= Práce z dějin vědy 8), 230 s. (spolueditoři Zdeněk Beneš a Antonín Kostlán).

Čas pádu Rukopisů. Studie a materiály, České Budějovice 2004 (= Historia culturae 4, Studia 3), 313 s. (spolueditorka D. Blümlová).

 

Kapitoly v knize

Juridičeskaja interpretacija svjazi Podkartatskoj Rusi s Čechoslovakijej v tolkovanii Vratislava Kalouseka, in: J. P. Serapionova (red.), Čechoslovakija i Sovětskaja Rossija na oblomkach imperij, Moskva 2020, s. 115-122.

České (československé) politické kruhy v meziválečné době a jejich vztah k americkým Slovákům, in: Peter Švorc - Martin Bosák (eds.), V súkolí času. Michal Bosák a jeho doba, Košice 2020, s. 195-203.

Krajina a lidé Podblanicka, in: Václav Bůžek (ed.), Dílo Josefa Petráně a současná historická věda, Praha 2020, s. 73-79.

Slovensko v Českém časopise historickém v roce 1939, in: Marek Syrný (ed.), 1939. Rok zlomu, Banská Bystrica 2019, s. 212-216.

Josef Dobiáš v kontextu české a evropské historiografie, in: Hana Kábová - Ivana Koucká a kol., Josef Dobiáš (1888-1972). Život a dílo, Praha - Pelhřimov 2019, s. 143-149.

Čeští historici, Rukopisy a vědecké instituce v druhé polovině 19. století, in: Dalibor Dobiáš (ed.), Rukopisy královédborský a zelenohorský v kultuře a umění I, Praha 2019, s. 239-258.

Novinář Tomáš Josef Jiroušek a jeho pohled na českou minulost, in: Excentrici, ironici, outsideři ve středoevropské moderní kultuře, České Budějovice 2019 (=Jihočeský sborník historický, supplementum 10), s. 63-73.

Československo a sovětský blok pohledem Nové mysli 1948, in: Marek Syrný a kol., Slovensko a Európa v roku 1948, Banská Bystrica 2018, s. 44-50.

Připojení Slovenska a Podkarpatské Rusi k Československu v interpretaci Vratislava Kalouska, in: Petr A. Bílek – Bohumil Jiroušek – Lukáš Novotný (eds.), Československo 1918-1938/2018, České Budějovice 2018, s. 189-200.

Václav Chaloupecký jako dědic Josefa Kalouska a Josefa Pekaře, in: Milan Ducháček – Jitka Bílková a kol., Václav Chaloupecký a generace roku 1914. Otazníky české a slovenské historiografie v éře první republiky, Liberec 2018, s. 26-37.

Tematizace Slovenska na stránkách časopisu Nová mysl v roce 1947, in: Marek Syrný a kol., Slovensko a Európa v roku 1947, Banská Bystrica 2018, s. 80-87.

„Na přelomu“ aneb „Jak dál v práci strany“ podle časopisu Nová mysl, in: Jiří Petráš – Libor Svoboda (eds.), Jaro ´68 a nástup normalizace. Československo v letech 1968-1971, České Budějovice – Praha 2017, s. 368-377.

Karel Stloukal a zámek Ehrenhausen, in: Bibliograf mezi regály. K životnímu jubileu doc. PhDr. Jaromíra Kubíčka, CSc., Brno 2017, s. 125-130.

Pojezdka molodogo  istorika J. Kalouseka letom 1863 g. v Černovcy, in: Ludmila N. Budagova a kol., Pax latina & Pax orthodoxa: slavističeskije issledovanija. Istorija, kuľtura, literatura, Moskva 2017, s. 145-154.

"Publicista" Otakar Odložilík za druhé světové války, in: Petr A. Bílek- Ladislav Nagy - David Skalický (eds.), "Vše rozpadá se, střed se zevnitř hroutí". Lomy, vertikály, refrakce. K 60. narozeninám Vladimíra Papouška, České Budějovice 2017, s. 143-153.

Slovenská tematika na stránkách časopisu Nová mysl v letech 1968-1969, in: Ivo Pospíšil (ed.), Český a slovenský kulturní a politický prostor, Brno 2017, s. 97-103.

Sjezd slovenských historiků 1946 a česká historická věda, in: Marek Syrný a kol., Rok po vojne. Slovensko a Európa v roku 1946, Banská Bystrica 2017, s. 385-395.

Josef Kalousek a česká historická věda, in: Pavel Fabini (ed.), Historik Josef Kalousek: Historiografie, politika, kultura a společnost druhé poloviny 19. století, České Budějovice – Praha 2016, s. 133-146.

Moderní dějiny a časopis Nová mysl v roce 1965, in: Jiří Petráš – Libor Svoboda (edd.), Předjaří. Československo 1963-1967, Praha – České Budějovice 2016, s. 267-273.

Role historie v naší kultuře konce 19. století, in: Ivo Cerman (ed.), Habsburkové. Vznikání občanské společnosti, 1740-1918, Praha 2016, s. 593-607.

Nemoc času Roberta Pazziho jako reprezentace bezčasí moci, in: David Skalický – Michal Bauer – Zdeněk Brdek – Vladimír Papoušek (edd.), Jazyky reprezentace II, Praha 2014, s. 56-64.

Sjezd maďarských historiků 1953 – počátek spolupráce historiků Východního bloku, in: Naše měna je pevná, Praha – Plzeň 2013, s. 120-125.

Die Rolle von Jaroslav Goll in der tschechischen und cisleithanischen Politik, in: Stanisław Grodziski – Dorota Malec – Anna Karabowicz – Marek Stus (red.), Vetera novis augure. Studia i práce dedykowane Profesorowi Wacławowi Uruszczakowi I, Kraków 2010, s. 375-385.

Bruderzwist in der tschechischen Historiographie des 19. und 20. Jahrhunderts, in: Václav Bůžek (ed.), Ein Bruderzwist im Hause Habsburg (1608-1611), České Budějovice 2010 (= Opera historica 14), s. 473-487.

Dějiny českého dějepisectví na počátku 21. století, in: František Kutnar - Jaroslav Marek, Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví, Praha 2009, s. 994-1011.

Antonín Rezek as a Czech Minister of the Cisleithanian Government in 1900-1903, in: Marian Małecki (red.), Świat, Europa, Mała Ojczyzna. Studia ofirowane Profesorowi Stanisławowi Grodziskiemu v 80-lecie urodzin, Bielsko-Biała 2009, s. 709-717.

Jaroslav Charvát a Vančurovy Obrazy z dějin národa českého, in: Jiří Petráš (ed.), Hrdinství, statečnost, strach, České Budějovice 2008, s. 10-16.

Slovenské dějiny a Maketa, in: Ivo Pospíšil (ed.), Slovensko mimo Slovensko / Slovensko mimo Slovenska, Brno 2008, s. 13-18 (spoluautor Josef Blüml).

František Palacký pohledem dějepisectví tzv. Gollovy "školy", in: Jaroslav Vyčichlo - Viktor Viktora (edd.), Jeden jazyk naše heslo buď IV: Český romantismus - jiskření a záblesky, Plzeň 2007, s. 14-27.

 Samostatné vysokoškolské ústavy, in: Miroslav Novotný a kol., Dějiny vyššího školství a vzdělanosti na jihu Čech od středověkých počátků do současnosti, České Budějovice 2006, s. 216-221 (spoluautor Jiří Dvořák).

Biologická fakulta v letech 1991-2006, in: Miroslav Novotný a kol., Dějiny vyššího školství a vzdělanosti na jihu Čech od středověkých počátků do současnosti, České Budějovice 2006, s. 203-207.

Pedagogická fakulta v letech 1989-2006, in: Miroslav Novotný a kol., Dějiny vyššího školství a vzdělanosti na jihu Čech od středověkých počátků do současnosti, České Budějovice 2006, s. 194-199.

Jihočeské biologické centrum v Českých Budějovicích, in: Miroslav Novotný a kol., Dějiny vyššího školství a vzdělanosti na jihu Čech od středověkých počátků do současnosti, České Budějovice 2006, s. 181-188.

 

 

Vědecké studie:

Proměny interpretace vzniku Československa v českém marxisticko-leninském myšlení, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3986, Slavica Wratislaviensia 173, 2021, s. 327-339 (Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć).

Emanuel Vajtauer a kolaborační interpretace české minulosti, Vojnová kronika 9, 2020, č. 2, s. 44-49.

Legal Aspects of the Position of Slovakia in the Newly Established Czechoslovakia in Vratislav Kalousek´s Interpretation, Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa 13, 2020, No 3, s. 321-328 (spoluautorka Jitka Rauchová).

Czech Historiography in Conflict with Politics: The Case of Karel Stloukal and His Search for the Meaning of History, Comenius. Journal of Euro-American Civilization 7, 2020, No 1, s. 59-70.

Galicja w publicystyce Josefa Kalouska, Krakowsko-wileńskie studia slawistyczne 17, 2020, s. 197-210.

Antonín Rezek jako profesor rakouských dějin (k 110. výročí úmrtí Antonína Rezka), Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech 56, 2019, s. 128-135.

Constitutional History in the Czech Republic 2000-2015, Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa 10, 2017, No 4, s. 567-577 (spoluautorka Jitka Rauchová).

Historyk Josef Kalousek o dziejach czeskiego kielicha w okresie przedhusyckim, Krakowsko-wileńskie studia slawistyczne 12, 2017, s. 229-238.

Gli storici cechi e l´Istituto Nazionale di Studi Romani nel periodo interbellico, Bollettino dell´Istituto Storico Ceco di Roma 10, 2016, s. 133-142 (spoluautorka Jitka Rauchová).

Dva rozdílné postoje ke vzniku ČAVU: Antonín Rezek a Jaroslav Goll, Práce z dějin Akademie věd 8, 2016, s. 33-43.

Češskaja istoričeskaja nauka meždu dvumja sjezdami čechoslovackich istorikov (1937-1947), Slavjanovedenije 25, 2016, No 3, s. 78-85.

Wojny w objaśnieniu Českého státního práva Josefa Kalouska, Krakowsko-wileńskie studia slawistyczne 11, 2015, s. 287-300.

Humanitní bádání na stránkách Sborníku vlastivědných prací z Podblanicka, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 51, 2015, s. 133-148.

Die Wiener Studienjahre des Historikers Karel Stloukal, in: Alena Jaklová – Anja Edith Ference (Hrsg.), Deutsch ohne Grenzen. Gesellschaftswissenschaften, Brno 2015, s. 121-136.

„Koudel hoří“. Korespondence Jaromíra Čelakovského a Josefa Kalouska jako obraz vzájemného vztahu? Právněhistorické studie 45, 2015, s. 218-222.

Vědecký ústav rady odborů a čeští historikové v letech 1945-1948, Historický obzor 26, 2015, č. 1-2, s. 39-41.

Jan Hus a Zdeněk Nejedlý, aneb mytologické tradice českého komunismu, Krakowsko-wileńskie studia slawistyczne 9, 2014, s. 245-255.

A Historian Karel Stloukal and Congresses of Czechoslovak Historians (1937-1947), Prague Economic and Social History Papers 18, 2013, No 2, s. 126-136.

Léta 1939-1949 v životě historika Karla Stloukala, in: I. Malý a kol., Společnost a kultura v Českých zemích 1939-1949, Praha 2013, s. 394-401.

Časopis "Sovětská věda – Historie" jako "vzor" historikovy práce a nástroj ideologizace vědy, Soudobé dějiny 20, 2013, s. 379-398.

Dějiny kultury v pojetí Ernsta Bernheima, Z Českého ráje a Podkrkonoší 26, 2013, suppl. 16, s. 409-414.

Die Prager Diskussion über den Machiavellismus als Kritik der Politik der UdSSR, Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa 6, 2013, s. 277-284 (spoluautorka Martina Halamová).

Hledání vlastní identity: mládí historika Karla Stloukala, in: Interdisciplinárna konferencia Prizma. Zborník príspevkov, Žilina 2012, s. 122-128.

Československo-italské vztahy 1918–1951. Téma a problém výzkumu, in: Jitka Rauchová – Bohumil Jiroušek a kol., Věda, kultura a politika v československo-italských vztazích 1918-1951, České Budějovice 2012 (= Jihočeský sborník historický 81, Supplementum 4), s. 7-22.

Scienza, cultura e politica nei rapporti cecoslovacco-italiani negli anni 1918–1951. Saggio conclusivo, in: Jitka Rauchová – Bohumil Jiroušek a kol., Věda, kultura a politika v československo-italských vztazích 1918-1951, České Budějovice 2012 (= Jihočeský sborník historický 81, Supplementum 4), s. 539-542.

Der tschechische Historiographie am Anfang des 21. Jahrhunderts – zwischen Erzählung, Struktur und Theorie, Český časopis historický 110, 2012, s. 513-527.

Česká historiografie na počátku 21. století – mezi příběhem, strukturou a teorií, Český časopis historický 110, 2012, s. 501-512.

„O studiu dějepisu" Karla Stloukala – příručka pro studenty či vyznání historikovo? Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis 52, suppl. 1, 2012, s. 77-83.

Regionální dějiny v Časopise Společnosti přátel starožitností v letech 1946-1962, in: Jaroslav Pánek – Eva Procházková (edd.), Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii, Benešov – Vlašim 2012, s. 45-54.

Karel Jaromír Erben a Antonín Rezek – tchán a zeť, in: Karel Jaromír Erben a úloha paměťových institucí v historických proměnách I, Z Českého ráje a Podkrkonoší – supplementum 14, 2011, s. 37-41.

Student Josef Klik a jindřichohradecká junobrana za první světové války, in: Jiří Šmeral (ed.), Vyjděte ze školních světnic, Přerov 2011, s. 27-29. (elektronická publikace Muzea Komenského)

Peníze nebo prestiž? Soudní spor o autorství Vančurových Obrazů z dějin národa českého, Theatrum historiae 6, 2010, s. 365-370.

České náboženské dějiny v díle Martina Schulze Wessela, in: Pavol Mačala – Pavel Marek – Jiří Hanuš (edd.), Církve 19. a 20. století ve slovenské a české historiografii, Brno 2010, s. 411-418.

The Journals of the Historical Group, Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen / Prague Economic and Social history Papers 12, 2010, s. 101-116.

Cesta spisovatele Josefa Šacha do Cařihradu, Slavica Viterbiensia 3, 2010, s. 65-77 (spoluautorka Martina Halamová).

Hodnocení německého fašismu komunistou Pavlem Reimanem, in: Jiří Petráš (ed.), Poslední týdny války, první týdny míru, České Budějovice 2010, s. 12-17.

Zánik Českého časopisu historického po únoru 1948 ve světle dobových dokumentů, Český časopis historický 107, 2009, s. 119-147.

Jaroslav Charvát v květnu 1945, aneb ze zákulisí archivů v době osvobození, Sborník archivních prací 59, 2009, s. 172-190.

Karel Stloukal a budování Československého ústavu historického v Římě ve dvacátých letech, Jihočeský sborník historický 78, 2009, supplementum 1, s. 85-92.

Zdraví tělesné a duševní ve Vzpomínkách S. K. Neumanna, Jihočeský sborník historický 78, 2009, supplementum 2, s. 233-240.

Vztahy Josefa Macka s exilovou historiografií, Práce z dějin vědy 21, Praha 2009, s. 213-223.

Das Paradigma der tschechoslowakischen Kollaborationsgeschichtsschreibung. Český mythus von Emanuel Vajtauer, in: Natali Stegmann (Hrsg.), Die Weltkriege als symbolische Bezugspunkte: Polen, die Tschechoslowakei und Deutschland nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, Prag, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2009, s. 227-242.

Historik Jaroslav Charvát a druhá světová válka, in: Jiří Petráš (ed.), Fronta a týl, České Budějovice, Jihočeské muzeum, 2009, s. 39-43.

Mýtus zaprodance: Wácslaw Wladiwoj Tomek v české historiografii, Moderní dějiny 16, 2008, suplementum 1, s. 370-377.

Historik Jaroslav Charvát jako téma výzkumu, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 48, 2008, s. 289-296.

La storiografia ceca sull´Europa centro-orientale dopo il 1989, in: Gaetano Platania (a cura), L´Europa centro-orientale e la storiografia post 1989. Mutanti lingvisici, storici e transizione socio-politica. CESPoM 15, Viterbo 2008, s. 135-149.

Wajtauerův Český mythus jako paradigmatický text české kolaborační historiografie, in: Jiří Petráš (ed.), Kolaborace. Kolaborace? Kolaborace!, České Budějovice, Jihočeské muzeum, 2007, s. 48-60.

Problémy interpretace české historiografie doby nástupu komunismu, in: Jiří Petráš (ed.), Společná hranice, České Budějovice, Jihočeské muzeum, 2007, s. 37-41.

"Československá" historiografie 1918-1992. Realita, nebo fikce?, Zrkadlenie - Zrcadlení. Česko-slovenská revue 4, 2007, č. 3, s. 37-41.

Benedetto Croce: Historie jako myšlení a jako čin, Dějiny - teorie - kritika 4, 2007, č. 2, s. 337-341.

Die Rolle des Historikers Josef Macek im tschechoslowakischen Parlament im Jahre 1968, in: Wacław Uruszczak - Kazimierz Baran - Anna Karabowicz (edd.), Separation of powers and parliamentarism. The past and present. Law, doctrine, practice, Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe, 2007, s. 245-256.

La partecipazione della Cecoslovacchia e del blocco comunista al X Congresso internazionale di sciense storiche a Roma nell´anno 1955, in: Raffaele Caldarelli - Ornella Discacciati (dir.), Slavica Viterbiensia 2, Roma, Gangemi Editore spa, 2007, s. 129-142.

La discussione praghese del 1969 sul machiavellismo, in: Gaetano Platania (a cura), L´ombra della Russia sull´Europa centro-orientale. Storia, letteratura e altra cose, Viterbo, Sette Citta, 2007, s. 397-409 (spoluautorka Martina Halamová).

Dva historici za dvou válek (Zamyšlení nad působením Josefa Klika a Josefa Šacha), in: Jiří Petráš (ed.), Jedna generace - dvě války, České Budějovice 2006, s. 57-61.

Čas moderny, in: Dagmar Blümlová - Bohumil Jiroušek (edd.), Čas moderny, České Budějovice 2006 (= Studie a materiály), s. 5-9.

Jaroslav Goll - překladatel Charlese Baudelaira, in: Dagmar Blümlová - Bohumil Jiroušek (edd.), Čas moderny, České Budějovice 2006 (= Studie a materiály), s. 301-310.

Historik W. W. Tomek, in: Miloš Řezník (ed.), W. W. Tomek, historie a politika (1818-1905), Pardubice 2006, s. 15-29.

Česká marxistická a marxisticko-leninská historiografie - možnosti a meze studia, Český časopis historický 104, 2006, s. 884-905.

Od Paříže k Vídni (Československo a kongresy let 1950-1965), in: Bohumil Jiroušek (ed.), Česká a československá účast na mezinárodních kongresech historických věd, České Budějovice 2006, s. 53-70.

Působení Bohumila Zahradníka-Brodského na Podblanicku, in: Luboš Velek (ed.), Stopy dějin pod Blaníkem. Pocta Jiřině a Erichu Rennerovým od jejich kolegů, přátel a žáků, České Budějovice 2006, s. 37-44 (spoluautorka Martina Jiroušková-Halamová).

Jurij Křížek - marxistický historik moderních dějin, Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech 43, 2006, s. 318-320.

"Československá" historiografie 1918-1992 - realita nebo fikce?, in: Ivo Pospíšil - Miloš Zelenka - Anna Zelenková (edd.), Třináct let po / Trinásť rokov po. Brněnské texty k slovakistice IX, Brno, FF MU, 2006, s. 93-98.

Lakrimanti, aneb česká kultura pohledem Švandy Dudáka, in: Dagmar Blümlová - Jitka Rauchová (edd.), Čas výstavního ruchu, České Budějovice 2005, s. 194-204.

Obraz války v románové a povídkové tvorbě Bohumila Zahradníka-Brodského, in: Jiří Petráš (ed.), Odraz první světové války v umění a vědě, České Budějovice 2005, s. 110-115.

Jihočeské biologické centrum 1981-1990 v dobové publicistice, in: Jaroslav Folta (ed.), Dějiny vědy a techniky 13, Rozpravy Národního technického muzea 193, Praha 2005, s. 93-98.

Historik Jaroslav Goll a jeho místo v českém dějepisectví, in: Bohumil Jiroušek - Josef Blüml - Dagmar Blümlová (edd.), Jaroslav Goll a jeho žáci, České Budějovice 2005, s. 9-24.

Historické myšlení Wácslawa Wladiwoje Tomka, in: Bohumil Jiroušek - Josef Blüml - Dagmar Blümlová (edd.), Jaroslav Goll a jeho žáci, České Budějovice 2005, s. 151-163.

Jaroslav Goll and His Followers - One Topic, Many Points of View, in: Bohumil Jiroušek - Josef Blüml - Dagmar Blümlová (edd.), Jaroslav Goll a jeho žáci, České Budějovice 2005, s. 687-692.

Střety a paralely českého ruralismu a katolické literatury, in: Ruralismus, jeho kořeny a dědictví, Semily 2005 (= Z Českého ráje a Podkrkonoší - supplementum 10), s. 162-168 (spoluautorka Martina Halamová).

Slovanství versus germánství: polemiky Oswalda Balzera a Josefa Pekaře s Theodorem Mommsenem jako neukončený problém, in: Ivo Pospíšil - Miloš Zelenka - Anna Zelenková (edd.), Česká a slovenská slavistika na počátku 21. století, Brno 2005, s. 77-85.

Die Rolle des Historikers Josef Macek im tschechoslowakischen Parlament im Jahre 1968, in: Kazimierz Baran - Wacsław Uruszczak - Anna Karabowicz (edd.), 56th Conference of the International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions. Separations of powers and parlamentarism, the past and the present. Law, doctrine, practice. Summaries of the presentations, Warszawa 2005, s. 72-75.

České baroko v interpretaci historika Zdeňka Kalisty, Slavica Viterbiensia 1, 2004, s. 107-123.

Jaroslav Goll, Rukopisy a osmdesátá léta, in: Dagmar Blümlová - Bohumil Jiroušek (edd.), Čas pádu Rukopisů, České Budějovice 2004 (= Historia culturae 4, Studia 3), s. 52-61.

Josef Kalousek v zákulisí sporu o Rukopisy (80. léta 19. století). Několik poznámek k tématu, in: Dagmar Blümlová - Bohumil Jiroušek (edd.), Čas pádu Rukopisů, České Budějovice 2004, s. 136-142.

Křesťanství jako orientační mezník Bohdana Chudoby, in: Dagmar Blümlová (ed.), Aloys Skoumal (1904-1988) v průsečíku cest české kultury 20. století, České Budějovice 2004, s. 130-135.

Mladá léta budoucího rybníkáře (Josef Šusta starší před vstupem do služeb Schwarzenbergů), in: Jaroslav Pánek (ed.), Vlast a rodný kraj v díle historika. Sborník prací žáků a přátel věnovaný profesoru Josefu Petráňovi, Praha 2004, s. 621-633.

Politik der Böhmischen Stände des 15.-17. Jahrhunderts im Werke des Historikers Antonín Rezek, in: Jiří Georgiev - Jan Kysela (edd.), Chapter from the History of Representative and Parliamentary Institutions/ Kapitoly z dějin stavovství a parlamentních institucí, Prague 2004, s. 29-41.

Studia Karla Stloukala ve Vídni a Římě (v korespondenci Jaroslavu Gollovi), in: Vzdělání a osvěta v české kultuře 19. století, Praha 2004, s. 210-215.

Světové dějiny v díle Františka Grause, in: Zdeněk Beneš - Bohumil Jiroušek - Antonín Kostlán (edd.), František Graus - člověk a historik, Praha 2004, s. 89-98.

Ličnosť generala L. G. Kornilova v osveščenii češskich avtorov mežvojennovo perioda, in: L. N. Budagova (ed.), Pervaja mirovaja vojna v litěraturach i kuľture zapadnych i južnych slavjan, Moskva 2004, s. 245-253.

Historik Václav Chaloupecký a Slovensko, in: Ivo Pospíšil - Miloš Zelenka (edd.), Aktuální slovakistika, Brno 2004, s. 5-15 (spoluautor Josef Blüml).

Konec izolace? Českoslovenští historikové v Římě roku 1955, Historický obzor 14, 2003, č. 9-10, s. 229-231.

Mimořádná profesura Josefa Pekaře (ve světle vztahů Antonína Rezka a Jaroslava Golla), in: M. Lenderová - Z. Bezecný - J. Kubeš (edd.), Proměny elit v moderní době, České Budějovice 2003, s. 167-178.

Odraz první světové války v životě studenta Josefa Klika, in: J. Petráš (ed.), Armáda, společnost a první světová válka, České Budějovice 2003, s. 17-21.

Pár poznámek k Františku Grausovi, Dějiny a současnost 25, 2003, č. 1, s. 38.

Jak se stravoval Antonín Rezek?, in: J. Petráš (ed.), Dobrou chuť, České Budějovice 2003, s. 68-72.

Jazyky v životě a díle Antonína Rezka, in: H. Binder - B. Křivohlavá - L. Velek (edd.), Místo národních jazyků ve výchově, školství a vědě v habsburské monarchii 1867-1918, Praha 2003 (= Práce z dějin vědy 11), s. 531-535.

Ernst Bernheim v kontextu německé a české kulturní historie, in: D. Blümlová (ed.), Čeněk Zíbrt a kulturní historie, České Budějovice 2003 (= Historia culturae II, Studia 1), s. 233-252.

František Ladislav Rieger v českém dějepisectví, in: I. Navrátil (ed.), F. L. Rieger a česká společnost 2. poloviny 19. století, Semily 2003 (= Z Českého ráje a Podkrkonoší - supplementum 8), s. 33-45 (spoluautor J. Blüml).

General L. G. Kornilov v češskoj mežvojennoj kuľture, in: Pervaja mirovaja vojna v literature i kuľture zapadnych i južnych slavjan, Moskva 2003, s. 25-26.

Husitologické dílo Josefa Macka (v 50.-60. letech 20. století), Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech 39, 2002, č. 4, s. 304-311.

Josef Macek - mezi represí a odpustky, in: A. Kostlán - M. Devátá (edd.), Věda v Československu v období normalizace (1970-1975), Praha 2002 (= Práce z dějin vědy 4), s. 511-522.

Vzpomínky Josefa Šacha na Čeňka Zíbrta, Národopisný věstník 19 (61), 2002, s. 96-101.

Zapova Česko-Moravská kronika a koncepce českých dějin, Estetika 18, 2002, č. 2-4, s. 418-435.

Jan Květ - historik, jenž miloval české umění, Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech 39, 2002, č. 1, s. 66-69.

Prožitek emigrace u Františka Grause, Dějiny a současnost 24, 2002, č. 3, s. 34-36.

Antonín Knížek a sibiřská anabáze, in: Československé legie a první světová válka, České Budějovice 2002, s. 128-132.

Emanuel Chalupný, Josef Macek a "Adamité", Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech 38, 2001, č. 4, s. 277-280.

Význam úvah o světových dějinách na stránkách Československého časopisu historického, in: Blanka Zilynská - Petr Svobodný (edd.), Česká věda a Pražské jaro (1963-1970), Praha 2001, s. 305-311.

Vazby Josefa Šacha k Čeňku Zíbrtovi, Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech 38, 2001, č. 1, s. 78-82.

Velká válka v mikrosvětě Josefa Šacha, in: J. Petráš (ed.), Osobnosti a první světová válka, České Budějovice 2001, s. 24-28.

"Hospodář v práci a v skoumání" Josefa Šusty, in: K úloze a významu agrárního hnutí v českých a československých dějinách, Praha 2001, s. 347-352.

Antonín Rezek - prokletý básník?, Jihočeský sborník historický 69-70, 2001, s. 209-216.

Antonín Rezek a české vysoké školství v Brně, Dějiny vědy a techniky 8. Rozpravy Národního technického muzea v Praze, 2001, s. 71-73.

Antonín Rezek a Sborník historický (1883-1886), Český časopis historický 99, 2001, s. 823-837.

Nedopsaný dopis, Historický obzor 12, 2001, č. 1, s. 37-39.

Politická tematika v časopise Athenaeum, in: P. Marek (ed.), Tisk a politické strany. Sborník referátů připravených pro nerealizovanou konferenci "Tisk, jeho místo a role v dějinách a současnosti politických stran na území českých zemí a Československa, Olomouc 2001, s. 47-52.

Ruský generál L. G. Kornilov v českém meziválečném dějepisectví, in: J. Petráš (ed.), Regiony a první světová válka, České Budějovice 2001, s. 89-93.

Jedno uherské intermezzo. Studia budoucího rybníkáře Josefa Šusty v Uhrách, Dějiny a současnost 22, 2000, č. 4, s. 16-19.

Zákulisí vzniku české techniky v Brně v deníku Antonína Rezka, in: Osobnost v politické straně, Katedra politologie a evropských studií FF Palackého univerzity Olomouc, Olomouc 2000, s. 100-106.

Českobudějovická pobočka Univerzity Karlovy a její zánik roku 1953, in: Věda v Československu v letech 1953-1963, Práce z dějin vědy 1, Archiv Akademie věd ČR, Praha 2000, s. 89-93.

Výuka historiografie v Českých Budějovicích, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis - Facultas philosophica - historica 29, FF Univerzity Palackého Olomouc, Olomouc 2000, s. 245-246.

Alois Kaderka - domkář v politice, in: Politická a stavovská zemědělská hnutí ve 20. století, Studie Slováckého muzea 5, Slovácké muzeum Uherské Hradiště, Uherské Hradiště 2000, s. 235-237.

Postavení společenskovědních předmětů na Konzervatoři v Českých Budějovicích, in: V. Dvořák (ed.), Konzervatoře a odborné hudební vzdělání, Výzkumný ústav odborného školství Praha, Praha 2000, s. 33-36.

Kalistův pohled na Bohuslava Balbína, in: Zdeněk Kalista a kulturní historie. Z Českého ráje a Podkrkonoší - supplementum 6, Státní okresní archiv Semily, Semily 2000, s. 152-156.

Studijní cesta Jaroslava Bidla na Rus v letech 1897-1898, Scientific Papers of University of Pardubice, Series C, Institute of Languages and Humanities 3, 2000, s. 83-90.

"U nás v Čechách je zle i o potřeby životu nejnutnější..." (Snaha Antonína Rezka o hmotné zabezpečení Antonína Slavíčka), Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech 37, 2000, č. 4, s. 342-345.

Rybníkář Josef Šusta v Třeboni, Jihočeský sborník historický 68, Jihočeské muzeum České Budějovice, České Budějovice 1999, s. 187-198.

Dvě vzpomínky na Adolfa Heyduka, Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech 36, Jihočeské muzeum České Budějovice, České Budějovice 1999, č. 4, s. 289-292.

Zikmund Winter v době univerzitních studií. In: Zikmund Winter mezi historií a uměním, Ústav pro českou literaturu AV ČR, Rakovník 1999, s. 23 - 32.

Humanitní ideály v díle polního kuráta Josefa Šacha. In: Česká společnost a první světová válka, České Budějovice, Jihočeské muzeum, 1999, s. 37 – 39. (Spoluautorka Martina Jiroušková).

Historický klub a Josef Klik, Český časopis historický 97, 1999, s. 567 - 581.

Proticelibátní tendence v díle zběhlého faráře Josefa Šacha. In: Sex a tabu v české kultuře 19. století, Praha, Academia, 1999, s. 135-141. (Spoluautorka Martina Jiroušková)

Chalupného pojetí historie a filosofie dějin. In: Emanuel Chalupný, česká kultura, česká sociologie a Tábor, Praha, Filosofia, 1999, s. 101-105.

Historický klub v letech 1945 - 1955. In: Věda v Československu v letech 1945-1953, Praha, Karolinum, 1999, s. 417 - 423.

Jak ho viděla? Otokar Březina pohledem Anny Pammrové, Tvar 10, 1999, č. 4, s. 5.

Josef Šusta, nestor českého rybníkářství, Historický obzor 9, 1998, s. 33 - 34.

Anna Pammrová a český feminismus na přelomu 19. a 20. století. In: Umění a veřejnost v 19. století, Plzeň 1998, s. 137 - 142.

Starosti Josefa Klika s Josefem Pekařem v době protektorátu. In: Věda v českých zemích za druhé světové války. Práce z dějin Akademie věd, seria C, fasciculus 3, Praha 1998, s. 279 - 285.

František Kutnar a Josef Klik - kolegové a přátelé. In: Podíl Františka Kutnara a agrárního dějepisectví na formování obrazu české minulosti, Z Českého ráje a Podkrkonoší - supplementum 4, Semily 1998, s. 205 - 210.

O Baarovi (vzájemná korespondence Františka Teplého a Josefa Šacha), Výběr, Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech 35, 1998, s. 81 - 88.

O vzpomínkách Josefa Klika, Jihočeský sborník historický 66 - 67, 1997 - 1998, s. 134 - 138.

Výuka dějinám vědy a techniky na JČU, Dějiny vědy a techniky 5, Rozpravy Národního technického muzea 157, Praha 1998, s. 28-31 (elektronická verze).

K problematice třeboňského rybníkářství v 19. století. In: Dějiny vědy a techniky 5, Rozpravy Národního technického muzea 157, Praha 1998, s. 56-58.

Výuka dějin vědy a techniky na Jihočeské univerzitě. In: Dějiny vědy a techniky 5, Rozpravy Národního technického muzea 157, Praha 1998, s. 75-77.

Z mladých let Antonína Rezka. Pár poznámek k budoucímu životopisu historika a ministra krajana, Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech 35, 1998, s. 272-278.

Ještě jednou Otokar Březina očima Anny Pammrové. Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech 34, 1997, s. 49 - 52.

Region a regionální dějiny v díle Josefa Klika. Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech 34, 1997, s. 74 - 76.

Alkoholismus a Třeboňsko roku 1900. Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech 34, 1997, s. 215 - 216.

Odhalení pomníku rybníkáře Josefa Šusty v Třeboni před 70 lety, Výběr, Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech 34, 1997, s. 315 - 317.

Osudy českého historika za protektorátu. Příspěvek k životopisu Josefa Klika. Jihočeský sborník historický 65, 1996, s. 120 - 128.

 

Příspěvky prezentované na vědeckých konferencích v zahraničí

Mežslavjanskie kuľturnyje svjazy. Rezultaty i perspektivy issledovanij, Institut slavjanovedenija RAN, Moskva 12.-13. 11. 2019

ref. Vlijanie Okťabrskoj revolucii 1917 g. v Rossii na vozniknovenie Čechoslovakii? Peremeny v tolkovanii istoričeskich sobytij na protjaženii XX veka

Unions of States in the Past. Theory and Practice, Universytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Prawa I Administracji, Redakcja czasopisma Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Krakov 20.-21. 9. 2019

ref. Legal Aspects of Slovakia´s Unifications with the Emerging Czechoslovakia in the Interpretation by Vratislav Kalousek (spoluautorka Jitka Rauchová)

Wielkie tematy kultury w literaturách słowiańskich – Pamięć, XII Międzynarodowa Slawistyczna Konferencja Literaturoznawcza, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 16.-17. 5. 2019

ref. Proměny interpretace vzniku Československa v českém marxisticko-leninském myšlení

1939 – Rok zlomu. Slovensko a Európa na začiatku 2. svetovej vojny, Múzeum SNP, Banská Bystrica 23.-25. 4. 2019

ref. Slovensko v Českém časopise historickém v roce 1939

Konec Pervoj mirovoj vojny, raspad imperij i obrazovanije novych gosudarstv v Centralnoj i Jugo-Vostočnoj Evrope, Institut slavjanovedenija RAN, Vengerskij kulturnyj centr v Moskve, Moskva 12.-13. 11. 2018

ref. Jurističeskaja interpretacija svjazi Podkarpatskoj Rossii s Čechoslovakijej v tolkovanii Vratislava Kalouseka

The End of an Era. World War One and the Birth of a New World Order, Babeș-Bolyai University, Romanian Academy, Cluj-Napoca 18.-20. 10. 2018

ref. The Results of World War I and the Changes in Construction of Czech History

Słowianie w monarchii Habsburgów. Literatura, język, kultura, Institut Filologii Słowianskej Uniwersytetu Jagiellonskiego, Muzeum okręgowe w Nowym Sączu, Nowy Sącz 25.-27. 6. 2018

ref. Galicja w publicystyce Josefa Kalouska

Slovensko a Európa v roku 1948, Múzeum SNP, Historický ústav SAV, Vojenský historický ústav v Bratislave, Univerzita Mateja Béla v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 11.-12. 4. 2018

ref. Československo a sovětský blok pohledem Nové mysli 1948

A kiegyezés és a dualista korszak emlékezete Közép-Európában (Ohlas rakousko-uherského vyrovnání a období dualismu ve střední Evropě), ELTE (Eötvös Lorand University) Budapešť 10.-11. 10. 2017

ref. Josef Kalousek Cseh államjog müve, érvelés a dualizmus ellen (Kniha České státní právo Josefa Kalouska jako argument proti dualismu)

Slovensko a Európa v roku 1947, Múzeum SNP, Historický ústav SAV, Vojenský historický ústav v Bratislave, Univerzita Mateja Béla v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 26.-27. 4. 2017

ref. Tematizace Slovenska na stránkách časopisu Nová mysl

Constitutional History 2000-2015: New Research, New Ideas, New Perspectives, Jagiellonian University in Kraków, Faculty of Law and Administration, Kraków 19.-20. 9. 2016

ref. Constitutional History inn the Czech Republic 2000-2015: Research and Publication (spoluautorka Jitka Rauchová)

Ośrodki kultury dawnej Słowiańszczny i ich znaczenie dziejowe, Institut Filologii Słowianskej Uniwersytetu Jagiellonskiego, Muzeum okręgowe w Nowym Sączu, Nowy Sącz 27.-29. 6. 2016

ref. Historyk Josef Kalousek o dziejach czeskiego kielicha w okresie przedhusyckym

1946 – Rok po vojne. Slovensko a Európa 1946, Múzeum SNP, Historický ústav SAV, Vojenský historický ústav v Bratislave, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 27.-28. 4. 2016

ref. Zjazd slovenských historikov 1946 a česká historická veda

Zbrojne i ideologiczne konflikty w dawnym piśmiennictwe Słowian i ich echa w nowszej kulturze, Institut Filologii Słowianskej Uniwersytetu Jagiellonskiego, Muzeum okręgowe w Nowym Sączu, Nowy Sącz 22.-24. 6. 2015

ref. Války ve výkladu českého státního práva Josefa Kalouska

All Quiet on the Eastern Front? World War I in Central and Eastern Europe in the Experience of Soldiers, Social Groups and Local Communities, Institut Historii Uniwersytetu Jagiellonskiego, Kraków 23.-25. 10. 2014

ref. The Experience of WWI in the diares and memoirs of Karel Stloukal

Słowiańska mozaika kultur wobec historii (nie)tolerancji i waśni religijnych, Institut Filologii Słowianskej Uniwersytetu Jagiellonskiego, Muzeum okręgowe w Nowym Sączu, Nowy Sącz 16.-17. 6. 2014

ref. Jan Hus a Zdeněk Nejedlý, aneb mytologické tradice českého komunismu

Kulturní identita (Prizma – II. ročník); Filozofická fakulta Žilinské univerzity, Žilina 6.-9. 3. 2012

ref. Hledání vlastní identity: mládí historika Karla Stloukala

Církvi 19. a 20. storočia v slovenskej a českej historiografii; FF Katolickej univerzity v Ružomberku ve spolupráci s FF UP Olomouc, Ružomberok 22.-24. 4. 2009

ref. České náboženské dějiny v díle Martina Schulze Wessela

Die Weltkriege als symbolische Bezugspunkte: Polen, die Tschechoslowakei, die Ukraine und Deutschland nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg; Eberhards Karls Universität Tübingen, Institut für Osteuropäische Geschichte und Landeskunde, Freudenstadt-Lauterbad (SRN) 4.-7. 10. 2007

ref. Das Paradigma der tschechischen Kollaborationsgeschichtsschreibung: „Český mythus“  von Emanuel Vajtauer

Österreichisch-Tschechische Historikertage; Waldviertel Akademie, Universität Wien, Ost- und Südosteuropa Institut, Waidhofen an der Thaya 20.-21. 10. 2006

ref. Josef Macek und die Interpretierung der tschechischen marxistischen Historiographie

Separation of powers and parliamentarism. Law, doctrine, practice, 56th Conference of International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institution; ICHRPI, Jagiellonian University, Polish Academy of Arts and Sciences, Kraków 5.-8. 9. 2005

ref. Die Rolle des Historikers Josef Macek im tschechoslowakischen Parlament im Jahre 1968

Il concetto di Patria nella cultura ceca ed europea; Università degli Studi della Tuscia di Viterbo (Itálie), Viterbo 31. 3. 2004

ref. La casa a la patria  nella poesia ceca del terzo ultimo del secolo XIX: l´esempio Jaroslav Goll e Antonín Rezek

Pervaja mirovaja vojna v literature i kulture zapadnych i južnych Slavjan, Institut slavjanovedenija RAN, Moskva 25.-27. 11. 2003

ref. General L. G. Kornilov v češskoj mežvojennoj kulture

Historische Traumata II; Waldviertel Akademie (Rakousko), Eibenstein 9. 11. 2002

ref. Das Bild des Hussitentums in der tschechischen Geschichtsschreibung

 

Příspěvky prezentované na vědeckých konferencích v ČR

Zdeněk Kalista mezi historiografií a literaturou, Ústav dějin UK a archiv UK, Státní oblastní archiv v Praze, město Benátky nad Jizerou, Muzeum Mladoboleslavska, Benátky nad Jizerou 24. 9. 2020

ref. Croceho a Kalistovo pojetí baroka (spoluautorky Jitka Máchalová a Martina Halamová)

80 let od konce španělské občanské války - reflexe, osobnosti, interbrigadisté..., Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Plzeň 15. 10. 2019

ref. Španělsko v ohni Emanuela Vajtauera

Československo v letech 1986-1989, Ústav pro studium totalitních režimů, Jihočeské muzeum, České Budějovice 29.-30. 5. 2019

ref. Přestavba a časopis Nová mysl

Dílo Josefa Petráně a současná historická věda, Filozofická fakulta JU, České Budějovice 6.-7. 12. 2018

ref. Krajina a lidé Podblanicka

Akademik Josef Dobiáš (1882-1972), Masarykův ústav a Archiv AV ČR a Muzeum Vysočiny, Praha 20. 9. 2018

ref. Dobiášovo vědecké dílo v kontextu české a evropské historiografie

100 let od vzniku Československa – 1918/2018, Fakulta filozofická ZČU – Filozofická fakulta JU, Plzeň 23.-24. 5. 2018

ref. Připojení Slovenska a Podkarpatské Rusi k Československu v interpretaci Vratislava Kalouska

Manifest českých spisovatelů. Naděje a obavy jara 1917, MUA AV ČR a Badatelský nadační fond Anny a Jaroslava Krejčích, Praha 16. 5. 2017

ref. Jaroslav Goll a Josef Pekař v české politice roku 1917

Václav Chaloupecký a otazníky české a slovenské historiografie a kultury, Pekařova společnost Českého ráje, Ústav dějin – Archiv UK, FP-HaP TU Liberec, Regionální muzeum a Galerie v Jičíně, Jičín 21.-22. 4. 2017

ref. Václav Chaloupecký jako dědic Josefa Kalouska a Josefa Pekaře

Československo v letech 1968-1971, Jihočeské muzeum, Ústav pro studium totalitních režimů, České Budějovice 25.-26. 5. 2016

ref. „Na přelomu“, aneb „Jak dál v práci strany“ podle časopisu Nová mysl v letech 1968-1971

Historik Josef Kalousek: historiografie, politika, kultura a společnost druhé poloviny 19. století, FF JU, MUA AV ČR, ANM, Praha 26. 10. 2015

ref. Josef Kalousek a česká historická věda

Mimouniverzitní vědecké instituce v letech 1890-2015, MUA AV ČR, NTM, Praha 28.-29. 5. 2015

ref. Josef Kalousek a české učené společnosti: Královská česká společnost nauk a Česká akademie věd a umění

Československo v letech 1963-1967, Jihočeské muzeum, Ústav pro studium totalitních režimů, Státní okresní archiv České Budějovice, České Budějovice 20.-21, 5. 2015

ref. Moderní dějiny a časopis Nová mysl v roce 1965

Co po 25 letech od Listopadu 1989 víme a nevíme?, ÚSD AV ČR, Praha 14. 11. 2014

panelová diskuse – blok Institucionální základna

Formování vědního oboru národních právních dějin ve střední Evropě, Pocta prof. Jaromíru Čelakovskému (1846-1914), MUA AV ČR a Právnická fakulta UK, Praha 4.-6. 11. 2014

ref. „Koudel hoří.“ Korespondence Jaromíra Čelakovského a Josefa Kalouska jako obraz vzájemného vztahu?

Vzpomínky na první světovou válku, Jihočeské muzeum, České Budějovice 16. 10. 2014

ref. Karel Stloukal ve víru první světové války

Deutsch ohne Grenzen, PF a FF JU, České Budějovice 16.-18. 9. 2014

ref. Wiener Studienjahre des Historikers Karel Stloukal

Reprezentace nacionality jako mocenská strategie v literárních textech, Filozofická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice 17.-18. 6. 2013

ref. Nemoc času Roberta Pazziho jako reprezentace bezčasí moci

„Naše měna je pevná“. Šedesát let od první protikomunistické vzpoury v Československu, Fakulta pedagogická Západočeské univerzity, Plzeň 31. 5. – 1. 6. 2013

ref. Sjezd maďarských historiků jako počátek spolupráce historiků východního bloku

Karel Kazbunda, kulturní dědictví a mezinárodní právo, Pekařova společnost Českého ráje, Národní archiv Praha, Regionální muzeum a galerie, Jičín 19.-20. 4. 2013

ref. Dějiny kultury v pojetí Ernsta Bernheima

Kultura a společnost v letech 1939-1949, Národní muzeum Praha, Praha 7.-8. 12. 2012

ref. Léta 1939-1949 v životě historika Karla Stloukala

Věda, kultura a politika v československo-italských vztazích 1918-1951, Filozofická fakulta Jihočeské univerzity a Státní okresní archiv České Budějovice, České Budějovice 19.-21. 9. 2012

ref. Československo-italské vztahy 1918-1951

Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii; Státní oblastní archiv Praha, Státní okresní archiv Benešov, Muzeum Podblanicka, Vlašim 24.-25. 11. 2011

ref. Regionální dějiny v Časopise Společnosti přátel starožitností v letech 1946-1962

X. sjezd českých historiků; Historický klub 1872 – Sdružení historiků Čech, Moravy a Slezska, Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Ostrava 14.-16. 9. 2011

ref. Česká historiografie na počátku 21. století – mezi příběhem, strukturou a teorií

Karel Jaromír Erben a úloha paměťových institucí v dnešní době; Pekařova Společnost Českého ráje, LA PNP, Malá Skála 14.-16. 4. 2011

ref. Karel Jaromír Erben a Antonín Rezek – tchán a zeť

Vyjděte ze školních světnic; Muzeum Komenského v Přerově, Přerov 5.-6. 10. 2010

ref. Josef Klik a jindřichohradecká junobrana za první světové války

Kommunistische Eliten in der Tschechoslowakei 1945-1989;  Collegium Carolinum München, Všeodborový archiv ČMKOS, Praha 15. 9. 2009

ref. Možnosti historiků (spolu)určovat výklad dějin v éře komunismu

Poslední týdny války, první týdny míru, Jihočeské muzeum, České Budějovice 15. 5. 2009

ref. Hodnocení německého fašismu komunistou Pavlem Reimanem roku 1946

Ein Bruderzwist im Hause Habsburg (1608-1611); FF JU, Historische Kommission der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Arbeitkreis Höfe des Hauses Österreich, Český Krumlov 13.-15. 10. 2008

ref. Der Bruderzwist in der tschechischen Historiographie des 19. und 20. Jahrhunderts

Proměny diskursu české marxistické historiografie; Filozofická fakulta JU, České Budějovice 1.-3. 10. 2008

ref. Česká marxistická historiografie. Diskurs a možnosti výzkumu jeho proměn

Čas zdravého ducha v zdravém těle, Filozofická fakulta Jihočeské univerzity, Kostelec nad Vltavou 23.-25. 5. 2008

ref. Zdraví tělesné a duševní ve Vzpomínkách S. K. Neumanna

„Peníze a jejich lidé“. Role peněz a jejich užití od středověku do moderní doby; Filozofická fakulta Univerzity Pardubice, Pardubice 15.-16. 5. 2008

ref. Peníze nebo prestiž? (Soudní spor o autorství Vančurových Obrazů z dějin národa českého)

Fronta a týl, Jihočeské muzeum, České Budějovice 16. 5. 2008

ref. Jaroslav Charvát a druhá světová válka

Slovensko mimo Slovensko / Slovensko mimo Slovenska; Filozofická fakulta MU Brno, Literární informační centrum Bratislava, Brno 4. 12. 2007

ref. Slovenské dějiny a Maketa (spoluautor Josef Blüml)

„Devatenácté století v nás.“ mýty, symboly, instituce, vzory chování a myšlení, které nás přežily; Historický ústav AV ČR, Filozofická fakulta UK, Praha 29. 5.- 1. 6. 2007

ref. Mýtus zaprodance: W. W. Tomek v české historiografii

Hrdinství, statečnost, strach, Jihočeské muzeum, České Budějovice 4. 5. 2007

ref. Jaroslav Charvát a Vančurovy Obrazy z dějin národa českého

Společná hranice 1945-1953; Waldviertelalademie Weidhofen an der Thaya a Jihočeské muzeum, České Budějovice 15. 3. 2007

ref. Problémy interpretace české historiografie doby nástupu komunismu (simultánně tlumočeno do němčiny)

Třináct let po / Trinásť rokov po; FF MU, Literárne informačné centrum Bratislava, Brno 7. 12. 2006

ref. „Československá“ historiografie 1918-1992 – realita nebo fikce?

Český romantismus – jiskření a záblesky; HÚ AV ČR, PedF ZČU, Radnice 25.-27. 9. 2006

ref. František Palacký pohledem Gollovy „školy“

23. světový kongres Společnosti pro vědy a umění / 23RD World Congress of Czechoslovak Society of Arts and Sciences – Czech and Slovak Culture and Science in international Context; SVU, JU, České Budějovice 25. 6. – 2. 7. 2006

ref. Od Paříže k Vídni (Československo a kongresy let 1950-1965) / From Paris to Vienna (Czechoslovakia and Congresses in 1950-1965)

Kolaborace. Kolaborace? Kolaborace!; Jihočeské muzeum, České Budějovice 5. 5. 2006

ref. Vajtauerův Český mythus jako paradigmatický text české kolaborační historiografie

Česká a slovenská slavistika na počátku 21. století (stav – metodologie – mezinárodní souvislosti); FF MU, Brno 12. 12. 2005

ref. Slovanství versus germánství: polemiky Oswalda Balzera a Josefa Pekaře s Theodorem Mommsenem jako neukončený problém

Čas moderny, Historický ústav Jihočeské univerzity, Kostelec nad Vltavou 28.-29. 5. 2005

ref. Jaroslav Goll – překladatel Charlese Baudelaira

Jedna generace – dvě války, Jihočeské muzeum, České Budějovice 13. 5. 2005

ref. Dva historici za dvou válek. Zamyšlení nad působením Josefa Klika a Josefa Šacha

Historie jako politika (1818-1905); Muzeum východních Čech, Technische Universität Chemnitz, FF Univerzity Pardubice, Hradec Králové 28.-29. 4. 2005

ref. Historik W. W. Tomek

Ruralismus, jeho kořeny a dědictví; Pekařova společnost Českého ráje, LA PNP, ÚČL AV ČR, Sedmihorky 22.-23. 4. 2005

ref. Střety a paralely českého ruralismu a katolické literatury (spoluautorka M. Halamová)

Jaroslav Goll a jeho žáci; Historický ústav JU, SOkA Č. Budějovice, České Budějovice 6.-8. 4. 2005

ref. Jaroslav Goll a jeho role v českém dějepisectví

22. seminář pro vyučující dějinám věd a techniky; Národní technické muzeum, Praha 14.-15. 2. 2005

ref. Jihočeské biologické centrum 1981-1990 v dobové publicistice

Aktuální slovakistika a její kontexty; FF MU, MK SR, Brno 3. 12. 2004

ref. Historik Václav Chaloupecký a Slovensko (spoluautor J. Blüml)

Aloys Skoumal (1904-1988) v průsečíku cest české kultury 20. století, Historický ústav Jihočeské univerzity, České Budějovice 11.-12. 11. 2004

ref. Křesťanství jako orientační mezník Bohdana Chudoby

54th Conference of International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institution (ICHRPI); ICHRPI, Národní muzeum, Senát Parlamentu ČR, HÚ AV ČR, Praha 7.-10. 9. 2004

ref. Die tschechische ständische Politik des 15.-17. Jhs. im Werk des Historikers Antonín Rezek

Čas výstavního ruchu, Historický ústav Jihočeské univerzity, Kostelec nad Vltavou 29.-30. 5. 2004

ref. Lakrimanti aneb česká literatura pohledem Švandy Dudáka v polovině 90. let 19. století

Vzdělání a osvěta v české kultuře 19. století, ÚČL AV ČR, Archiv města Plzně, Plzeň 4.-6. 3. 2004

ref. Studia Karla Stloukala ve Vídni a Římě (v korespondenci Jaroslavu Gollovi)

Věda v exilu; VCDV, Praha 11.-12. 11. 2003

ref. Vztahy Josefa Macka s exilovou historiografií

Obraz první světové války v umění a vědě, Jihočeské muzeum, České Budějovice 7. 11. 2003

ref. Obraz války v románech Bohumila Zahradníka-Brodského

Čas pádu Rukopisů, Historický ústav Jihočeské univerzity, Kostelec nad Vltavou 24. 5. 2003

ref. Jaroslav Goll a Rukopisy

František Ladislav Rieger a česká společnost 2. poloviny 19. století; FF UK, Historický ústav JU, Pekařova společnost Českého ráje, Semily 25.-26. 4. 2003

ref. František Ladislav Rieger v české historiografii (spoluautor J. Blüml)

František Graus – člověk a historik, Výzkumné centrum pro dějiny vědy, Praha 10. 12. 2002

ref. Světové dějiny v díle Františka Grause

Místo národních jazyků ve výchově, školství a vědě v habsburské monarchii 1867-1918 / Position of National Languages in Education, educational System and Science of the Habsburg Monarchy; USD AV ČR, UD-A UK, VCDV, Praha 18.-19. 11. 2002

ref. Jazyky v životě a díle Antonína Rezka

Armáda, společnost a první světová válka, Jihočeské muzeum, České Budějovice 8. 11. 2002

ref. Odraz první světové války v životě studenta Josefa Klika

Čeněk Zíbrt a kulturní historie – Zíbrtův Kostelec I, Historický ústav Jihočeské univerzity, Kostelec nad Vltavou 24.-25. 5. 2002

ref. Ernst Bernheim v kontextu německé a české kulturní historie

Husitologické bádání v 50. a 60. letech 20. století, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy a Výzkumné centrum pro dějiny vědy, Praha 16. 1. 2002

ref. Husitologické dílo Josefa Macka (50.-60. léta)

Věda v Československu v období normalizace; USD AV ČR, VCDV, Praha 21.-22. 11. 2001

ref. Josef Macek – mezi represí a odpustky

Československé legie a první světová válka, Jihočeské muzeum, České Budějovice 9. 11. 2001

ref. Antonín Knížek a sibiřská anabáze

Střety národních a univerzálních modelů v české kultuře 1800-1918; PedF JU, České Budějovice 25.-27. 9. 2001

ref. Zapova Česko-Moravská kronika a koncepce českých dějin

Osobnosti a první světová válka, Jihočeské muzeum, České Budějovice 10. 11. 2000

ref. Velká válka v mikrosvětě Josefa Šacha

Česká věda a Pražské jaro (1963-1970); UD-A UK, A AV ČR, USD AV ČR, VCDV, Praha 22.-23. 11. 2000

ref. Význam diskuse o světových dějinách na stránkách Československého časopisu historického

Zdeněk Kalista a kulturní historie; LA PNP Praha, Pekařova společnost Českého ráje v Turnově, Sedmihorky 14.-15. 4. 2000

ref. Kalistův pohled na Bohuslava Balbína

17. seminář pro vyučující dějinám věd a techniky; Národní technické muzeum, Praha 10.-11. 2. 2000

ref. Antonín Rezek a české vysoké školství v Brně

Věda v Československu v letech 1953-1963; Archiv AV ČR, UD-A UK, Praha 23.-24. 11. 1999

ref. Českobudějovická pobočka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a její zánik v roce 1953

IV. muzikologická konference; Výzkumný ústav odborného školství Praha, Konzervatoř Brno, Brno 11. 11. 1999

ref. Postavení společensko-vědních předmětů na Konzervatoři v Českých Budějovicích

Regiony v období první světové války, Jihočeské muzeum, České Budějovice 12. 11. 1999

ref. Ruský generál L. G. Kornilov v českém meziválečném dějepisectví

Úloha osobností v dějinách politických stran na území českých zemí a Československa v 19. a 20. století; FF UP, HÚ AV ČR, FF MU, Olomouc 19.-20.10. 1999

ref. Zákulisí vzniku české techniky v Brně v deníku Antonína Rezka

Úloha a význam agrárního hnutí v českých a československých dějinách, FF UK Praha, Severoamerický výbor na podporu památky českého a slovenského agrárního hnutí, University of West Florida, Oakland University, Okresní muzeum Českého ráje v Turnově, Sedmihorky 24.-26. 6. 1999

ref. 2x „Hospodář v práci a v skoumání“ Josefa Šusty

Historiografie v učebních plánech vysokoškolské přípravy studentů historických oborů. Možnosti a meze, Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc 27.-28. 4. 1999

ref. Historiografie a její úloha ve výuce kulturních dějin

16. seminář pro vyučující dějinám věd a techniky, Národní technické muzeum, Praha 15.-16. 2. 1999

ref. K problematice třeboňského rybníkářství v 19. století

Válka našich dědů, aneb Češi a 1. světová válka, Jihočeské muzeum, České Budějovice 20. 11. 1998

ref. Humanitní ideály v díle polního kuráta Josefa Šacha (spoluautorka M. Halamová)

Věda v Československu 1945-1953; Archiv AV ČR, Ústav dějin – Archiv UK, Praha 18.-19. 11. 1998

ref. Historický klub v letech 1945-1955

Emanuel Chalupný, česká kultura, česká sociologie a Tábor, Filosofický ústav AV ČR, Tábor 2.-3. 10. 1998

ref. Chalupného pojetí historie a filosofie dějin

František Palacký a jižní Čechy, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice 19. 5. 1998

ref. František Palacký a Gollova škola

Podíl Františka Kutnara a agrárního dějepisectví na formování obrazu české minulosti; Pekařova společnost Českého ráje v Turnově, Vysoká škola pedagogická Hradec Králové, Okresní muzeum Českého ráje v Turnově, Sedmihorky 24.-25. 4. 1998

ref. František Kutnar a Josef Klik – kolegové a přátelé

15. seminář pro vyučující dějinám věd a techniky; Národní technické muzeum, Praha 6.-7. 2. 1998

ref. Výuka dějin vědy a techniky na Jihočeské univerzitě

Věda v českých zemích za druhé světové války; Archiv AV ČR, Praha 18.-19. 11. 1997

ref. Starosti Josefa Klika s Josefem Pekařem v době protektorátu

J. V. Šimák a poslání regionální historiografie v dnešní době; Pekařova společnost Českého ráje, Asociace muzeí a galerií v Praze, Okresní muzeum Českého ráje v Turnově, Hrubá Skála 10.-11. 5. 1996

ref. Region jako východisko vědecké a popularizační tvorby Josefa Vítězslava Šimáka a Josefa Klika

Umění a veřejnost v 19. století, Státní vědecká knihovna v Plzni, Plzeň 7.-8. 3. 1996

ref. Anna Pammrová a český feminismus na přelomu 19. a 20. století

 

Recenze a anotace

JIROUŠEK Bohumil. Jan Štemberk, Pěšky, na lyžích, na kole, lodí či autem. K dějinám československé turistiky v letech 1945-1968 (2017), Jihočeský sborník historický 87, 2018, s. 437-438.

JIROUŠEK Bohumil. Dalibor Vácha. Srdce tak bohaté na život. Rudolf Medek a jeho doba (1890-1940) (2017), Jihočeský sborník historický 87, 2018, s. 436-437.

JIROUŠEK Bohumil. Helena Pavličíková, František Mareš. Od fyziologie k filosofii (2017), Jihočeský sborník historický 87, 2018, s. 435-436.

JIROUŠEK Bohumil. Lubomír Tyllner, Písně, letanie a modlitby, které při pohřbech zpívati se mohou (2017), Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech 55, 2018, č. 2, s. 129.

JIROUŠEK Bohumil. Karel Beneš, Apologia pro vita mea / Apologie mého života (2018), Jihočeský sborník historický 86, 2017, s. 606.

JIROUŠEK Bohumil. Andrej Tóth, Maďarsko ve dvacátých letech 20. století (2015), Jihočeský sborník historický 86, 2017, s. 605-606.

JIROUŠEK Bohumil. Martin Vašš Bratislavská umelecká bohéma v rokoch 1920-1945 (2016), Český časopis historický 115, 2017, s. 875-877.

JIROUŠEK Bohumil. G. A. Bremner – Jonathan Comlin (edd.), Making History. Edward Augustis Freeman and Victorian Cultural Politics (2015), Český časopis historický 115, 2017, s. 607-608.

JIROUŠEK Bohumil. Jaroslav Pánek, Historici mezi vědou a vědní politikou (2016), Český časopis historický 115, 2017, s. 579-581.

JIROUŠEK Bohumil. Carlo Moos, Habsburg post mortem. Betrachtungen zum Weiterleben der Habsburgermonarchie (2016), Český časopis historický 115, 2017, s. 606-607.

JIROUŠEK Bohumil. Marek Syrný, Slovenskí komunisti v rokoch 1939-1944. Náčrt dejín Komunistickej strany Slovenska v odboji a v povstaní (2013), Český časopis historický 114, 2016, s. 1138-1139.

JIROUŠEK Bohumil. Jozef Lettrich (edd. I. Guba – M. Syrný), Publicistika (1945-1948). Články – Prejavy – Rozhovory (2014), Český časopis historický 114, 2016, s. 1139-1140.

JIROUŠEK Bohumil. Zoltán Zilizi (ed.), Esterházy Jánosról a közep-európai dialógus jegyében / O Jánosovi Esterházym v duchu středoevropského dialógu (2016), Český časopis historický 114, 2016, s. 1135-1136.

JIROUŠEK Bohumil. Krzystzof Ożóg – Krzysztof Fokt – Maciej Mikuła et alii, Profesorowie Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego I (2015); Przemyslaw M. żukowski, Profesorowie Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego II (2014), Český časopis historický 114, 2016, s. 1119.

JIROUŠEK Bohumil. Josef Petráň – Lydia Petráňová, Filozofové dělají revoluci (2015), Jihočeský sborník historický 85, 2016, s. 480-481.

JIROUŠEK Bohumil. Jaroslav Pánek. Češi a Jihoslované. Kapitoly ze vzájemných vztahů (2015), Jihočeský sborník historický 85, 2016, s. 481-482.

JIROUŠEK Bohumil. Miroslav Vaněk – Pavel Mücke, Velvet Revolutions (2016), Jihočeský sborník historický 85, 2016, s. 483-484.

JIROUŠEK Bohumil. Jaroslav Pánek, Historici mezi domovem a světem (2013), Český časopis historický 113, 2015, s. 214-218.

JIROUŠEK Bohumil. Jiří Knapík a kol., Děti, mládež a socialismus v 50. a 60. letech (2014), Jihočeský sborník historický 84, 2015, s. 525-526.

JIROUŠEK Bohumil. Jaroslava Hoffmannová, Václav Novotný (1869-1932). Život a dílo univerzitního profesora českých dějin ((2014), Jihočeský sborník historický 83, 2014, s. 500.

JIROUŠEK Bohumil. V. E. Bagdasarjan – I. B. Orlov – J. J. Šnajdgen – A. A. Fedulin – K. A. Mazin, Sovětskoje zazerkalje. Innostrannyj turizm v SSSR v 1930-1980-je gody (2013), Jihočeský sborník historický 83, 2014, s. 504-505.

JIROUŠEK Bohumil. Maciej Górny, „Die Wahrheit ist aud unserer Seite.“ Nation, Marxismus und Geschichte im Ostblock (2011), Český časopis historický 110, 2012, s. 160-161.

JIROUŠEK Bohumil. Martin Valenta, Revoluce na pořadu dne. Kritická teorie Frankfurtské školy a její recepce v německém protestním levicovém hnutí šedesátých let dvacátého století, Frakci Rudé armády a německé strany zelených: diskursivní analýza (2011), Český časopis historický 110, 2012, s. 162-163.

JIROUŠEK Bohumil. Michal Pullmann, Konec experimentu. Přestavba a pád komunismu v Československu (2011), Český časopis historický 110, 2012, s. 163-164.

JIROUŠEK Bohumil. Daniela Brádlerová – Jan Hálek (edd.), „Drahý pane kancléři...“ Vzájemná korespondence Milady Paulové a Přemysla Šámala (2011), Práce z dějin Akademie věd 4, 2012, s. 293-294.

JIROUŠEK Bohumil. Josef Blüml (ed.), Vorařská kronika Františka Vondráška z Purkarce (2012), Jihočeský sborník historický 81, 2012, s. 390-391.

JIROUŠEK Bohumil. Korespondence T. G. Masaryk – Antonín Rezek (2011). Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech 48, 2011, s. 132.

JIROUŠEK Bohumil. Adam Hudek, Najpolitickejšia veda. Slovenská historiografia v rokoch 1948-1968 (2010). Dějiny – Teorie – Kritika 7, 2011, s. 380-383.

JIROUŠEK Bohumil. Jan Bílek – Helena Kokešová – Vlasta Quagliatová (eds.), Korespondence T. G. Masaryk – Antonín Rezek (2011). Dějiny a současnost 33, 2011, č. 7, s. 46.

JIROUŠEK Bohumil. Maciej Górny, „Die Wahrheit ist auf unserer Seite.“ Nation, Marxismus und Geschichte im Ostblock (2011). Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Ländern 51, 2011, s. 541-542.

JIROUŠEK Bohumil. Adam Hudek, Najpolitickejšia veda. Slovenská historiografia v rokoch 1948-1968 (2010), H-SOZ-U-KULT (HU Berlin) 1. 9. 2011.

JIROUŠEK Bohumil. Ivan Hlaváček, O mých předchůdcích i současnících. Soubor studií k dějinám archivnictví, historiografie a pomocných věd historických, Český časopis historický 109, 2011, s. 863.

JIROUŠEK Bohumil. Helena Kokešová – Vlasta Quagliatová (edd.), Korespondence T. G. Masaryk – staročeši (2009), Jihočeský sborník historický 80, 2011, s. 308.

JIROUŠEK Bohumil. Robert Gildea – Anne Simonin (edd.), Writing Contemporary History (2008), Český časopis historický 108, 2010, s. 143.

JIROUŠEK Bohumil. Christiane Brenner, „Zwischen Ost und West“. Tschechische politische Diskurse 1945-1989 (2009). Dějiny – Teorie – Kritika 7, 2010, s. 132-136.

JIROUŠEK Bohumil. Tadeusz Paweł Rutkowski, Polskie Towarzystwo Historyczne w latach 1945-1958. Zarys dziejów (2009). Dějiny – Teorie – Kritika 7, 2010, s. 293-296.

JIROUŠEK Bohumil. Jaroslava Hoffmannová, Institucionální zázemí humanitních a sociálních věd v českých zemích v letech 1848-1952 (2009). Práce z dějin Akademie věd 2, 2010, s. 179-181.

JIROUŠEK Bohumil. Veronika Středová, Počátky formování konceptu mentalit v české historiografii (2008). Jihočeský sborník historický 79, 2010, s. 253-254.

JIROUŠEK Bohumil. Jiří Lach, Laichterovo nakladatelství a projekt České dějiny. Studie a edice (2008). Jihočeský sborník historický 79, 2010, s. 254-255.

JIROUŠEK Bohumil. Angelo Maria Ripellino (a cura di Antonio Pane), L´ora di Praga. Scritti sul dessenso e sulla representatione in Cecoslovacchia e nell´Europa dell´Est (1963-1973), Jihočeský sborník historický 77-78, 2008-2009, s. 455-456.

JIROUŠEK Bohumil. Jiří Štaif, František Palacký. Život, dílo, mýtus (2009). Dějiny – Teorie – Kritika 6, 2009, s. 144-148.

JIROUŠEK Bohumil. Josef Blüml, Josef Šusta. Úvahy o dějinách a dějepisectví (2006). Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech 46, 2009, s. 293.

JIROUŠEK Bohumil. Stefan Albrecht – Jiří Malíř – Ralph Melville (edd.), Die „sudetendeutsche Geschichtsschreibung“ 1918-1960. Zur Vorgeschichte und Gründung der Historischen Kommission der Sudetenländer (2008). Dějiny – Teorie – Kritika 5, 2008, s. 307-310.

JIROUŠEK Bohumil. Christiane Brenner – Peter Heumos (Hrsg.), Sozialgeschichtliche Kommunismusforschung. Tschechoslowakei, Polen, Ungarn und DDR 1848-1948 (2005), Český časopis historický 105, 2007, s. 771-772.

JIROUŠEK Bohumil. Tomáš Borovský – Jiří Lach (edd.), Josef Šusta a František Hrubý ve vzájemné korespondenci, Jihočeský sborník historický 76, 2007, s. 277-278.

JIROUŠEK Bohumil. Christiane Brenner – K. Erik Franzen – Peter Haslinger – Robert Luft (Hrsg.), Geschichtsschreibung zu den böhmischen Ländern im 20. Jahrhundert (2006), Jihočeský sborník historický 76, 2007, s. 298-299.

JIROUŠEK Bohumil. Jitka Radimská, Knihovna šlechtičny. Francouzské knihy Marie Ernestiny z Eggenbergu na zámku v Českém Krumlově (2007), Jihočeský sborník historický 76, 2007, s. 300.

JIROUŠEK Bohumil. Palmiro Togliati (ed. Giuseppe Vacca), Sul fascismo (2004), Český časopis historický 104, 2006, s. 178-179.

JIROUŠEK Bohumil. Doubravka Olšáková – Zdeněk Vybíral (edd.), Husitský Tábor a jeho postavení v české historiografii v 70. a 80. letech 20. století (2004). Soudobé dějiny 12, 2005, s. 847-849.

JIROUŠEK Bohumil. Nadia Boccara – Gaetano Platania (edd.), Viaggi e paesaggio (2005), Český časopis historický 103, 2005, s. 951-952.

JIROUŠEK Bohumil. Giovanni Sabbatucci – Vittorio Vidotto, Il mondo contemporaneo. Dal 1848 a oggi (2005), Český časopis historický 103, 2005, s. 954-955.

JIROUŠEK Bohumil. Michal Svatoš – Luboš Velek – Alice Velková (edd.), Magister noster. Sborník statí věnovaných in memoriam prof. PhDr. Janu Havránkovi, CSc. (2005), Jihočeský sborník historický 74, 2005, s. 363-364.

JIROUŠEK Bohumil. Jurij Ivanovič Semjonov, Filosofija istorii (2003). Český časopis historický 102, 2004, s. 399-400.

JIROUŠEK Bohumil. Ernst Nolte, Esistenza storica. Fra inizio e fine della storia (2003). Český časopis historický 102, 2004, s. s. 654-655.

JIROUŠEK Bohumil. Jiří Lach. Josef Šusta 1874-1945. A History of a Life / A Life in History (2003). Český časopis historický 102, 2004, s. 654-655.

JIROUŠEK Bohumil. Peter Burke, Francouzská revoluce v dějepisectví. Škola Annales (1929-1989) (2004), Jihočeský sborník historický 73, 2004, s. 266-267.

JIROUŠEK Bohumil. František Šmahel (ed.), Učenci očima kolegů a žáků (2004), Jihočeský sborník historický 73, 2004, s. 267-268.

JIROUŠEK Bohumil. Jihočeské muzeum – historie a sbírky (2003), Jihočeský sborník historický 73, 2004, s. 270-271.

JIROUŠEK Bohumil. Tomáš Hermann, Emanuel Rádl a české dějepisectví (2002). Český časopis historický 101, 2003, s. 698-699.

JIROUŠEK Bohumil. Gaetano Platania (ed.), L´Europa centro-orientale e gli archivi (2003). Český časopis historický 101, 2003, s. 952-953.

JIROUŠEK Bohumil. František Kavka, Ohlédnutí za padesáti lety ve službě českému dějepisectví (2002). Jihočeský sborník historický 72, 2003, s. 276.

JIROUŠEK Bohumil. Georg G. Iggers, Dějepisectví ve 20. století (2002). Jihočeský sborník historický 72, 2003, s. 244-246.

JIROUŠEK Bohumil. Dagmar Blümlová (ed.), 10 let kulturní historie v Českých Budějovicích (2001). Český časopis historický 100, 2002, s. 156-157.

JIROUŠEK Bohumil. Jiří Lach, Josef Šusta a Dějiny lidstva (2001). Český časopis historický 99, 2001, s. 869.

JIROUŠEK Bohumil. Matthias Middell (Hg.), Historische Zeitschriften im internationalen Vergleich (1999). Český časopis historický 99, 2001, s. 870-871.

JIROUŠEK Bohumil. Dagmar Blümlová (ed.), Válečný zápisník Rudolfa Hrubce 15. 3. 1939 – 21. 3. 1941 (2001). Český časopis historický 99, 2001, s. 896.

JIROUŠEK Bohumil. Marie Červinková-Riegrová (ed. R. Sak), Bernard Bolzano (2001). Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech 38, 2001, s. 349-350.

JIROUŠEK Bohumil. Josef Petráň, Příběh Ouběnic v podblanické krajině do roku 1918 (2000). Jihočeský sborník historický 69-70, 2000-2001, s. 236-237.

JIROUŠEK Bohumil. Táborský archiv 9, 1999. Jihočeský sborník historický 69-70, 2000-2001, s. 234-235.

JIROUŠEK Bohumil. Robert Sak – Zdeněk Bezecný, Dáma z rajského ostrova (2000). Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech 37, 2000, s. 161-162.

JIROUŠEK Bohumil. Encyklopedie Českých Budějovic (1998). Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Ländern 41, 2000, č. 2, s. 443.

JIROUŠEK Bohumil. Profesora Augusta Sedláčka listy důvěrné (1996). Český časopis historický 97, 1999, s. 422.

JIROUŠEK Bohumil. Milena Lenderová, K hříchu i k modlitbě (1999). Jihočeský sborník historický 68, 1999, s. 388.

JIROUŠEK Bohumil. Josef Hanzal, Cesty české historiografie 1945-1989 (1999). Jihočeský sborník historický 68, 1999, s. 399.

JIROUŠEK Bohumil. Dagmar a Josef Blümlovi, Radokovo Kaladý (1996). Dagmar a Josef Blümlovi, Matěj Kopecký 1775-1847 (1997). Jihočeský sborník historický 66-67, 1997-1998, s. 197-198.

JIROUŠEK Bohumil. Václav Bůžek (ed.), Příspěvky ke každodenní kultuře novověku, Opera historica 4, 1995. Jihočeský sborník historický 65, 1996, s. 237-239.

JIROUŠEK Bohumil. Božena Kopičková (ed.), August Sedláček a pomocné vědy historické (1995). Jihočeský sborník historický 65, 1996, s. 243-244.

 

Přednášky v zahraničí

- Institut Slavjanovedenija RAN Moskva (Rusko), 29. 4. 2014 přednáška Češskaja istoriografija v 1937-1947 gg. – složnyj period meždu dvuma sjezdami čechoslovackich istorikov

- Università degli Studi della Tuscia di Viterbo (Itálie), 5. 5. 2008 přednáška Czech baroque culture – style, art and interpretation

- Università degli Studi della Tuscia di Viterbo (Itálie), 18. 9. 2007 přednáška L´Europa centro-orientale all´indomani della caduta dei regimi comunisti

- Università degli Studi della Tuscia di Viterbo (Itálie), 15. 5. 2007 přednáška Vladislav Vančura – život a dílo

- Università degli Studi della Tuscia di Viterbo (Itálie), 19. 9. 2006 přednáška Il poeta O. Březina: l´opera e l´epistolario

- Università degli Studi della Tuscia di Viterbo (Itálie), 16. 5. 2006 přednáška Maggio come motivo nella storia ceca oggi

- Università degli Studi della Tuscia di Viterbo (Itálie), 29. 6. 2005 přednáška Jaroslav Goll – il storico ceco

- Università degli Studi della Tuscia di Viterbo (Itálie), 28. 6. 2005 přednáška Tra storia e politica: Josef Macek e František Graus

- Università degli Studi della Tuscia di Viterbo (Itálie), 16. 3. 2005 přednáška L´Esordio di Masaryk nella cultura e società ceca negli anni 80 dell´800

- Università degli Studi della Tuscia di Viterbo (Itálie), 15. 3. 2005 přednáška La Storiografia ceca del XX seccolo

- Università degli Studi della Tuscia di Viterbo (Itálie), 25. 6. 2004 přednáška Česká kultura konce 19. století

- Università degli Studi della Tuscia di Viterbo (Itálie), 25. 3. 2004 přednáška Letteratura di XIX seccolo

- Università degli Studi della Tuscia di Viterbo (Itálie), 9. 4. 2003 přednáška Il poeta Otokar Březina (1868-1929): l´opera letteraria e l´epistolario

 

Spolu/organizace konferencí

2018 – 100 let od vzniku Československa 1918/2018, Plzeň 23.-24. 5. 2018

2015 – Historik Josef Kalousek: Historiografie, politika, kultura a společnost druhé poloviny 19. století, Praha 26. 10. 2015

2012 – Věda, kultura a politika v československo-italských vztazích 1918-1941, České Budějovice 19.-21. 9. 2012

2008 – Proměny diskursu české marxistické historiografie, České Budějovice 1.-3. 10. 2008

2006 – Česká a československá účast na mezinárodních kongresech historických věd (sekce světového kongresu SVU), České Budějovice 27. 6. 2006

2005 – Čas moderny, Kostelec nad Vltavou 28.-29. 5. 2005

2005 – Jaroslav Goll a jeho žáci, České Budějovice 6.-8. 4. 2005

2003 – Čas pádu Rukopisů, Kostelec nad Vltavou 24.-25. 5. 2003

2002 – František Graus – člověk a historik, Praha 10. 12. 2002

 

Plenární a zvané přednášky v ČR

- Historický klub při Jihočeském muzeu, České Budějovice 14. 1. 2019, přednáška: Nestor cechu sv. Petra – rybníkář Josef Šusta

- Fakulta filozofická Západočeské univerzity, Plzeň 17. 3. 2016, přednáška: Česká marxistická historiografie: mezi domácí tradicí a sovětským exportem

- Masarykův ústav AV ČR a Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, Praha 13. 4. 2015, přednáška: Josef Kalousek a česká společnost druhé poloviny 19. století

- FAMU / Divadlo Kampa, Praha 27. 3. 2015, diskuse k premiéře filmu V Masarykových rukou

- Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem 12. 2. 2014, přednáška: Česká historiografie v letech 1937-1947 (proměny historiografie mezi prvními dvěma sjezdy československých historiků)

- Fakulta Filozofická Univerzity Pardubice, Pardubice 4. 6. 2013, přednáška: Čeští historikové a komunismus

- Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 14. 5. 2013, přednáška: „Cesty“ a „necesty“ české historiografie 1938-1948

- Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 7. 5. 2013, přednáška: Karel Stloukal a snaha o změny historických diskursů na prvních sjezdech československých historiků

- Společnost přátel Itálie (pobočka jižní Čechy), České Budějovice 1. 2. 2012, přednáška: Benito Andrea Amilcare Mussolini – duce

- X. sjezd českých historiků, Ostrava 14.-16. 9. 2011, referát: České dějepisectví na počátku 21. století – mezi příběhem, strukturou a teorií

- Národní muzeum Praha, Národní památník na Vítkově, Praha 1. 12. 2010, přednáška: Československá marxistická historiografie mezi vědou a mocí

- Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě, Opava 27. 10. 2010, přednáška: Česká marxistická historiografie

- Pekařova společnost Českého ráje v Turnově, Jičín 28. 2. 2004, přednáška: Učitel a žák. Příspěvek k poznání vztahu Antonína Rezka a Josefa Pekaře

- Jihočeská univerzita pro studenty bohemistiky z Universität Potsdam, České Budějovice 24. 6. 2002, přednáška: Geschichte von Südböhmen – Züge der Kulturentwicklung im Laufe der Zeit

- Státní okresní archiv Prachatice 16. 5. 2001, přednáška: České baroko pohledem Zdeňka Kalisty

- a další popularizační přednášky na středních školách a pro obecní spolky, externí přednášky pro doktorandy, zvl. FF UHK