Inovace výuky románských jazyků na Filozofické fakultě JU 2010-2013

Projekt OPVK

Inovace výuky románských jazyků na Filozofické fakultě JU 2010-2013

Číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/15.0079

Řešitelské pracoviště: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta, Ústav romanistiky

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Oblast podpory: 2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Částka: 5 154 859,04,- Kč

Zahájení projektu: 17. 9. 2010

Ukončení projektu: 31. 8. 2013


Popis projektu
 

Projekt je zaměřen na inovaci výuky románských jazyků na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (FF JU) v existujících bakalářských oborech francouzský jazyk a literatura, španělský jazyk a literatura, italský jazyk a literatura a v odpovídajících oborech navazujícího magisterského studia.

Cílem je stabilizace a zatraktivnění uvedených oborů prostřednictvím modernizace didaktických metod v kurzech praktického jazyka a současně i zkvalitnění personálního a materiálního vybavení pracoviště zabezpečujícího daný obor: Ústavu romanistiky (URO).

Zejména jde o co nejefektivnější zapojení proškolených rodilých mluvčích do výuky a o rozšíření práce s prostředky moderní komunikace tak, aby došlo k jasnému nastavení progrese v daných jazycích dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR).
 


Klíčové aktivity
 

Přípravné aktivity

Na počátku realizace projektu proběhne za pomoci partnerů první propagační fáze projektu a bude zakoupeno technické zařízení a studijní literatura k projektu.

Hlavním výstupem přípravných aktivit budou tematické plány inovovaných kurzů.

Inovace výuky praktického jazyka

Díky zapojení proškolených zahraničních lektorů a využití nového technického vybavení dojde k inovaci metod výuky ve 24 kurzech praktického jazyka vybraných oborů. A to v 15 kurzech (po pěti pro francouzský, španělský a italský jazyk) v bakalářském stupni a v 9 kurzech (po třech pro francouzský, španělský a italský jazyk) v magisterském stupni studia.

Konkrétní aktivity budou probíhat podle předem připravených tematických plánů tak, aby byla zajištěna posloupnost zvyšování jazykové úrovně studujících podle SERR.

Tvorba výukových materiálů

Praktickým výstupem každého jazykového modulu inovovaných kurzů v obou stupních studia budou nové výukové materiály zpracované v elektronické podobě společným úsilím vyučujících a studujících.

Půjde tedy o 6 materiálů po třech (pro francouzský, španělský a italský jazyk) pro bakalářské i magisterské studium.


Realizační tým a partneři
 

Realizační tým:

Manažer projektu: JUDr. Mgr. Ivo Petrů, Ph.D.

Administrátor projektu: Hana Němcová

Koordinátor za francouzský jazyk: PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D.

Koordinátor španělský jazyk: Mgr. Miroslava Aurová, Ph.D.

Koordinátor za italský jazyk: PhDr. Jan Radimský, Ph.D.

Lektor francouzského jazyka: Arnaud Pérard

Lektor španělského jazyka: María Martínez Córdoba

Lektor italského jazyka: dott. Fabio Ripamonti

Partneři:

Francouzská aliance Jižní Čechy

Společnost přátel Itálie
 


Kontakt
 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Filozofická fakulta

Ústav romanistiky
Branišovská 31a
370 05 České Budějovice

☎: 387 774 901
Fax: 387 774 812
E- mail: petru@ff.jcu.cz
Budova FF JU, přízemí, kancelář č. 00 049

 Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.