Témata bakalářských prací 2019/2020

pro všechny obory

Témata bakalářských prací 2019/2020 - všechny obory

 

Postup při výběru tématu bakalářské práce

Prosíme studenty, aby při výběru tématu bakalářské práce dodržovali následující postup:

Student si vybere z nabídky vypsaných témat a obrátí se na příslušného vyučujícího. Případně je možné navrhnout vlastní téma. Téma by vždy mělo být v souladu se studovaným oborem a s odborným zaměřením vyučujícího (lingvistika, literatura, právo, ekonomie apod.).

Vyučující po dohodě se studentem vypracuje zadání bakalářské práce, které následně odsouhlasí ředitel ústavu a v poslední instanci schválí děkan fakulty. Sekretářka ÚRO vloží zadání do STAGu a student si přijde vyzvednout podepsaný originál.

 

doc. Mgr. Miroslava Aurová, Ph.D.

 1. Předložky v současné španělštině - kognitivní přístup (možno blíže specifikovat význam - časový, místní, atp.).
 2. Metafora světla ve španělštině a češtině.
 3. Srovnání přejatých slov z angličtiny ve španělštině a v češtině. (Tereza Poustková)

 

Lic. David Andrés Castillo, Ph.D.

 1. Procedimientos retóricos utilizados en las redes sociales.
 2. Estudio teórico-práctico textual de los textos descriptivos y explicativos.
 3. Polifonia en textos dialógicos.

 

Mgr. Kateřina Drsková, Ph.D.

 1. Les récits de voyage de Stendhal (analyse thématique) (Rome, Naples et Florence ; Promenades dans Rome ; Mémoires d´un touriste).
 2. Quasimodo et Triboulet, deux personnages romantiques de Victor Hugo (étude comparative) (Notre-Dame de Paris, roman ; Le Roi s´amuse, drame).
 3. L´idéalisme romantique dans les romans « champêtres » de George Sand (La Mare au diable ; La Petite Fadette ; François le Champi).
 4. Le monde du commerce dans les romans d´Émile Zola Le ventre de Paris et Au Bonheur des dames.

 

Mgr. et Mgr. Václav Grubhoffer, Ph.D.

 1. Naučná italika v eggenberské knižní sbírce
 2. Italské cestopisy v knižní kolekci Marie Ernestiny z Eggenbergu
 3. Itálie jako destinace osvícenských a romantických literátů (pro více studentů)
 4. Obraz italského jihu v románové tetralogii Geniální přítelkyně Eleny Ferrante
 5. České umění a literatura v díle Angela Marii Ripellina. Komentovaná bibliografie (Pavla Skalová)

 

doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D.

 1. Dublety v současné francouzštině
 2. Gramatický diskurz (terminologie, výklad, cvičení) v současných učebnicích francouzštiny.
 3. Infinitif de narration v díle Honoré de Balzaca.
 4. Subjunktiv imperfekta a plusquamperfekta v současné francouzštině – kvantitativní a kvalitativní analýza.
 5. Dvojitě složené časy v současné francouzštině – kontrastivní korpusová analýza (InterCorp).

 

PhDr. Jana Pešková, Ph.D.

 1. Respondentní prostředky adjektiva v predikativní funkci (kontrastivní korpusová analýza) - předběžně zamluveno
 2. Respondentní prostředky terminativnosti (kontrastivní korpusová analýza)
 3. Změna významu implikovaná antepozicí a postpozicí adjektiva (kontrastivní korpusová analýza)

 

JUDr. Mgr. Ivo Petrů, Ph.D.

 1. Komparativní analýza vybrané české a francouzské právní úpravy a rozbor příslušné právní terminologie s glosářem. – pro více zájemců.
 2. Komparativní analýza vybrané české a španělské právní úpravy a rozbor příslušné právní terminologie s glosářem. – pro více zájemců.

 

PhDr. Josef Prokop, Ph.D.

 1. Život a dílo osobností pražské romanistiky [téma pro vícero studentů, BP bude věnována vždy jedné konkrétní osobnosti].
 2. Alfons X. Kastilský jako trubadúr.
 3. Srovnání divadelních postav chlubivého vojáka v Tragicomedia de Calisto y Melibea a v I due felici rivali (Iacopo Nardi). (Venturini)
 4. Charakteristika postavy rufiána v Segunda Celestina (1536). (Říhová)
 5. Rufiáni či fanfaróni v Comedia Ymenea od Torrese Naharra.
 6. Obraz Španěla a Španělska v La Lozana andaluza od Francisca Delicada.

 

Prof. PhDr. Jitka Radimská, Dr.

 1. Současní čtenáři děl z francouzské literatury. Na příkladu městské knihovny v … (Českém Krumlově).
 2. Díla ze světové literatury v četbě dnešních maturantů.

 

doc. PhDr. Jan Radimský, Ph.D.

Italský jazyk

1. Italská citoslovce v korpusu Intercorp a jejich překlady do češtiny.

 

Francouzský jazyk

1. Úspěšnost strojového překladu z francouzštiny do češtiny v závislosti na typu textu

2. Francouzská citoslovce v korpusu Intercorp a jejich překlady do češtiny.

 

Dott. Fabio Ripamonti, Ph.D.

 1. La percezione metalinguistica dell’uso del congiuntivo nella prosa giornalistica e in internet. --- Metalingvistická percepce používání italského konjunktivu v žurnalistice a debatách na internetu.
 2. La Crusca per voi: l’atteggiamento dell’Accademia della Crusca nelle risposte alle domande degli utenti della pagina web verso i neologismi. --- La Crusca per voi: postoj Accademia della Crusca v odpovědích na dotazy uživatelů webové stránky vůči neologismům.
 3. Il sessismo nel lessico delle professioni: eufemismi, politically correct e ibridismi. --- Sexuální diskriminace ve slovní zásobě povolání: eufemismy, politically correct a hybridy.
 4. I tabù linguistici. Analisi contrastiva tra italiano e ceco. ---- Jazyková tabu.
 5. Le minoranze linguistiche in Italia. --- Jazykové menšiny v Itálii.

 

Ing. Marie Švarcová, Ph.D.

1. Využití sociálních sítí ve vybrané firmě (pokud se bude potřeba uvést konkrétní název firmy, pak se jedná o společnost - WATTS ENGLAND.LTD). (Jana Knoblochová  )

2. Význam a využití marketingové činnosti ve vybrané firmě (pokud se bude potřeba uvést konkrétní název firmy, pak se jedná o společnost - Canaria Travel CZ s.r.o.). (Anežka Zboroňová)