Diskurzivita literatury 19. století v česko - slovenském kontextu

(GAČR P 406/12/0347)

Diskurzivita literatury 19. století v česko - slovenském kontextu představuje mezinárodní kolektivní projekt dvou výzkumných institucí (Ústavu bohemistiky FF JU a Ústavu slovenskej literatúry SAV), spojených dlouhodobou spoluprací. Jeho cílem je nabídnout alternativní pohled na literární dění 19. století v širším kontextu.

 • Projekt směřuje k vytvoření podrobného, metodologicky ujasněného a analytickými studiemi podloženého synoptického modelu ustalování a proměn literárních diskurzů devatenáctého století, a to v kontrastně paralelní česko-slovenské podobě. České a slovenské literární dějiny byly buď psány jako oddělené, zcela samostatné jednotky, nebo naopak v duchu národní, respektive čechoslovakistické ideologie pojednávány jako jednotný, nerozdílný celek. Cílem projektu je v tomto bodě sledovat rozvoj dvou relativně samostatných, ale přesto provázaných struktur, vyrůstajících z literárního hlediska z poměrně homogenního výchozího bodu (česko-slovenská jednota literární řeči na zlomu 18. a 19. století).
   
 • Pozornost se soustředí především na postupné vyhraňování, prolínání, modifikace a soupeření základních diskurzů (klasicismus, romantismus, biedermeier, realismus, parnasismus). Jedná se tedy o výzkum tzv. „klasické" literatury 19. století. Záměrem není realizovat tradiční encyklopedické a kanonizující „dějiny" v pozitivistickém ani marxistickém slova smyslu (jiné literární syntézy ostatně v českém ani slovenském prostředí doposud ani nevznikly). Smyslem je představit alternativní model uvažování, pořádání a interpretace literárních textů.
   
 • Platnost vytvořeného modelu bude zároveň posuzována sondami „zvenčí", a to jednak ze strany jiných filologií středoevropského kulturního rámce (maďarská, polská, rakouská), dále pak ze strany jiných uměnovědných disciplín (hudební věda, dějiny umění).
   
 • Hlavním výstupem projektu bude kolektivní monografie, v jeho rámci vzniknou i různé dílčí studie jednotlivých členů týmu.
   
 • Více informací o průběhu projektu na internetových stránkách: http://ffju.genera-studio.net/.