Ústav česko-německých areálových studií a germanistiky

Vítejte na stránkách Ústavu česko-německých areálových studií a germanistiky!

 

 

Ústav česko-německých areálových studií a germanistiky se profiluje jakožto pracoviště orientované ve své pedagogické i vědecké činnosti na areál, který představuje Česká republika a německy mluvící země.

Ústav má akreditovány dva bakalářské studijní programy: jednooborový interdisciplinární program Česko-německá areálová studia a dvouoborový germanistický program Německý jazyk a literatura.

Pro absolventy těchto bakalářských studijních oborů a oborů příbuzných je určen jednooborový navazující magisterský studijní program Česko-německá areálová studia, který svým obsahem reaguje na založení Evropského regionu Dunaj – Vltava. Studenti jsou proto již během studia cíleně připravováni na profesní působení v tomto areálu.

Pro absolventy dvouoborového bakalářského studia s programem Německý jazyk a literatura je určen dvouoborový navazující magisterský studijní program Česko-německá areálová studia. Tento program je založen na teritoriálně propojeném pojetí české a německé filologie s vědami sociálními. V povinných předmětech je upřednostněna filologie germanistická, předměty povinně volitelné jsou nabízeny ve dvou modulech: v modulu s filologickým zaměřením a v modulu se zaměřením sociálněvědním.

Všechny studijní programy nabízejí studentům také četné zahraniční mobility v německy mluvících zemích i jinde (programy ERASMUS+, CEEPUS, GIP, Sprach- und Sommerkurse,   DAAD-Studienstipendien). Jejich cílem je umožnit studentům zvýšit jazykové a komunikační dovednosti, potvrdit interkulturní kompetence, prakticky aplikovat teoretické poznatky získané během studia a prohloubit osobní přeshraniční kontakty.  

Akademičtí pracovníci Ústavu česko-německých areálových studií a germanistiky jsou řešiteli mezinárodního projektu "Aus der Tradition in die Zukunft. Das sprachlich-literarische Erbe Ostbayerns und Südböhmens als Fokus universitärer Zusammenarbeit/Od tradice k budoucnosti. Jazykově-literární dědictví Východního Bavorska a jižních Čech jako fokus univerzitní spolupráce". Projekt je realizován v Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014-2020, a je řešen společně s akademickými pracovníky Filozofické fakulty Univerzity Pasov v období let 2016 – 2019. Blíže zde: Od tradice k budoucnosti.

 


Novinky

Zrušení výuky a konzultačních hodin dr. Malechové
Účast na 4. Česko-bavorském vysokoškolském fóru na Univerzitě Pasov
Zrušení výuky Mgr. Ederové
Účast na 4. Česko-bavorském vysokoškolském fóru na Univerzitě Pasov
Zkrácení konzultačních hodin dr. Šeptáka
Mgr. Veronika Kaštánková begann ihren einjährigen Freiwilligendienst in Centrum Bavaria Bohemia
Absolventin des Studiumprogrammes Tschechisch-Deutsche Areale Studien
Spolupráce s Biskupským gymnáziem J. N. Neumanna v Českých Budějovicích
Byl vydán dodatek k opatření děkana č.03/2019
Od nového akademického roku se budou státní závěrečné zkoušky a obhajoby kvalifikačních prací konat na všech ústavech FF JU ve všech třech možných termínech.