Historická antropologie I (seminář)

Povinný předmět pro navazující magisterské studium historie, výběrový předmět pro ostatní historické obory magisterského studia

Garant – prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.

Vedoucí semináře – PhDr. Markéta Skořepová, Ph.D.

 

Podmínky udělená zápočtu:

Aktivní účast v seminářích

Nastudování 10 titulů ze seznamu literatury

Odevzdání seminární práce v rozsahu 5–7 stran textu s uplatněním historicko antropologické metody na pramenný materiál související s badatelským zaměřením studenta. Práce bude klasifikována a výsledek zohledněn při zkoušce.

Cílem semináře je, aby studenti byli schopni rozpoznat a uplatnit metody historické antropologie v praxi, nebudou od nich tedy požadovány faktografické referáty na dané téma (s výjimkou úvodního bloku I.). Vyžadována bude obeznámenost s literaturou a zapojení se do diskuze, referáty i seminární práce budou vypracovávány na základě pramenů a odborných studií.

 

Úvodní seminář – 5. 10.

I. Úvod do historické antropologie

1) Teoretická východiska a metodologie historické antropologie – 12. 10.

van Dülmen, Richard van, Historická antropologie. Vývoj, problémy, úkoly, Praha 2002.

Geertz, Cliford, Zhuštěný popis. K interpretativní teorii kultury, in: týž, Interpretace kultur, Praha 2000, s. 13-44.

van Gennep, Arnold, Přechodové rituály. Systematické studium rituálů, Praha 1997.

Medick, Hans, „Missionare im Ruderboot“? Ethnologische Erkenntnisweisen ales Herausforderung an die Sozialgeschichte, Geschichte und Gesellschaft 10, 1984, s. 295-319.

Ginzburg, Carlo, Inkvizitor jakožto antropolog, Kuděj 7, 2005, s. 39-48.

 

II.  Teoretická východiska historickoantropologických přístupů

2) Sebeprezentace a sebereflexe individua – paměti, deníky, korespondence – 19. 10.

3) Individuum v sítích sociálních vztahů – zobrazení šlechtice, měšťana, venkovana, rodiny – 26. 10.

(práce s obrazovými prameny)

 

4) Obraz vagabunda – vnímání lidí na okraji – zločin a trest – 2. 11.

Rheinheimer, Martin, Chudáci, žebráci, vaganti. Lidé na okraji středověké společnosti 1450-1850, Praha 2003.

Himl, Pavel, Zrození vagabunda. Neusedlí lidé v Čechách 17. a 18. století, Praha 2007.

 

5) Přechodové rituály – pravidla a symboly – 9. 11.

Gennep, Arnold van, Le Folklore français. Du berceau á la tombe. Cycles de Carnaval- Carême et de Pâques, Paris 1998.

Navrátilová, Alexandra, Narození a smrt v české lidové kultuře. Praha 2004.

 

III.  Společnost raného novověku v symbolických obrazech komunikace

6) Člověk a kulturní krajina, místa paměti – 16. 11.

Pierre Nora, Les Lieux de mémoire, Paris 1984-1992.

Robert Šimůnek, Obraz šlechtického panství v Čechách 1500-1700, Praha 2018.

 

7) Proměny obrazu vládce a bojovníka 23. 11.

Bůžek, Václav, Ferdinand Tyrolský mezi Prahou a Innsbruckem. Šlechta z českých zemí na cestě ke dvorům prvních Habsburků, České Budějovice 2006.

Prchal, Vítězslav, Společenstvo hrdinů. Válka a reprezentační strategie českomoravské aristokracie 1550-1750, Praha 2015.

 

8) Člověk a zvíře – 30. 11.

(práce s literárními a folklórními prameny)

 

9) „Druhý život“ individua – 7. 12.

Bůžek, Václav, Smrt a pohřby Ferdinanda I. a jeho synů. Reprezentace katolické víry, politické moci a dynastické paměti Habsburků, Praha 2020.

 

10) Člověk a víra – 14. 12.

Vovelle, Michel, Piété baroque et déchristianisation en Provence au XVIIIe siècle. Paris 1973.

Hrdlička, Josef, Víra a moc. Politika, komunikace a protireformace v předmoderním městě (Jindřichův Hradec 1590-1630), České Budějovice 2013 (= Monographia historica 14).

 

Závěrečný seminář

Prezentace seminárních prací – 4. 1.