Nové a nejnovější dějiny I - seminář

Dějiny „dlouhého“ 19. století (1789/1815–1914/1918)

seminář

Zimní semestr 2020/2021

PhDr. Markéta Skořepová, Ph.D.

 

Požadavky k zápočtu:

 • Aktivní účast v seminářích – zpracování a prezentace referátů, zapojení do diskuze k tématům.
 • Dva zápočtové testy (minimální úspěšnost 60 %). Student má možnost napsat opravný test (=pokud neuspěje v jednom z testů v řádném termínu), případně 2 testy (= pokud neuspěje v obou testech v řádném termínu).
 • Odevzdání excerpt k 10 titulům prostudované odborné literatury (stanoví doc. Grulich). Excerpta je nutné zaslat e-mailem minimálně 3 dny před udělením zápočtu.

 

5. 10.   Úvodní seminář – 19. století v historiografii

 

12. 10. Otázky dějin 19. století

demografický vývoj, urbanizace, industrializace, dělnictvo a podnikatelé, průmysl a doprava v českých zemích

 • Bade, K. J., Evropa v pohybu. Evropské migrace dvou staletí, Praha 2004.
 • Bayly, Ch. A., Zrod moderního světa 1780–1914, Brno 2019.
 • Cameron, R., Stručné ekonomické dějiny světa, Praha 1996.
 • Dokoupil, L. – Nesládková, L. – Lipovski, R., Populace Rakouského Slezska a severovýchodní Moravy v éře modernizace (od 60. let 19. století do první světové války), Ostrava 2014.
 • Fasora, L., Dělník a měšťan. Vývoj jejich vzájemných vztahů na příkladu šesti moravských měst 1870-1914, Praha 2008.
 • Goody, J., Proměny rodiny v evropské historii. Historicko-antropologická esej, Praha 2006.
 • Horská, P. – Maur, E. – Musil, J., Zrod velkoměsta. Urbanizace českých zemí a Evropa, Praha 2002.
 • Kárník, Z. (ed.), K novověkým sociálním dějinám českých zemí II. Z dob rakouských a předlitavských 1848-1918, Praha 1998.
 • Křivský, P. – Skřivan, A., Do nitra kontinentů, Praha 1988.
 • Myška, M., Rytíři průmyslové revoluce, Ostrava 1992.
 • Paulinyi, Á., Průmyslová revoluce. O původu moderní techniky, Praha 2003.

 

19. 10. Myšlenkové proudy 19. století

liberalismus, socialismus, komunismus, pacifismus, feminismus, sekularizace a kulturní boj v katolické církvi, kolonialismus a břemeno bílého muže, antisemitismus, nacionalismus (evropské srovnání)

 • Abramsová, L., Zrození moderní ženy. Evropa 1789-1918, Brno 2005.
 • Brown, A., Vzestup a pád komunismu, Brno 2011.
 • Frankl, M., „Emancipace od židů.“ Český antisemitismus na konci 19. století, Praha-Litomyšl 2008.
 • Gellner, E., Národy a nacionalismus, Praha 1993.
 • Hamannová, B., Bertha von Suttner: Život pro mír, Praha 2006.
 • Hanuš, J., Historie moderní doby, Brno 2004.
 • Hroch, M., V národním zájmu. Požadavky a cíle evropských národních hnutí devatenáctého století ve srovnávací perspektivě, Praha 1999.
 • McLeod, H., Sekularizace v západní Evropě (1848-1914), Brno 2008.
 • Řezník, M., Formování moderního národa (Evropské „dlouhé“ 19. století), Praha 2003.

 

26. 10. a 2. 11. Světové události I a II

Spojené státy Americké v 19. století, vznik národních států ve Střední a Jižní Americe, Afrika, Osmanská říše/Turecko, Čína, Japonsko, Indie

 • edice Dějiny států NLN
 • Hutečka, J., Země zborcená krví. Americká občanská válka 1861-1865, Praha 2008.
 • Nerad, F. Búrská válka, Praha 2004.
 • Opatrný, J., Poslední indiánské války, Praha 1990.
 • Opatrný, J., Stát osamělé hvězdy a mexicko-americká válka, Praha 2002.
 • Palmer, A., Úpadek a pád Osmanské říše, Praha 1996.
 • Pernes, J., Maxmilián. Mexický císař z rodu Habsburků, Praha 1997.
 • Řezník, M., Formování moderního národa (Evropské „dlouhé“ 19. století), Praha 2003.
 • Said,  E. W., Orientalismus. Západní koncepce Orientu, Praha 2009.

 

9. 11. Obraz národa a monarchie a jejich symboly

české historické mýty a stereotypy (přehled), nejlepší synové a dcery národa, Rukopisy, Národní divadlo a Národní muzeum, český lid – role venkova v národním obrození, představitelé monarchie – Franz Josef, Franz Ferdinand, Alžběta-Sissi, císař na veřejnosti, státní znak a státní hymna

 • Galandauer, J. – Honzík, M., Osud trůnu habsburského, Praha 1986.
 • Hamannová, B., Alžběta. Císařovna proti své vůli, Praha 1997.
 • Macura, V., Český sen, Praha 1998.
 • Rak, J., Bývali Čechové. České historické mýty a stereotypy, Praha 1994.
 • Rak, J., Zachovej nám, Hospodine. Češi v Rakouském císařství 1804–1918, Praha 2013.
 • Winkelhoferová, M., Viribus unitis. Císař a jeho dvůr. Nový pohled na Františka Josefa, Praha 2011.

 

16. 11. První zápočtový test

témata dosavadních přenášek + dosavadních seminářů; minimální úspěšnost 60 %

 

23. 11. a 30. 11. Umělecké proudy 19. století I a II

empír a biedermeier, romantismus a historizující slohy, impresionismus, secese, moderní umění – ismy, nové umělecké prostředky a materiály: světová a česká literatura, hudba, architektura, výtvarné umění, plastika, fotografie

 • Gombrich, E. H., Příběh umění, Praha 1989.
 • Historická fotografie (sborník)
 • Hrčková, N. (ed.), Dějiny hudby V. Hudba 19. století, Praha 2011.
 • Kol., Biedermeier. Umění a kultura v českých zemích 1814-1848, Praha 2008.
 • Kučera, M., Kultura v českých dějinách 19. století. Ke zrodu, genezi a smyslu avantgard, Praha 2011.
 • Marek, J., Česká moderní kultura, Praha 1998.
 • Pijoan, J., Dějiny umění 8-9, Praha 1990, 2000.
 • Vybíral, J., Česká architektura na prahu moderní doby. Devatenáct esejů o devatenáctém století, Praha 2002.
 • Vybíral, J., Století dědiců a zakladatelů, Praha 1999.
 • Wittlich, P., Umění a život - doba secese, Praha 1986.
 • Zatloukal, P., Architektura 19. století, Praha 2001.

 

7. 12.  První světová válka

bojiště a zázemí, život na frontě, válečná technika, plány a strategie, politika a loajalita, české legie, válečníci a hrdinové; práce s egodokumenty

 • Dufek, R., Velká válka 1914-1918, Brno 2014.
 • Englund, P., Válka a naděje. Osobní příběhy z I. světové války, Brno 2014.
 • Hutečka, J., Muži proti ohni. Motivace, morálka a mužnost českých vojáků Velké války, Praha 2016.
 • Kvaček, R., První světová válka a česká otázka, Praha 2013.
 • Lenderová M., Halířová M., Jiránek T., Vše pro dítě! Válečné dětství 1914-1918, Praha-Litomyšl 2015.
 • Sak, R., Anabáze. Drama československých legionářů v Rusku (1914-1920), Praha 1996.
 • Šedivý, I., Češi, české země a Velká válka 1914-1918, Praha 2014.
 • Vácha, D., Ostrovy v bouři: každodenní život československých legií v ruské občanské válce (1918-1920), Praha 2016.

 

14. 12. Zápočtový test

Témata dosavadních přednášek a seminářů, 1/2 otázek zadá doc. Grulich, 1/2 vedoucí semináře; minimální úspěšnost 60 %.

4. 1. Závěrečný seminář

Zhodnocení semináře, první opravný test, kontrola četby, udělení zápočtů