Specializační seminář k dějinám 20. století II

PhDr. Jitka Máchalová, Ph.D.

 

Základní tematické okruhy seminářů:

Úvodní seminář. Představení témat kvalifikačních prací posluchačů a výsledků jejich dosavadního výzkumu.
Výpovědní hodnota deníků a korespondence, možnosti interpretace; soukromá korespondence ve společenském kontextu. Interpretace deníkového záznamu, rekonstrukce jeho faktografického kontextu.
Interpretační seminář – výpovědní hodnota zápisů jednání, schůzí, aktivů, způsoby jejich využití.
Kolektivní biografie, biogramy, společenské elity.
Diskuse nad nově zpracovanými kapitolami studentů bakalářského studia. Společná diskuse nad heuristikou, metodologií, formální a stylistickou úrovní
Regionální dějiny; regionální periodika; spolky, spolková činnost.
Divadlo, film jako téma historického výzkumu.
Historická paměť, kulturní paměť, místa paměti, paměťová studia.
Diskuse nad nově zpracovanými kapitolami studentů bakalářského studia. Společná diskuse nad heuristikou, metodologií, formální a stylistickou úrovní
Využití metod dějin každodennosti v druhé polovině 20. století; seznámení s dosavadními badatelskými východisky a projekty a metodologickými možnostmi. Specifikace pramenů.
Moderní architektura v Českých Budějovicích (komentovaná vycházka).
Diskuse nad nově zpracovanými kapitolami studentů bakalářského studia. Společná diskuse nad heuristikou, metodologií, formální a stylistickou úrovní
Závěrečný seminář.

 

 Pro získání zápočtu je nutná:

1. aktivní účast studentů na seminářích

2. Tři odevzdané kapitoly kvalifikační práce (studenti bakalářského studia, studenti diplomového semináře), v případě studentů 1. ročníku navazujícího magisterského studia, kteří mají zadánu seminární práci, kompletní text (studenti, kteří píší diplomovou práci na jiném ústavu).

 

Základní literatura k tématu:

Bartlová, M. (ed.), Pop History. O historické věrohodnosti románů, filmů, komiksů a počítačových her, Praha 2003.

Bílek, P. A. – Činátlová, B. (eds.), Tesilová kavalerie. Popkulturní obrazy normalizace, Příbram 2010.

Borovský, T. – Hanuš, J. – Řepa, M., Kultura jako téma a problém dějepisectví, Brno 2006.

Bloch, M., Obrana historie aneb Historik a jeho řemeslo, Praha 1967.

Činátl, K., Dějiny a vyprávění. Palackého Dějiny jako zdroj historické obraznosti národa, Praha 2011.

Eco, U., Jak napsat diplomovou práci, Olomouc 1997.

Horský, J., Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním, Praha 2009.

Macura, V., Šťastný věk a jiné eseje, Praha 2008.

Ryantová, M., Historikův adresář. Historické instituce v České republice, Praha 2002.

Stellner, F. –  Poláček, J., Internet nejen pro historiky, Praha 2003.

Šanderová, J., Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách, Praha 2005.

Šesták, Z., Jak psát a přednášet o vědě, Praha 2000.

Vaněk, M., Orální historie ve výzkumu soudobých dějin, Praha 2004.

Vaněk, M. – Urbášek, P., Vítězové? Poražení? Životopisná interview. Díl 1 – Disent v období tzv. normalizace. Díl 2 – Politické elity v období tzv. normalizace, Praha 2005.

Vaněk, M. (ed.), Mocní? A bezmocní? Politické elity a disent v období tzv. normalizace. Interpretační studie životopisných interwiev, Praha 2006.

White, H., Tropika diskursu. Kulturně kritické eseje, Praha 2010.