Publikační činnost

Kvalifikační práce:

  • Živnostenské podnikání v Prachaticích v poválečných letech. Příspěvek k hospodářským dějinám města v polovině 20. století. Bakalářská práce Historického ústavu FF JU, České Budějovice 2013.
  • Rodinné strategie sedláků ve vsi Vítkov 1700-1850. Diplomová práce Historického ústavu FF JU, České Budějovice 2015.

 

Kapitoly v odborných monografiích:

  • „Královákem nejsi, tak zvyky našeho dobrého selského stavu zachovávej.“ Odlišné rodinné strategie uplatňované ve venkovském prostředí na jihu Čech (1750–1850), in: Milan Svoboda (ed.), Celostátní studentská vědecká konference HISTORIE 2014, Liberec 2016. (v tisku)
  • Odvod branců, délka vojenské služby a návrat vysloužilců do venkovské společnosti. Panství Protivín 1780-1830, in: Jitka Balcarová – Eduard Kubů – Eduard Šouša (edd.), Venkov, rolník a válka v českých zemích a na Slovensku v moderní době, Praha 2017, s. 23-37.

 

Studie:

  • Aktuální genealogické programy a jejich přínos pro historickou demografii (diskusní příspěvek), Historická demografie 39, 2015, s. 105-122.
  • Vysokomýtský rod Josefy. Od Bernarda k Františce Josefě, Genealogické a heraldické listy 35, 2015, č. 1, s. 26-45.
  • Fratres in fide. Příbuzenské vazby staroboleslavského probošta P. Jana Alexia Čapka, Bohemiae Occidentalis Historica 1, 2015, č. 2, s. 34-55.
  • Villa Daheim. Historie domu čp. 234 v Zahradní ulici, Zlatá stezka: sborník prachatického muzea 23, 2016, s. 357-378.
  • Stašské královácké rody jako badatelský problém. Literatura, prameny a překážky, Genealogické a heraldické listy 37, 2017, č. 4, s. 34-40. (spoluautorka Hanka Tlamsová)
  • Genealogie a historická demografie? Teoretické a praktické možnosti výzkumu sítě sociálních vztahů na příkladu jihočeské vesnice, Historická demografie 42, 2018, s. 153-176.