Němčina pro historiky II

Letní semestr 2019/2020

Konzultační hodiny: úterý 10:00-11:30 a podle dohody (nejlépe domluvit se dopředu prostřednictvím e-mailu prazakova@ff.jcu.cz)

Aktuální informace k výuce budou vždy vyvěšeny na webových stránkách http://k.prazakova1.sweb.cz/

 

Podmínky pro udělení zápočtu a vykonání zkoušky:

1. Úspěšné napsání zápočtového testu – 70%

Obsah zápočtového testu: Gramatika i slovní zásoba z lekcí 1-15 učebnice Německy s úsměvem nově, lekce 1- 2 z učebnice Němčina pro historiky a archiváře.

V průběhu semestru se bude psát jeden bonusový test. Ten, kdo ho úspěšně napíše, bude v zápočtovém testu potřebovat jen 60%.

 

2. Ústní část zkoušky spočívá v rozboru předem připraveného textu v němčině a zodpovězení otázek vztahujících se k dané problematice. Zkušební texty musí mít rozsah minimálně 8 normostran, obsahově se týkat historie, archívnictví, archeologie, dějin umění či jiného příbuzného oboru a být sepsány rodilým mluvčím. Konkrétní výběr bude domluven na prvním semináři a v konzultačních hodinách.

Schopnost plynule hovořit o svém studiu či zájmech (možné doplňující otázky) je samozřejmostí.

 

Rozvržení seminářů:

1. Opakování a prohlubování tvoření perfekta nepravidelných sloves z 12. lekce učebnice Německy s úsměvem nově

2. Prohlubování slovní zásoby na téma „Můj pracovní den“

3. Vytváření infinitivních konstrukcí z 12. lekce učebnice Německy s úsměvem nově

4. Časové věty

5. Kontrolní bonusový test – především opakování minulých časů, prohlubování slovní zásoby na téma volný čas, opakování číslovek

6. Prohlubování slovní zásoby - téma "Sport v současnosti i minulosti", směrová příslovce z 13. lekce učebnice Německy s úsměvem nově

7. Prohloubení slovní zásoby - téma "Příroda a kulturní památky Německa", 14. lekce učebnice Německy s úsměvem nově

8. Příčestí minulé v pozici přídavného jména z 14. lekce učebnice Německy s úsměvem nově

9. Vedlejší věty předmětné a účelové („dass“ x „damit“) z 15. lekce učebnice Německy s úsměvem nově

10. Krácení vedlejších vět předmětných a účelových z 15. lekce učebnice Německy s úsměvem nově

10. Trpný rok z 16. lekce učebnice Německy s úsměvem nově

11. Prohloubení slovní zásoby - téma "Univerzita", 1. lekce učebnice Němčina pro historiky a archiváře

12. Překlad odborného textu o historii a vzhledu starobylého města, 1. a 2. lekce učebnice Němčina pro historiky a archiváře

13. Rozšíření znalosti číslovek (historické údaje, zlomky)

 

Seznam základní literatury:

Dana Drmlová a kol., Německy s úsměvem nově, Praha 2003.

 

Rudolf Baumbach, Němčina pro historiky a archiváře, Olomouc 2000.

Doris Dusilová a kol., Cvičebnice německé gramatiky. 8 800 příkladů s řešením na protější straně, Praha: Polyglot 2018.

Hana Justová, Wir üben deutsche Grammatik, Praha 2014.

Zuzana Raděvová, Cvičebnice německé gramatiky 1, Praha 2003.

Jaroslav Kašpar – Ivana Ebelová – Zdeňka Hledíková, Paleografická čítanka, Praha 2006.