Otázky k četbě textů v semináři

Hobbes otázky k Leviathanovi (1651):

 1. Zkuste vlastními slovy shrnout Hobbesovo vysvětlení o tom, proč je pro jednotlivce výhodné a nutné, aby opustil přirozený stav a vzdal se přirozeného práva.
 2. Proč nemá v přirozeném stavu nikdo mocenskou převahu nad ostatními?
 3. Jak Hobbes vysvětluje v kapitole 13 metaforu „války všech proti všem“?
 4. Jaký je rozdíl mezi prvním přirozeným právem a prvním přirozeným zákonem?
 5. Je člověk pohnut k míru ctnostmi nebo vášněmi? Najděte v textu kterými.
 6. Jsou Hobbesovy přirozené zákony v rozporu s desaterem, nebo s evangeliem?
 7. Jaké výhody získá člověk opuštěním přirozeného stavu?
 8. Jaká jsou práva člověka-občana po uzavření smlouvy o poddanství?
 9. Vyskytuje se u Hobbese teze o třech oddělených pravomocí státu (moc výkonná, zákonodárná, soudní)?

 

Locke: Otázky k Druhému pojednání o vládě (1690):

 1. Odvoďte z Lockeových námitek, jak jeho oponent (Filmer) ospravědlňoval absolutní monarchii.
 2. K pochopení Lockeova pojetí přirozeného a občanského stavu: Vysvětlete, proč podle Lockea absolutní monarchie není ještě občanským stavem. Jaké jsou hlavní úlohy státu (ve prospěch občana)? (kap. IX)
 3. Nauka o oddělených státních pravomocích se často spojuje s Lockem, ale má u různých autorů různé varianty. Jaké pravomoci státu rozlišuje Locke?
 4. Jaký je dle Lockea původ výkonné, soudní  pravomoci v přirozených právech člověka, která měl v přirozeném stavu?
 5. K otázce společenské smlouvy je nutný dostatečný souhlas. Jak jej Locke objasňuje?
 6. Jaké typy státu Locke rozlišuje? A dává některému přednost? (kap. X)
 7. Jak stanoví Locke vzájemnou nadřazenost a podřazenost tří hlavních pravomocí státu a proč právě takto? (kap. XIII) Proč musí být tyto pravomoci odděleny?
 8. Co chápe Locke pojmem „vlastnictví“ (property)? Garantuje jeho vize přechodu z přirozeného stavu nějaká přirozená lidská práva? Pokud ano, jaká?
 9. Jak byste srovnali myšlenky Lockea a Hobbese? Lišili se, popírali, psali oba o něčem jiném, nebo na sebe navazovali?

 

Locke: Otázky k dopisu o toleranci (1690)

 1. V čem se odlišují pravomoci státu a církve vůči jednotlivci? Locke odlišuje obojí na základě jakési dělby práce mezi oběma – poznejte, v čem se liší jejich oblasti činnosti. Jaké prostředky pro ovlivňování jednotlivce jsou církvi odepřeny, zatímco stát je používat může?
 2. Jaká práva má jednotlivci garantovat stát? Doložte v textu.
 3. Které náboženské skupiny by stát dle Locka neměl tolerovat a proč?
 4. Podle kterého principu se pozná, kdy je stát oprávněn použít násilí (a to i vůči církvím)?
 5. Řekli byste závěrem, zda Locke toleruje církve, nebo spíše individuální náboženství disidentů mimo církve?

 

Obnovené zřízení zemské (1627)

- Číst: bod A VIII; písemný proces C1; kontinuita R 31; disciplinace Y I-XIV

 

Jean-Jacques Rousseau: Otázky k Společenské smlouvě (1762)

 1. Z kolika knih se skládá dílo O společenské smlouvě?
 2. Proč je Rousseau nespokojen s výkladem autorů přirozeného práva a kterého z nich cituje jménem? Rozeznává jednu společenskou smlouvu nebo několik? (kniha I , kap. 5-7, kniha III, kap. 16)
 3. Co získává člověk přechodem z přirozeného a občanského stavu? (kniha I, kap. 8)
 4. Jak Rousseau vysvětluje rozpor mezi tím, že svoboda jednotlivce má být v občanském stavu zachována a zároveň má být omezena zákony? (kniha I, kap. 8)
 5. Jak zachová Rousseau svobodu občana, když má svrchovaná moc zůstat nedělitelná? (kniha II, kap. 1-4)
 6. Co je obecná vůle (volonté générale)? Je pravda, že Rousseau tímto výrazem obhajuje despocii (totalitu), nebo najdete v textu argumenty, které to vyvrací? (kniha II kap. 3, kap. 6, kniha IV, kap. 2)
 7. Doporučuje Rousseau demokracii jako nejvhodnější typ „vlády“? Pokud ne, tak jaký typ „vlády“ se mu zdá nejlepší? (kniha III, kap. 2-7)
 8. Vychází Rousseau při určení ideálního typu státu z všeobecně platného ideálu či všeobecně platného principu, nebo se domnívá, že každému klimatu je vhodný jiný typ státu? (kniha II, kap. 8-9, kniha III, kap. 8)
 9. Uznává Rousseau rozdělení pravomocí státu ? (kniha III, kap. 1)
 10. Rousseau počítá s volbami, ale mají občané volit poslance parlamentu (tj zákonodárné moci) nebo někoho jiného? (kniha III, kap. 15, kniha IV, kap. 2-3)
 11. Je Rousseauovo pojetí „občanského náboženství“ (kniha IV, kap. 8) porušením náboženské svobody? V čem se podobá jeho pojmu „občanské svobody“?

 

Vznik USA a původ lidských práv

 1. Pokud Georg Jellinek odmítá názor, že lidská práva mají původ v evropském osvícenství, či přirozeném právu, v čem vidí jejich původ?
 2. V čem se výčet lidských práv Deklarace nezávislosti liší od lidských práv v Virginské deklaraci lidských práv? Kde se vyskytuje právo na soukromý majetek? Která uznává právo na život? Uznává některá z nich svobodu projevu či svobodu vědeckého bádání?
 3. Jaká je základní tematická struktura Articles I-IV federální ústavy USA?
 4. V čem se liší způsob reprezentace obyvatelstva v Senátu a Sněmovně reprezentantů? 
 5. Jak je v popsána úloha electors college a pojem natural born citizen?
 6. Najdete v Americké listině práv (= 10 dodatků) právo na soukromý majetek?
 7. Jak obhajuje Madison v Listech federalistů kap. 14 možnost republiky ve státě s velkou rozlohou? V čem viděl Hamilton v Listech federalistů kap. 15-23 hlavní nevýhody konfederace a jak obhajuje silnou centrální vládu? Jak zdůvodňuje Madison v Listech federalistů kap. 38 absenci listiny práv ve federální ústavě?
 8. V kterém článku Americké listiny práv najedete základní osobní práva? (svobodu vyznání, projevu, bezpečí)? Která z práv, jež chybí v dodatcích, lze dohledat v textu Ústavy USA Articles I-IV? Garantuje Ústava USA svobodu bádání?
 9. Jak zdůvodňuje Madison v Listech federalistů kap. 46-51 oddělení pravomocí?

 

Adam Smith: Otázky k Bohatství národů (1776)

 1. Jak zní výchozí otázka Smithovy knihy?
 2. Co způsobuje bohatství civilizovaných národů?
 3. V čem je příčina úpadku španělského impéria založeného na importu zlata? V čem je příčina prosperity britského impéria?
 4. Ačkoli bývá Smith vykládán jako polemika s plánovaným hospodářstvím, ve skutečnosti uplatňuje jinou klasifikaci hospodářských typů. Jaké tři různé systémy politické ekonomie rozeznává?
 5. Smith bývá vykládán jako obhájce volného trhu. Najděte dvě místa, kde se v knize hovoří o „neviditelné ruce“. Jak tuto metaforu používá? Jaký typ etiky tím prosazuje?
 6. Ve třetí knize se věnuje vzdělání. Přisuzuje mu vůbec nějaký význam? Jsou jeho názory na vzdělání v rozporu s obhajobou etiky „vlastního zájmu“?

 

Immanuel Kant: Otázky k Co je osvícenství? (1784)

 1. Co je dle Kanta „nedospělost“ či „nezletilost“ člověka?
 2. Vybízí Kant esejí k občanské neposlušnosti a rebelii?
 3. Vybízí k nemravnosti a zločinu? Má-li si člověk udávat zákony sám, znamená to, že osvícenec je povýšen nad zákony?
 4. Co má na mysli soukromým a veřejným užíváním rozumu? Podle čeho se pozná soukromé užívání rozumu?
 5. Povoluje Kant říkat vše, nebo jeho esej stanoví nějaké hranice pro svobodu projevu?