Mezinárodní vědecké sympozium České stavovské povstání 1618-1620. Aktéři, spojenci a odpůrci

se bude konat 22. až 24. září 2020 ve Studijním centru Státního hradu a zámku v Českém Krumlově

 

Historický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

pořádá 22. až 24. září 2020 ve Studijním centru Státního hradu a zámku v Českém Krumlově mezinárodní vědecké sympozium

 

České stavovské povstání 1618-1620. Aktéři, spojenci a odpůrci

 

Přestože dějinám českého stavovského povstání věnovalo od druhé poloviny 19. století badatelskou pozornost několik generací českých a zahraničních historiků různého metodologického zaměření (Anton Gindely, Bohdan Chudoba, František Kavka, Josef Pekař, Josef Polišenský, Miroslav Toegel), vzniklo první moderní zpracování tohoto tématu teprve počátkem sedmdesátých let 20. století, když publikoval Josef Petráň svou knihu o staroměstské exekuci. Se znalostí pramenů z českých archivů a kritickým přístupem ke starší literatuře dokázal v hrubých rysech popsat příčiny, průběh, porážku a potrestání povstání českých nekatolických stavů proti Habsburkům a ve zkratce vylíčit životní osudy hlavních aktérů. Interpretace jejich náboženských názorů, představení prostředků politické argumentace a zvláště rozkrytí komunikačních sítí zůstaly stranou autorovy pozornosti. Jeho monografie, která dosud nebyla přeložena do žádného světového jazyka, výrazně ovlivnila směry dalšího bádání o českém stavovském povstání v české historické vědě.

     Protože v pozadí Petráňova pohledu byl mezinárodní rámec tohoto náboženského a politického konfliktu evropského významu, jenž představoval prolog třicetileté války, usilovali v následujících desetiletích po prvním vydání jeho knihy historikové o začlenění příčin, průběhu, důsledků a potrestání českého stavovského povstání do širších souvislostí politických a náboženských dějin habsburské monarchie v první třetině 17. století (Joachim Bahlcke, Robert John W. Evans, Olivier Chaline, Tomáš Knoz, Jaroslav Pánek, Arno Strohmeyer, Thomas Winkelbauer). V návaznosti na starší výzkumy Friedricha Hermanna Schuberta a především Josefa Polišenského byly následně učiněny první dílčí badatelské pokusy o podchycení vazeb nekatolických stavů z Království českého ke kalvinistům a luteránům v Římsko-německé říši, Nizozemí a Anglii (zejména Ivo Barteček, Jana Hubková, Jaroslav Miller). Navzdory dílčím poznatkům však v zásadě zůstávaly mimo zevrubnější zájem badatelů odmítavé postoje katolických knížat v Římsko-německé říši, španělského krále a Svatého stolce k českému stavovskému povstání (Dieter Albrecht).

     V návaznosti na dosavadní poznatky a probíhající výzkumy si program klade tři vědecké cíle, jimž odpovídají tři tematické bloky v jednání sympozia. Do prvního tematického bloku budou zařazena vědecká sdělení, jejichž autorky a autoři budou usilovat o objasnění charakteru mocenských a náboženských konfliktů v Evropě na počátku 17. století, o představení střetů v Římsko-německé říši před propuknutím českého stavovského povstání, o jeho srovnání se situací v rakouských zemích a začlenění do kontextu současných poznatků o dějinách třicetileté války. Druhý tematický blok bude klást důraz na interpretaci politické a náboženské argumentace vybraných aktérů českého stavovského povstání a na představení jejich komunikačních sítí, ať patřili k nekatolickým stavům v zemích Koruny české, nebo k jejich protivníkům. Rozkrytí způsobů, odhalení nástrojů a vymezení obsahu politické komunikace českých stavů se stoupenci a odpůrci povstání v zahraničí bude tvořit hlavní rámec vědeckých sdělení zařazených do třetího tematického bloku.

 

Jednacími jazyky sympozia jsou němčina a angličtina. Délka vědeckého sdělení by neměla překročit 30 minut. Účastníkům sympozia, kteří byli požádáni o referát, uhradí pořadatel cestovné a finanční náklady spojené s ubytováním a stravováním. Písemné verze vědeckých sdělení budou publikovány v kolektivní monografii. O zvoleném nakladatelství v zahraničí a nárocích na formální úpravu textů budou autorky a autoři s předstihem informováni.

    

Vědecký garant: prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.

Odborná spolupráce: doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D.

                                   PhDr. Pavel Král, Ph.D.

                                   PhDr. Kateřina Pražáková, Ph.D.

Organizační spolupráce: PhDr. Jan Šimánek

 

 

České Budějovice 25. listopadu 2019