Historický ústav

Historický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích je plně akreditované vědecko-pedagogické pracoviště s rozsáhlou sítí mezinárodních vědeckých kontaktů, jemuž byla roku 2018 udělena institucionální akreditace na deset let. Zajišťuje vysokoškolské vzdělání v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu Historie a Učitelství dějepisu pro střední školy. Historický ústav uskutečňuje také doktorský studijní program České dějiny a má oprávnění provádět habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru České dějiny.

Ve vědecké práci se Historický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity systematicky a dlouhodobě zaměřuje na všestranný výzkum dějin raného novověku, zvláště pak na dějiny habsburské monarchie v letech 1526 až 1780, na dějiny šlechty, měst a venkovského obyvatelstva. Tomu odpovídá vědecká činnost výzkumného centra ústavu Habsburkové v dějinách českých zemí raného novověku, které zahájilo svoje výzkumné aktivity v roce 2012. K nejvýznamnějším vědeckým výstupům tohoto centra patří v posledních letech dvě rozsáhlá syntetická díla: Václav Bůžek – Rostislav Smíšek (edd.), Habsburkové 1526-1740. Země Koruny české ve středoevropské monarchii, Praha 2017; Ivo Cerman (ed.), Habsburkové 1740-1918. Vznikání občanské společnosti, Praha 2016. Historický ústav soustřeďuje vědeckou pozornost rovněž k výzkumu sociálních dějin a historické demografie 18. a 19. století. Výzkum moderních dějin vykazuje badatelské těžiště v dějinách mezinárodní diplomacie a kulturní historii jihočeské krajiny.

Historický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity je vydavatelem periodika Opera historica, které bylo v letech 1991-2011 (ročníky 1-15) sborníkem, od roku 2015 získalo podobu pravidelně vycházejícího vědeckého časopisu zaměřeného na dějiny raného novověku (zatím ročníky 16-20). Časopis Opera historica je zařazen na European Index for the Humanities ERIH+. Současně ústav vydává monografickou řadu původních vědeckých prací k českým a středoevropským dějinám novověku Monographia historica (zatím 1-18).

Společně s Historickým ústavem Akademie věd České republiky zřídil Historický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity roku 2004 Centrum raně novověkých studií, jehož hlavní poslání spočívá především v kritickém edičním zpřístupňování pramenů k českým dějinám raného novověku. Společný ediční projekt obou ústavů, jenž nese název Prameny k českým dějinám 16. – 18. století (Documenta res gestas Bohemicas saeculorum XVI. – XVIII. illustrantia), je rozdělen do dvou řad. V první jsou zpřístupňovány písemnosti, jež odrážejí zvláště „veřejný život“ společnosti českých zemí v raném novověku, ať se tematicky týkají práva a ústavního zřízení, politiky, náboženství a církví či ekonomiky. Do druhé řady přináležejí písemnosti, v nichž se zrcadlí především „soukromý život“ lidí v hierarchicky uspořádané společnosti, zvláště osobní korespondence, deníky, paměti, testamenty, svatební smlouvy, pozůstalostní inventáře, výslechy a další.

 

Novinky

Návštěva University of Alberta v kanadském Edmontonu
Ve dnech 23. až 27. září 2019 navštívili prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc., a PhDr. Pavel Král, Ph.D., University of Alberta v kanadském Edmontonu
Prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc., převzal medaili Za zásluhy o české archivnictví
Vyšlo nové číslo Opera historica. Časopis pro dějiny raného novověku
Opera historica 20, č. 1
Závěrečná prezentace projektu Historie jako prostor k setkávání a publikace Historie jako prostor k setkávání v česko-bavorském příhraničí
Prezentace byla spojena s působivou přednáškou dr. Libora Svobody.
Seznam bakalářských a diplomových prací,
které budou obhajovány na Historickém ústavu FF JU v srpnu 2019
Seznam zadaných diplomových prací na Historickém ústavu FF JU
prosinec 2018