Název oboru

Učitelství francouzského jazyka pro střední školy (dvouooborové studium)

Typ oboru

Navazující magisterský

Doba studia

2 roky

Forma studia

Prezenční

Titul

Mgr.

Charakteristika oboru

Studijní obor Učitelství francouzského jazyka pro střední školy je nabízen jako navazující dvouoborové magisterské studium. Propojuje složku filologicko-didaktickou zajišťovanou Ústavem romanistiky Filozofické fakulty JU se složkou pedagogickou a psychologickou zajišťovanou odborníky z Pedagogické fakulty JU. Studijní obor je koncipován tak, aby absolventovi poskytl plnou kvalifikaci k výkonu povolání učitelství francouzštiny na středních školách.

Profil absolventa

Magisterské studium poskytne absolventovi praktické jazykové a komunikativní dovednosti odpovídající úrovni C2 Společného evropského referenčního rámce. Absolvent si rozšíří systémové znalosti o francouzském jazyce na základě moderních přístupů k vědeckému popisu jazyka. Systémové synchronní studium jazykových jevů je obohaceno i o aspekty diachronní. V návaznosti na předměty absolvované v bakalářském stupni studia obor absolventovi rozšíří znalosti z oblasti historie francouzské literatury a frankofonní literatury. Absolvent dále nabude podstatných znalostí a dovedností z didaktiky a metodiky francouzského jazyka, přičemž důraz je kladen na rozvoj tvůrčích schopností absolventa a na praktické aplikace didaktické teorie. Získá rovněž nezbytné znalosti z psychologie a pedagogiky speciálně zaměřené na cílovou skupinu  - studenty středních škol.

Absolvent tak bude plně kvalifikován k výkonu povolání učitele SŠ.

Možné kombinace s jinými dvouobory

Jakýkoli z uvedených oborů programu Učitelství pro střední školy.

Garantující pracoviště

Ústav romanistiky FF JU

Studijní plán

Ke stažení ZDE

Přijímací řízení

Informace ZDE