Název oboru

Učitelství dějepisu pro střední školy (dvouooborové studium)

Typ oboru

Navazující magisterský

Doba studia

2 roky

Forma studia

Prezenční

Titul

Mgr.

Charakteristika oboru

Magisterský studijní obor Učitelství dějepisu pro střední školy výrazným způsobem prohlubuje znalosti a dovednosti získané během studia bakalářského stupně studijního oboru Historie (dvouoborové) tak, aby jeho absolventi nalezli uplatnění jednak jako pedagogičtí pracovníci na středních školách, jednak ve vědeckých institucích zabývajících se historickým výzkumem i v institucích zaměřených na ochranu pozůstatků minulosti a jejich prezentaci. Magisterský program vedle nezbytné praktické aplikace získaných teoretických poznatků rovněž připravuje studenty k případnému dalšímu vzdělávání.

Profil absolventa

 

 

 

 

 

Cílem studia Učitelství dějepisu pro střední školy je příprava kvalifikovaných pedagogů, kteří budou schopni díky didaktické a metodické průpravě aplikovat své zevrubné znalosti z oboru historie ve výuce dějepisu na středních školách. Bude u nich současně vytvořen předpoklad pro další vzdělávání v oboru historie i v didaktice a metodice dějepisu.

Možné kombinace s jinými dvouobory

Jakýkoli z uvedených oborů programu Učitelství pro střední školy.

Garantující pracoviště

Historický ústav FF JU

Studijní plán

Ke stažení ZDE

Přijímací řízení

Informace ZDE