Učitelství dějepisu pro střední školy (dvouoborové studium)

Jak se stát studentem?

Přijímací řízení

Přijímací zkouška do navazujícího magisterského studijního oboru Učitelství dějepisu pro střední školy spočívá v ústním pohovoru, během něhož uchazeč prokáže tvůrčí schopnost interpretace českých a obecných dějin v širším kontextu.

Přijímací pohovor se koná před přijímací komisí, kterou jmenuje děkan Filozofické fakulty JU.

Výsledek ústního pohovoru bude hodnocen bodově v rozsahu 0-100 bodů. Ke studiu výše zmíněného oboru může být přijat uchazeč, který získá minimálně 30 bodů.

 

Hodnocení:

  • znalost faktografie českých a obecných dějin od raného středověku do současnosti = max. 30 bodů
  • schopnost interpretace historických faktů v rozsahu teoretických a metodologických znalostí bakalářského studia = max. 40 bodů
  • předložený soupis literatury = max. 30 bodů

Co tento obor nabízí?

 

- Vzdělání v oblasti didaktiky dějepisu, historiografie, teorie a metodologie dějin, dějin každodenní kultury

- Schopnost umět vytvářet učební materiály a kurikula pro svůj obor s ohledem na specifika výuky dějepisu na českých středních školách

- Pokročilou schopnost teoreticky uvažovat o historických souvislostech pestré škály dějinných procesů od starověku do současnosti

- Vytvoření předpokladu pro další vzdělávání v oboru historie i v didaktice a metodice dějepisu

- Možnost strávit část studia v zahraničí – seznam partnerských univerzit

 

S čím je možné tento obor kombinovat?

Tento obor je nabízen v dvouoborové kombinaci s jedním z těchto navazujících magisterských oborů:

  • Učitelství anglického jazyka pro střední školy
  • Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy
  • Učitelství francouzského jazyka pro střední školy
  • Učitelství italského jazyka pro střední školy 
  • Učitelství španělského jazyka pro střední školy
Garantující pracoviště Historický ústav FF JU v ČB