Název oboru

Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy (dvouooborové studium)

Typ oboru

Navazující magisterský

Doba studia

2 roky

Forma studia

Prezenční

Titul

Mgr.

Charakteristika oboru

Navazující studium Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy je koncipováno tak, aby bylo zárukou plné kvalifikace učitele střední školy. V oborové části, včetně didaktiky, je studium zajišťováno Ústavem bohemistiky FF JU. Předměty pedagogicko-psychologické jsou zajišťovány v rámci mezifakultní spolupráce s Pedagogickou fakultou Jihočeské univerzity.

 

Profil absolventa

Nabyté vědomosti z oblasti literárněhistorické a lingvistické je absolvent na základě didaktické přípravy schopen velmi dobře aplikovat do středoškolské praxe. V oboru literární historie se dobře orientuje v české i světové literatuře, umí interpretovat literární text na základě metodologicky podložených konceptů. V oboru literární teorie je absolvent schopen pracovat s hlavními současnými teoretickými koncepty a zná jejich vztah k širšímu kontextu estetickému a filozofickému. V lingvistice ovládá logický systém mateřského jazyka, uplatňuje získané komunikační dovednosti a stylistické kompetence ve formě mluvené i psané, včetně znalostí ortografických a ortoepických.

 

Absolventi oboru jsou plně kvalifikováni k výkonu povolání učitele střední školy. Jejich vzdělání jim také umožňuje další studium v doktorském programu. Ústav bohemistiky zajišťuje doktorské obory Český jazyk, Dějiny novější české literatury.

Možné kombinace s jinými dvouobory

Jakýkoli z uvedených oborů programu Učitelství pro střední školy.

Garantující pracoviště

Ústav bohemistiky FF JU

Studijní plán

Ke stažení ZDE

Přijímací řízení

Informace ZDE