Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy (dvouoborové studium)

Jak se stát studentem?

Přijímací řízení

Přijímací zkouška do navazujícího magisterského studijního oboru Bohemistika spočívá v ústním pohovoru, během něhož prokáže uchazeč/ka znalosti z lingvistiky a z literární historie a teorie.

U přijímacího pohovoru uchazeč/ka předloží strukturovaný seznam přečtené umělecké literatury, publikací literárně-vědných a výběr z odborné literatury lingvistické. Na základě předloženého seznamu literatury uchazeč/ka také prokáže schopnost interpretace uměleckého, případně odborného textu.

 

Přijímací pohovor se koná před přijímací komisí, kterou jmenuje děkan Filozofické fakulty JU.

Výsledek ústního pohovoru bude hodnocen bodově v rozsahu 0-100 bodů. Ke studiu výše zmíněného oboru může být přijat uchazeč, který získá minimálně 30 bodů.

 

Hodnocení:

  • lingvistika = max. 45 bodů
  • dějiny české a světové literatury; interpretace umělecké i odborné literatury = max. 45 bodů
  • seznam literatury = max. 10 bodů 

Co tento obor nabízí?

 - Ucelené vzdělání v oblasti literární historie, synchronní a diachronní lingvistiky

- Vzdělání v oblasti didaktiky českého jazyka a literatury

- Dobrá orientace v metodologických aspektech lingvistických či literárně historických

- Pokročilá schopnost interpretovat umělecké texty

- Seznámení se stěžejními osobnostmi, díly a tendencemi světové literatury

- Pokročilá schopnost teoreticky rozvažovat o jazyce a literatuře

- Možnost podílet se na vědeckých aktivitách UBO FF JU v rámci projektů, které patří ke špičkovým v rámci celorepublikové i celosvětové bohemistiky

- Možnost účasti na studentských aktivitách a podílení se na jejich tvorbě a podobě

- Příležitost strávit část studia v zahraničí na některé z partnerských univerzit UBO FF JU (Glasgow, Vídeň, Drážďany, Berlín, Opole, Krakov, Padova…)

- Možnost pokračovat ve studiu doktorských oborů Dějiny novější české literatury či Český jazyk

S čím je možné tento obor kombinovat?

Tento obor je nabízen v dvouoborové kombinaci s jedním z těchto navazujících magisterských oborů:

  • Učitelství anglického jazyka pro střední školy
  • Učitelství dějepisu pro střední školy
  • Učitelství francouzského jazyka pro střední školy
  • Učitelství italského jazyka pro střední školy 
  • Učitelství španělského jazyka pro střední školy
Garantující pracoviště Ústav bohemistiky FF JU v ČB