České dějiny

📃 Řád doktorského studia na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

📃 Řád doktorského studia na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích - pro studenty od AR 2019/2020
 

Vědeckou hodnost Ph.D. je možno získat v rámci pevně organizovaného, interního nebo distančního, doktorského studijního programu. U absolventů doktorského studia se předpokládá, že se budou věnovat vědecké práci.

→ Požadavky k přijímacím zkouškám do doktorského studia českých dějin:

  • ukončené magisterské studium historie nebo příbuzného oboru
  • vyhraněný badatelský zájem o české dějiny v širším středoevropském kontextu (uchazeč předloží teze svého zamýšleného doktorského projektu a soupis prostudované odborné literatury k širšímu zaměření své práce)
  • uchazeč předloží soupis svých publikovaných studií
  • prokáže aktivní znalost aspoň jednoho světového jazyka

 

📃 Podmínky pro přijetí ke studiu (+ elektronická přihláška)

Doktorský studijní program zahrnuje tyto dílčí zkoušky:

 

Oborová rada doktorského studia:

předseda:

            prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc. (Filozofická fakulta JU)

členové:

           doc. PhDr. et Dr. phil. Ivo Cerman, Ph.D. (Filozofická fakulta JU)

           doc. PhDr. Josef Grulich, Ph.D. (Filozofická fakulta JU)

           doc. PhDr. Martin Holý, Ph.D. (Historický ústav Akademie věd ČR)

           doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D. (Filozofická fakulta JU)

           doc. Mgr. Pavel Marek, Ph.D. (Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice)

           prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. (Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze)

           doc. PhDr. et PaedDr. Marek Šmíd, Ph.D. (Filozofická fakulta JU)

           prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D. (Filozofická fakulta, Masarykova univerzita)