Španělská filologie (specializace programu Románská filologie)


Název  programu


Španělská filologie (specializace programu Románská filologie) 


Přijímací řízení


Informace ZDE


Typ  programu


Navazující magisterský


Doba studia


2 roky


Forma studia


Prezenční


Titul


Mgr.


Dvojí diplom
(double degree studium) 


Umožňuje studium v režimu double degree na Universidad de Salamanca (Španělsko), a to s libovolným z následujících programů:

  • Máster Universitario en la Enseñanza de Español como Lengua Extranjera
  • Máster Universitario en Literatura Española e Hispanoamericana. Teoría de la Literatura y Literatura Comparada
  • Máster Universitario en Gestión del Patrimonio Textual y Humanidades Digitales
     


Charakteristika  programu


Předmětová skladba programu vychází z tradičního modelu filologického studia, které propojuje složku jazykovědnou se složkou literárněvědnou a složkou civilizačně-kulturní. Důraz je kladen i na praktické jazykové kompetence absolventa, které tvoří výraznou přidanou hodnotu ve vztahu k pracovnímu trhu. Disciplíny jazykovědné zaměřují na analýzu tzv. vyšších rovin jazykového systému (syntax a text) a na vývojové aspekty španělského jazyka. Disciplíny literárněvědné pokrývají zejména starší období francouzského literárního kánonu a v souladu s moderními trendy se věnují nehexagonálním francouzsky psaným literaturám. Studium obsahuje i specializační složku volitelných předmětů.


Profil absolventa


Na základě moderních přístupů k vědeckému popisu jazyka si absolvent rozšíří systémové znalosti o španělském jazyce. Synchronní studium jazykových jevů je obohaceno i o aspekty diachronní, v souladu se současnými jazykovědnými tendencemi získá absolvent znalosti ze syntaxe současné španělštiny, z textové lingvistiky a pragmalingvistiky.

V rámci literárních disciplín si absolventi v návaznosti na základní znalosti z oblasti literární historie a práce s textem, získané v průběhu bakalářského studia, rozšíří a prohloubí své znalosti, především pokud jde o starší vývojové fáze španělské literatury a literaturu hispanoamerickou.

Absolvent získá praktické jazykové a komunikativní dovednosti odpovídajících úrovni C2 Společného evropského referenčního rámce (studijní plány „maior“), popř. C1 (studijní plán „minor“).

Díky své pokročilé jazykové, kulturní a komunikační průpravě absolvent najde uplatnění všude tam, kde zaměstnavatel z veřejného či soukromého sektoru požaduje vysokou úroveň jazykových znalostí, interkulturních kompetencí a samostatného, kritického a tvůrčího myšlení: překladatel, redaktor, pracovník sekcí zajišťujících styk s hispanofonním prostředím, public relations apod.


Garantující pracoviště


Ústav romanistiky FF JU


Studijní plán


ZDE