Německý jazyk a literatura


Název programu


Německý jazyk a literatura


Přijímací řízení


Informace ZDE


Typ programu


Bakalářský


Doba studia


3 roky


Forma studia


Prezenční


Titul


Bc.


Charakteristika programu


Bakalářský studijní program pro sdružené studium Německý jazyk a literatura je svým obsahem zaměřen na předávání odborných teoretických poznatků a praktických dovedností studentům. Na intenzivní propojování teoretického studia a praxe je přitom kladen velký důraz. Na základě získaných dovedností v oblasti jazykovědy, literární vědy a historicko-kulturních disciplín dosáhnou studenti odborných kompetencí, které jim umožní snáze se orientovat v současném dění německy mluvících zemí. Studijní program NJL akcentuje aktuální směr vývoje německého jazyka a kultury německy mluvících zemí, a tím umožňuje studentům budoucí kvalifikované působení na nejrůznějších úrovních spolupráce s přeshraničními partnery.

Po úspěšném absolvování studia by studenti měli ve své jazykové kompetenci dosáhnout úrovně C1 dle SERR ve variantě A a úrovně B2 ve variantách maior (A1) a minor (A2). 

Odborné teoretické jazykovědné disciplíny jsou tematicky doplněny prakticky zaměřenými semináři. Literárněvědný blok předmětů reaguje svou koncepcí na požadavky praxe a zdůrazňuje literaturu 20. století, která je studentům obsahově i jazykově srozumitelnější.

Ve variantách A a A1 jsou v rámci povinných disciplín zaměřených na jazykovědu, novější literaturu, kulturu a reálie německy mluvících zemí zařazeny nejrůznější akce, workshopy a exkurze, které se zakládají na součinnosti s německými studenty a profesory v rámci programů GIP, Erasmus+.


Profil absolventa


Absolvent bakalářského studijního programu Německý jazyk a literatura získá dostatečné vzdělání v oblasti teorie německého jazyka a německé literatury a zároveň i v oblasti současného stavu prakticky zaměřeného jazyka a jeho aktuálních tendencí. Právě na rozvoj komunikačních kompetencí v mluveném jazyce je během studia kladen velký důraz. Cílovou úrovní praktických komunikativních dovedností v německém jazyce je úroveň C1 dle SERR pro variantu A, resp. B2 pro varianty maior a minor. Odborné dovednosti: Důležitým výstupním atributem absolventa tohoto programu je orientace a schopnost nezávisle analyzovat nově vzniklé situace a následná způsobilost tyto problémy samostatně řešit. Aktivní přístup k řešení praktických problémů, schopnost navrhovat možná řešení a zároveň je správně verbálně v německém jazyce formulovat patří ke klíčovým kompetencím, které jsou u absolventů předpokladem k úspěšnému navázání na bakalářské studium buď formou osobní profesní kariéry, nebo dalším studiem v některém z navazujících magisterských stupňů studia. Odborné způsobilosti: Absolvent bakalářského studijního programu NJL se umí orientovat v nejnovějších poznatcích v oblasti fungování německého jazyka a literatury a kriticky je zhodnotit. V německém jazyce dokáže kultivovaně diskutovat, argumentovat a flexibilně reagovat na aktuální podněty. Tyto kompetence pozitivně ovlivňují budoucí uplatnění absolventů v praxi.


Garantující pracoviště


Ústav česko-německých areálových studií a germanistiky FF JU


Studijní plán


ZDE