Francouzský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod


Název programu


Francouzský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod


Přijímací řízení


Informace ZDE


Typ programu


Bakalářský


Doba studia


3 roky


Forma studia


Prezenční


Titul


Bc.


Dvojí diplom
(double degree studium) 


Umožňuje studium v režimu double degree s programem  Langues étrangères appliquées na Université Bretagne Sud, Lorient (Francie).


Charakteristika programu


Studijní program Francouzský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod (FJEMO) je koncipován jako kombinovaný a profesně zaměřený. Centrální složkou předkládaného programu jsou předměty z oblasti vzdělávání Filologie, konkrétně francouzského jazyka. Hlavní zastoupení mají disciplíny jazykovědné teorie a praxe s důrazem na předměty aplikované filologie (obchodní a právní francouzština), v předmětové skladbě se objevují reálie i disciplíny literární a kulturní.

Vzhledem k jazykovým kompetencím současné generace uchazečů o studium jakož i k potřebám současného trhu práce jsou povinnou součástí i kurzy anglického jazyka (od úrovně B1), a to i z oblasti odborné (obchodní a právní angličtina). Studenti si dále budou moci vybrat třetí cizí jazyk (od úrovně začátečníků).

Centrální filologická složka studijního programu FJEMO je doplněna vybranými předměty z oblastí vzdělávání Ekonomické vědy (Makroekonomie, Mikroekonomie, Marketing, Základy obchodu). Tato akcesorická složka studijního programu sestává ze základního uvedení do oboru ekonomických věd s důrazem na praktickou aplikaci nabytých znalostí v seminářích. V rámci této složky jsou zařazeny také předměty právní (Úvod do práva I, II, Obchodní právo, Evropské právo), které cílí na systémové a terminologické aspekty, a kurz Přednášky externích odborníků.

Nedílnou součástí studijního programu FJEMO jakožto profesně zaměřeného studijního programu je ve 3. ročníku povinná dvanáctitýdenní praxe v tuzemských či zahraničních podnicích, resp. úřadech státní správy všech stupňů.


Profil absolventa


Studijní program FJEMO umožňuje absolventům získat odborné jazykové kompetence v oblasti aplikované jazykovědy a základní odborné znalosti ekonomie a práva tak, aby byli schopni na odpovídající úrovni komunikovat ve třech jazycích v oblasti evropského a mezinárodního obchodu (francouzština jako hlavní jazyk – úroveň C1, angličtina jako druhý jazyk – úroveň B2 a třetí cizí jazyk – úrovně A2).

Předmětová skladba studijního programu FJEMO zaručuje, že absolvent získá důležité kompetence, které trh práce požaduje: schopnost číst, analyzovat a tvořit texty v několika jazycích, základní schopnosti překladatelské, schopnost plnohodnotné ústní i písemné komunikace ve frankofonním prostředí, a to i na témata literárně-kulturní, znalost základních principů a pojmů práva, ekonomie a marketingu.

Studium tak poskytuje mezioborový vhled a znalosti nezbytné pro nižší a střední úroveň řízení. Absolventi předkládaného studijního programu se mohou uplatnit jako asistenti, samostatní referenti či na nižších a středních řídících pozicích v komerční praxi, jakož i ve státní správě či neziskovém sektoru, nebo pokračovat ve studiu v dalších typech navazujících magisterských programů stejného nebo podobného zaměření na vysokých školách tuzemských nebo zahraničních. 


Garantující pracoviště


Ústav romanistiky FF JU


Studijní plán


ZDE