Archeologie

 
Název programu

 
Archeologie


Přijímací řízení


Informace ZDE

 
Typ programu


Bakalářský

 
Doba studia


3 roky

 
Forma studia


Prezenční

 
Titul


Bc.

Charakteristika programu


Bakalářské studium archeologie je koncipováno jako komplexní přehled středoevropské archeologie a archeologie českých zemí se speciálním zaměřením na jihočeský region. Důraz je kladen na poznání a klasifikaci základních archeologických pramenů (zejména artefakty jednotlivých epoch), dále na zvládnutí základní metodiky oboru (zejména v kurzech úvod do archeologie, úvod do terénní archeologie, environmentální archeologie, laboratorní cvičení, archeologická praxe) i na poznání příbuzných vědních oborů, zejména bioarcheologie a historie. 

Cílem bakalářského studia programu Archeologie je připravit odborníky se zaměřením na archeologickou památkovou péči, kteří využijí svých znalostí v oblastech vědy a výzkumu (asistent vedoucího výzkumu, terénní technik, dokumentační pracovník), státní správy a samosprávy (příprava podkladů z oblasti archeologie pro potřeby památkové péče) a muzejnictví (třídění, dokumentace a evidence archeologických sbírek). Dalším cílem studia je připravit absolventy na navazující magisterské studium archeologie.  

Profil absolventa


Absolvent bakalářského studijního programu Archeologie bude připraven pro provádění odborné činnosti v terénu (terénní prospekční, exkavační a dokumentační práce), dále pro odběr a přípravu vzorků, laboratorní zpracování a základní utřídění a vyhodnocení získaných terénních dat. Bude se orientovat v české archeologické literatuře i v základních dílech archeologie evropské, znát podrobně pravěk a středověk českých zemí a totéž období základním způsobem i v evropském kontextu, stejně jako mít základní přehled archeologie postmedievální a environmentální. Bude schopen samostatné vědecké práce s využitím moderních nástrojů archeologie (databáze, geografické informační systémy apod.). Tyto způsobilosti umožňují působení v institucích orientovaných na terénní archeologický výzkum (asistent vedoucího výzkumu, terénní technik, dokumentační pracovník), státní správy a samosprávy (příprava podkladů z oblasti archeologie pro potřeby památkové péče) a muzejnictví (třídění, dokumentace a evidence archeologických sbírek).


Garantující pracoviště


Archeologický ústav FF JU


Studijní plán


ZDE