Pracovna 00 044
Telefon 387 774 863
E-mail tjajtner@ff.jcu.cz
Konzultační hodiny

viz Konzultační hodiny

(s platností od 20. 5. 2019)

1.–31. 7., 1.–23. 8. 2019 dovolená

Učební plány

Dějiny překladu

Úvod do britských studií

Dějiny anglické literatury I

Překlad. seminář - poezie, drama, esej

Vybrané kap. z novější anglické literat.

Mgr. Tomáš Jajtner, Ph.D. et Th.D., vystudoval anglistiku a bohemistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde též v roce 2006 obhájil disertační práci s názvem Concepts of harmony in five metaphysical poets. V letech 2009−2013 ještě absolvoval doktorské studium katolické teologie na Katolické teologické fakultě UK v Praze, které zakončil obhajobou disertační práce Spiritualita přítomnosti: k významu díla R. Voillauma.

Přednáší britská a americká kulturní studia, starší anglickou a americkou literaturu a překlad poezie, eseje a dramatu.

V roce 2012 publikoval knižně svou disertaci. Je autorem několika odborných článků o literatuře anglického raného novověku, o vztahu náboženství a kultury a o současném britském konzervatismu. Vedle toho překládá (nejen) duchovní literaturu z angličtiny, němčiny a francouzštiny.

 

Mgr. Tomáš Jajtner, Ph.D. et Th.D., studied English and Czech at the Faculty of Arts, Charles University, Prague, where he also completed his Ph.D. in 2006 (dissertation Concepts of harmony in five metaphysical poets). He also holds a second doctorate in Catholic theology from the Faculty of Catholic Theology in Prague (dissertation Spiritualita přítomnosti: k významu díla R. Voillauma / Spirituality of Presence: On the Significance of the Work of R. Voillaume - 2013).

Mr. Jajtner teaches British and American cultural studies, older English and American literature and translation of poetry, essay and drama.

In 2012 he published his dissertation. He publishes on early modern literature, on the relations between religion and culture and on contemporary British conservatism. He also translates spiritual literature from English, German and French.

 

Publikační činnost

 

Diplomové práce

Bakalářské práce