Seznam témat BP a DP na Ústavu bohemistiky (strukturován abecedně dle jména vyučujícího). 

 

PhDr. Štěpán Balík, Ph.D.

BP

Sonda do mluvy obyvatel na Českobudějovicku (dialektologická práce)

Analýza komunistického newspeaku (např. jazyková analýza textů Vítězslava Rzounka)

Pravopisné zásady zkratek ve slovanských jazycích (kontrastivní práce)

Jména po chalupě ve vybrané české obci (antroponomastická práce)

Názvy ulic ve vybrané české obci (toponomastická práce)

 

DP

Sonda do mluvy obyvatel ve vybrané české obci (dialektologická práce)

Příjmení, přezdívky a jména po chalupě ve vybrané české obci (antroponomastická práce)

Urbanonyma ve vybrané české obci (toponomastická práce)

Sonda do romského etnolektu češtiny ve vybrané české obci (lexikologická práce)

Morfologická analýza slovesných tvarů ze staročeského textu Gesta Romanorum

 

prof. PaedDr. Michal Bauer, Ph.D.
BP
Vězeňská poezie Jana Zahradníčka

Recepce Básnického almanachu 1953-59

Poezie Jana Borny

DP
Tvorba Miroslava Krleži v českém kontextu

Dílo Edgara Dutky

Literární kritika v časopisu Host do domu

 

Mgr. Veronika Faktorová, Ph.D.

BP

Cestopisy Emila Holuba a jejich literárnost

Jan Neruda jako čtenář

Vítězslav Hálek jako redaktor. Náplň a koncept časopisu Zlatá Praha v letech 1864-1865

 

DP

Poezie psaná ženami jako žádaný koncept české literatury 70.-80. let 19. století

České mýty a pověsti jako téma historické a literární (v druhé polovině 19. století)

 

 

Mgr. Martina Halamová, Ph.D.

BP

O divadle. Analýza samizdatového časopisu reflektujícího divadlo 2. pol. 80. let 20. století

Třiatřicet stříbrných křepelek. Komparace novely Jana Trefulky a filmu Antonína Kachlíka

Interpretace druhé světové války v románech poúnorových exulantů – Oblak a dým (F. Peroutka), Dvorní šašci (V. Fischl)

 

DP

Dobová řeč samizdatového fejetonu. Analýza Československého fejetonu vydávaného v 2. pol. 70. let v Edici Petlice

Zahradníčkova tvorba v české literárněvědné reflexi od 30. let do 90. let 20. století

Interpretace textů vybraného autora 20. či 21. století

 

Mgr. et Mgr. Martin Janečka, Ph.D.

BP

Výrazy na pomezí příslovcí a částic ovlivňující modalitu výpovědi

Mluvenost vs. psanost jako slohotvorné činitele (analýza konkrétního komunikátu)

Konkurence nominativ/instrumentál predikativní

Pronikání publicistiky do zpravodajství (v různých rovinách jazyka)

 

 

DP

Genitiv adnominální v současné češtině – jeho sémantika a syntax

Koncept tzv. nulového znaku v lingvistické teorii i praxi

Problematika tzv. reflexivních klitik v češtině

Vliv gestických prostředků na utváření významu výpovědi

 

 

doc. PhDr. Marie Janečková, CSc.

BP

Staročeský překlad latinské svatováclavské legendy od Karla IV. (Kar VáclB) obsažené v tzv. Pasionálu muzejním z roku 1379 (analýza fonologická a morfologická).

Sbírka přísloví připisovaná Smilu Flaškovi z Pardubic (výklad a konfrontace s novočeskými příslovími).

Ezopovy bajky (rkp. z roku 1472) – slovní zásoba, výklad.

Svár vody s vínem (kompozice skladby, analýza morfologická).

Martin Kabátník, Cesta z Čech do Jeruzaléma a Egypta r. 1491–1492 (vlastní jména, exonyma, slovesa).

 

DP

Gesta Romanorum (vybrané kapitoly, analýza fonologická a morfologická).

Kompozice satirické skladby Podkoní a žák (slovesné tvary jako opěrné body vyprávění).

Jan Hus, Dcerka nebo O poznání cesty pravé k spasení (výklad slovní zásoby a morfologie).

Prozaická povídka o Alexandrovi Velikém – srovnání s veršovaným eposem.

Prozaická povídka o Alexandrovi Velikém – morfologie jmen a sloves.

 

 

doc. PaedDr. Bohumila Junková, CSc.

BP

Nespisovnost a její funkce v textech různých funkčních stylů

Prostředky jazykové aktualizace v současné psané publicistice

Kontaktové prostředky v diskusích na internetu

 

DP

Stylizace mluvenosti v románech současných autorů (podle vlastního výběru)

Jazyková agresivita v diskusích na internetu

Zvláštnosti a nepravidelnosti větné stavby v diskusích na internetu

 

Mgr. Markéta Maturová, Ph.D.

BP

Slang zájmových skupin (dle výběru)

Profesní mluva (dle výběru)

Pomístní jména (specifikace na hydronyma, agronyma a hodonyma).

 

DP

Slang zájmových skupin (dle výběru)

Profesní mluva (dle výběru)

Pomístní jména (specifikace na hydronyma, agronyma a hodonyma).

 

Mgr. Michaela Křivancová, Ph.D.

BP

Specifika reklamy zaměřené na děti

Specifika reklamy zaměřené na ženy

Specifika reklamy zaměřené na muže

 

 

DP
Jazykový obraz vybraných pohádkových bytostí v českých lidových pohádkách

Jazykový obraz vybraných pohádkových bytostí v české lidové poezii

 

 

Mgr. Vera Kaplická Yakimova, Ph.D.

BP

Časopis Plav – dějiny, strategie, reprezentace, perspektivy

Světová literatura v jihočeském tisku po roce 1989 (konkrétní periodikum bude konkretizováno se studentkou/studentem)

O nich by chtěl psát každý! Literární reprezentace Českých Budějovic

Současné problémy konceptu „autorství“ (výzvy k biografickému autorovi, spoluautorství, nová média…)

Český grafický román – problémy a možnosti žánru

 

DP

Kanonické texty české literatury a jejich adaptační/transmediální potenciál (dílo podle domluvy se studentkou/studentem)

Světová kanonická díla a jejich kanonizace v českém kontextu (dílo podle domluvy se studentkou/studentem)

Čechy Čechům? Reprezentace cizinců v nejnovější české literatuře

Ti, kdo nemají hlas? Reprezentace menšin (etnických, náboženských, sexuálních…) v nejnovější české literatuře

Reprezentace ženy v současné české a světové žánrové literatuře (dystopie, sci-fi, detektivka…)

 

prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.

BP

Vědeckofantastická literatura 30. a 40. let 20. století

Motivické reflexe díla J. Verna v české meziválečné próze

 

DP

Proměny publicistiky K. Čapka

Česká historická próza 30. a 40. let 20. století (Proměny a kontrasty)

Reflexe surrealismu v české meziválečné kritice

 

prof. PhDr. Dalibor Tureček, DSc.

BP

Prózy Františka Jaromíra Rubeše.

České překlady próz Theophila Gautiéra.

Pohádky Jiřího Mahena.

 

DP

Literárně historické a teatrologické pojetí českého realistického dramatu.

Tylova historická próza z hlediska literární diskurzivity.

Veršované eposy Vojtěcha Nejedlého.