cs en

Kontakt

Filozofická fakulta
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích,
Branišovská 31a,
370 05 České Budějovice

Telefon:

+420 387 774 801

Fax:

+420 387 774 812

 

Administrativa kolem studia

Přerušení studia

 • řídí se čl. 25 Studijního a zkušebního řádu JU
 • student může, s výjimkou prvního semestru, přerušit studium bez udání důvodu na základě písemného oznámení, doručeného na studijní oddělení fakulty, a to nejpozději před začátkem výuky v příslušném semestru
 • v tomto oznámení zároveň uvede dobu, na kterou studium přerušuje
 • přerušení studia je možné jen na celé semestry, a to celkem nejvýše na čtyři semestry (vzhledem k organizaci výuky na FF JU student tedy přerušuje své studium na jeden akademický rok, nebo dva akademické roky); zpravidla je začátkem přerušení začátek nového akademického roku (tj. datum 1. 9.), nebo datum začátku výuky v letním semestru
 • současně s oznámením o přerušení studia, resp. s žádostí o přerušení studia student odevzdává výkaz o studiu (index) a formulář o vyrovnání závazků vůči FF JU; výkaz o studiu obdrží student opět při nástupu ke studiu po uplynutí doby, na níž bylo studium přerušeno
 • praktická informace
 • pro případ, že byste neuměli napsat oznámení o přerušení studia, použijte tento vzor

 

Zanechání studia

 • řídí se č. 26 Studijního a zkušebního řádu JU
 • student, který hodlá zanechat studia, oznámí tuto skutečnost v písemném prohlášení adresovaném děkanovi
 • může být učiněno kdykoliv, za den ukončení studia se považuje den, kdy bylo písemné prohlášení o zanechání studia doručeno fakultě
 • do 8 dnů po ukončení studia na fakultě musí student odevzdat výkaz o studiu (=index) a doklad o vypořádání všech svých závazků vůči JU; záznam o zanechání studia na FF JU provede do indexu referentka studijního oddělení a index zůstává (od AR 2010/11) v držení (bývalého) studenta
 • pro případ, že byste neuměli napsat prohlášení o zanechání studia, použijte tento vzor

 

Úspěšné ukončení studia

 • vysokoškolský zákon č. 111/1998 Sb. v paragrafu 55 (Ukončení studia) praví: Studium se řádně ukončuje absolvováním studia v příslušném studijním programu. Dnem ukončení studia je den, kdy byla vykonána státní zkouška předepsaná na závěr studia nebo její poslední část.
 • absolvent studia na FF JU vyrovná závazky vůči fakultě – viz formulář vyrovnání závazků
 • v případě, že FF JU pořádá slavnostní promoci absolventů, na niž při vyhlášení výsledků SZZ student-absolvent pozvánku obdrží, je jeho povinností zaplatit administrativní poplatek spojený s konáním promoce
 • výkaz o studiu (index) odevzdávaný před konáním SZZ ke kontrole na studijní fakulty, obdrží absolvent společně s vysokoškolským diplom na slavnostní promoci (v případě, že se promoce neúčastní, obdrží diplom i výkaz o studiu náhradním způsobem – osobní převzetí na studijním oddělení, resp. zaslání doporučenou cestou prostřednictvím České pošty)

 

"Prodloužení" studia

 • studenti 3. ročníku bc. studia, resp. 2. ročníku navaz. studia se často ptají na možnost prodloužení studia - tato možnost zcela automaticky  vyplývá z vysokoškolského zákona a Studijního a zkušebního řádu JU
 • student o prodloužení nežádá, neoznamuje jej; zúčastní se zápisu tzv. "čekatelů" na SZZ (4., resp. 5. r. bc. studia, nebo 3., resp. 4. r. navaz. studia)
 • celková maximální doba studia v bakalářském nebo magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program (dále jen navazující magisterský studijní program), je o 2 roky delší než doba standardní (viz čl. 4 SZŘ JU)
 • standardní doba bakalářského oboru = 3 roky
 • standardní doba navazujícího magisterského oboru = 2 roky
 • student, který v daném akademickém roce splnil všechny podmínky pro konání státní závěrečné zkoušky, musí tuto složit nejpozději v následujícím akademickém roce (viz odst. 3 čl. 30 SZŘ JU)

 

Uznávání předmětů

 • řídí se čl. 24 Studijního a zkušebního řádu JU a Opatřením děkana č. 11/2014
 • je třeba podat písemnou žádost o uznání předmětů (administrativní poplatek 450,- Kč nebo 900,- Kč - viz pomínky v opatření)
 • vyplněný formulář žádosti + všechny nutné přílohy (viz opatření děkana) + doklad o platbě je třeba na studijní oddělení předat do konce 3. výukového týdne v zimním semestru
 • před platbou administrativního poplatku je třeba informovat svou studijní referentku, aby připravila daný předpis platby (aby se po zaplacení poplatku v pokladně či převodem transakce spárovala)
 • současně je třeba odevzdat studijní referentce do konce 3. výukového týdne soupis disciplín, které bude student/ka v aktuálním roce plnit (zkratka ústavu a zkratka předmětu, název předmětu, počet kreditů a semestr výuky)
 • na studenta, kterému děkan uzná alespoň 30 kreditů, se nevztahuje kontrola po 1. semestru studia (ALE!!! - vztahuje se na něj kontrola po 1. roce studia - minimální počet 40 splněných kreditů)

 

Přestupy

 • řídí se článkem 29 Studijního a zkušebního řádu JU
 • je upraveno vnitřní normou fakulty, tj. Opatřením děkana č. 9/2014, jímž se upravují podmínky pro schvalování přestupů, resp. přijetí ke studiu na FF JU v Českých Budějovicích (na základě absolvování části studia na jiné vysoké škole v ČR)
Grafický návrh: Michal Tejmar
Webmaster